Slovo na cestu

1. Korintským 11:1-34

Řád při bohoslužbě je nutný

1-16Jinak vás musím pochválit, že na mne nezapomínáte a držíte se toho, co jsem vás naučil. Nelíbí se mi však móda, jakou u vás některé ženy začínají pěstovat: když ve veřejných shromážděních vzývají Boha nebo o něm hovoří, nezahalují si hlavu. Vždyť je to stejný projev neúcty, jako když muž si nechá ve společnosti na hlavě pokrývku. Platí-li v důstojnosti pořadí Bůh – Kristus – muž – žena, pak si má žena hlavu zahalovat, jako si ji zahalují andělé před Bohem. Muž to nedělá proto, že má nezakrytě zrcadlit Boží slávu, a žena to má dělat proto, že tím uznává vyšší autoritu muže. Takový je aspoň všeobecný zvyk. Jinak jsou si ovšem obě pohlaví