Slovo na cestu

1. Korintským 13:1-13

V čase i na věčnosti nic nepřevýší lásku

1Kdybych ovládal všechny řeči světa

a uměl mluvit vznešeně jako sám anděl,

ale neměl v sobě lásku,

jsou má slova jen prázdnými zvuky

jako dunění zvonu nebo řinčení plechu.

2A kdybych se mohl honosit, že mými ústy mluví Bůh

a že znám veškerá tajemství,

a kdybych měl tak velikou víru,

že bych dokázal přenášet hory

– jestliže nemám lásku, nejsem nic.

3A kdybych rozdal všechen svůj majetek

a nechal se třeba i upálit,

a přitom bych to dělal bez lásky,

není to k ničemu.

4Láska je shovívavá, laskavá, nezná závist.

Není chlubivá a domýšlivá,

5nejedná nečestně,

nehledá svůj prospěch,

nerozčiluje se pro nepochopení

ani nevzpomíná na křivdy,

6není škodolibá, ale má zálibu v pravdě.

Se vším se dokáže vyrovnat;

7její víra, naděje a vytrvalost jsou nevyčerpatelné.

8Láska nemá konce.

Proroctví umlknou, jazyky domluví, vědění se rozplyne;

9vždyť všechno naše poznání je kusé

a všechna vnuknutí omezená;

10až jejich místo zaujme úplnost a dokonalost,

všechno kusé a omezené bude překonáno.

11Dokud jsem byl dítě,

byl dětský můj rozhled i způsob myšlení.

Z dětských bot jsem však vyrostl

a spolu s nimi jsem odložil i dětské představy.

12V tomto životě můžeme vidět jenom cosi

jako zamžený obraz v zrcadle,

ale pak staneme Bohu tváří v tvář.

Zatím ho známe jen z nepatrné části;

pak ho budeme znát tak úplně,

jak on už nyní zná nás.

13Tři věci jsou silnější než smrt:

víra, naděje a láska.

A největší z nich je láska.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

1 Akorinto 13:1-13

Kupambana kwa Chikondi

1Ngakhale nditamayankhula mʼmalilime a anthu ndi a angelo, koma ngati ndilibe chikondi, ndili ngati chinganga chaphokoso kapena ngati chitsulo chosokosera. 2Ngati ndili ndi mphatso ya uneneri, nʼkumazindikira zinsinsi ndi kudziwa zonse, ndipo ngati ndili ndi chikhulupiriro chosuntha mapiri, koma wopanda chikondi, ine sindili kanthu. 3Ngati ndipereka zanga zonse kwa osauka ndi kupereka thupi langa kuti alitenthe, koma ngati ndilibe chikondi, ine sindipindula kanthu.

4Chikondi nʼcholeza mtima, chikondi nʼchokoma mtima, chilibe nsanje, sichidzikuza, sichidzitamandira. 5Chikondi chilibe mwano, sichodzikonda, sichipsa mtima msanga, sichisunga mangawa. 6Chikondi sichikondwera ndi zoyipa koma chimakondwera ndi choonadi. 7Chimatchinjiriza nthawi zonse, chimakhulupirika nthawi zonse, chimakhala ndi chiyembekezo nthawi zonse, chimapirira nthawi zonse.

8Chikondi ndi chosatha. Koma mphatso ya uneneri idzatha, pamene pali kuyankhula malilime adzatha, pamene pali chidziwitso chidzatha. 9Pakuti timadziwa zinthu pangʼono chabe ndipo timanenera pangʼono chabe. 10Koma changwiro chikadzaoneka ndipo chopereweracho chidzatha. 11Pamene ndinali mwana ndinkayankhula ngati mwana, ndinkaganiza ngati mwana, ndinkalingalira ngati mwana. Koma nditakula, zonse zachibwana ndinazisiya. 12Pakuti tsopano tiona zinthu mosaoneka bwino ngati mʼgalasi loonera; kenaka tidzaziona maso ndi maso. Tsopano ndidziwa mosakwanira koma kenaka ndidzadziwa mokwanira, monga mmene Mulungu akundidziwira ine.

13Ndipo tsopano zatsala zinthu zitatu: chikhulupiriro, chiyembekezo ndi chikondi. Koma chachikulu pa zonsezi ndi chikondi.