Slovo na cestu

1. Korintským 11:1-34

Řád při bohoslužbě je nutný

1-16Jinak vás musím pochválit, že na mne nezapomínáte a držíte se toho, co jsem vás naučil. Nelíbí se mi však móda, jakou u vás některé ženy začínají pěstovat: když ve veřejných shromážděních vzývají Boha nebo o něm hovoří, nezahalují si hlavu. Vždyť je to stejný projev neúcty, jako když muž si nechá ve společnosti na hlavě pokrývku. Platí-li v důstojnosti pořadí Bůh – Kristus – muž – žena, pak si má žena hlavu zahalovat, jako si ji zahalují andělé před Bohem. Muž to nedělá proto, že má nezakrytě zrcadlit Boží slávu, a žena to má dělat proto, že tím uznává vyšší autoritu muže. Takový je aspoň všeobecný zvyk. Jinak jsou si ovšem obě pohlaví rovna v tom, že jako žena pochází z muže, tak se muž zase rodí z ženy; oba stejně vděčí za svůj život Bohu.

17-21Když už jsem v tom napomínání, ještě jedna věc mě rmoutí. Vidím, že vaše shromáždění začínají být spíš ke škodě než k užitku. Slyšel jsem – a něco pravdy na tom zřejmě je, že do vašich shromáždění pronikají různice. Na tom je dobré snad jedině to, že se aspoň jasně odliší zdravé od nezdravého mezi vámi. Výsledkem však je, že se ani nedá společně zasednout ke stolu Páně, protože každý honem spěchá sníst to, co si přinesl, a pak už často nemůže pozřít sousto s těmi, kdo přišli hladoví. 22Copak se nemůžete najíst už doma? Nebo se snad chcete vychloubat svou kuchyní před méně zámožnými bratry a zlehčovat tak Boží církev? Za to tedy ode mne pochvalu nečekejte.

Správný přístup k Večeři Páně

23Učil jsem vás přece, co mi Kristus svěřil: v tu noc, kdy byl zrazen, 24vzal chléb, poděkoval za něj Bohu, rozlámal ho a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás obětuje. Čiňte to na mou památku.“ 25Po večeři pak pozvedl kalich se slovy: „Hle, nová smlouva, kterou zpečetím svou krví. Ten kalich vám ji připomene, kdykoliv z něho budete pít.“ 26Jedením toho chleba a společným pitím z kalicha tedy hlásáte Kristovu smrt až do jeho příchodu.

27To ovšem znamená, že kdo bere ten chléb nebo to víno na lehkou váhu, znevažuje tím Kristovu smrt. 28-29Ať tedy každý nejdřív sám sebe zkoumá, než sáhne po chlebu a kalicha. Jinak na sebe přivolává odsouzení, protože pohrdá Kristovou obětí.

30Proto je vás tolik nemocných, slabých a umírajících. 31Nemuselo by to být, kdybychom byli sami na sebe přísnější. 32Takto nás však musí trestat Pán, aby nás pak nemusel odsoudit s ostatním světem.

33Proto vás prosím, bratři, abyste při takových setkáních čekali, až se sejdete všichni. 34Kdo by nemohl vydržet hladem, ať se nají doma a nepřivolává Boží trest. Ostatní zařídím, až přijdu.

New Russian Translation

1 Коринфянам 11:1-34

1Следуйте моему примеру, как и я следую примеру Христа.

О покрытии головы

2Хвалю вас, что вы помните меня во всем и поступаете согласно учению, которое я вам передал. 3Я хочу, чтобы вы знали, что глава каждого мужчины – Христос, глава женщины – ее муж, а глава Христа – Бог. 4Любой мужчина бесчестит своего Главу11:4 В тексте, на языке оригинала, стоит слово, которое можно перевести и как «глава» (руководитель), и как «голова» (часть тела). В данном контексте имеются в виду оба смысла., если молится или пророчествует с покрытой головой11:4 Букв.: «одев что-то свисающее с его головы». Многие полагают, что речь здесь идет о платке.. 5И жена бесчестит своего главу, если молится или пророчествует с непокрытой головой. Это все равно что она обрила бы свою голову. 6Если жена отказывается покрываться, то пусть совсем острижет волосы, а если для женщины считается позором быть остриженной или обритой, то пусть покрывается. 7Мужчина не должен покрывать свою голову, так как он является образом Божьим и Его славой. Женщина же является славой мужа.

8Не мужчина произошел от женщины, а женщина – от мужчины. 9Не мужчина был создан для женщины, а женщина – для мужчины11:8-9 См. Быт. 2:18-23; 1 Тим. 2:13.. 10Поэтому женщина ради ангелов11:10 Вероятно эти слова следует понимать так: ангелов, как стражей миропорядка, оскорбляет нарушение порядка в семье, который был установлен Самим Богом. должна иметь на голове знак власти11:10 Это место можно перевести так: « … должна иметь на голове знак своей власти», но, судя по контексту, здесь Павел говорит о власти мужа над своей женой..

11Однако ни женщина, ни мужчина не могут быть независимыми друг от друга в Господе. 12Как женщина произошла от мужчины, так и мужчина рождается от женщины, но все сотворено Богом. 13Рассудите сами, разве прилично женщине молиться Богу с непокрытой головой? 14И не говорит ли нам сама природа о том, что если мужчина носит длинные волосы, то это для него бесчестие, 15в то время как для женщины длинные волосы – это честь? Ведь длинные волосы даны ей как покрывало11:15 Или: «волосы даны ей вместо покрывала».. 16Впрочем, если кто-то собирается об этом спорить, то я хочу сразу сказать, что ни мы, ни другие церкви Божьи не имеем другого обычая11:16 Или: «не имеем такого обычая», т. е. обычая спорить..

О Вечере Господней

(Мат. 26:20-29; Мк. 14:17-25; Лк. 22:17-23)

17Давая эти указания, я хочу сказать, что не хвалю вас, потому что ваши собрания часто приносят больше вреда, чем пользы. 18Потому что, во-первых, я слышал, что, когда вы, как церковь, собираетесь вместе, среди вас всегда бывают разделения. Отчасти я верю этим слухам. 19Несомненно, разногласия между вами должны быть, чтобы среди вас выявились те, кто прав. 20Но то, что вы делаете, когда собираетесь вместе, никак нельзя назвать участием в Вечере Господней. 21Каждый из вас торопится съесть то, что принес, так что одни остаются голодными, а другие напиваются допьяна. 22В таком случае ешьте и пейте лучше дома, а не позорьте церкви Божьей и не унижайте тех, кому, может, и действительно нечего есть. Что ж мне теперь, хвалить вас за это? Конечно, нет!

23Ведь я от Самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб 24и, поблагодарив за него, разломил и сказал: «Это Мое тело, отдаваемое11:24 В наиболее достоверных древних рукописях слово «отдаваемое» отсутствует. за вас. Делайте это в воспоминание обо Мне». 25Так же поступил и с чашей после ужина и сказал: «Эта чаша – новый завет, скрепленный Моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете в память обо Мне». 26Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет.

27Таким образом, кто ест хлеб или пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Господа. 28Человек должен проверять себя прежде, чем есть хлеб и пить из чаши, 29потому что каждый, кто ест или пьет, не осознавая значения тела Господа, тот ест и пьет в осуждение себе. 30Потому-то среди вас так много физически слабых и больных, а многие даже умерли. 31Но если бы мы проверяли самих себя, то избежали бы осуждения. 32Но когда нас судит Господь, мы подвергаемся наказанию, чтобы нам не быть осужденными вместе с остальным миром.

33Итак, братья, когда вы собираетесь есть вместе, не спешите, ждите друг друга. 34Если кто голоден, пусть лучше поест дома, чтобы ваши общие собрания не были вам в осуждение.

Когда я приду к вам, то дам и другие распоряжения.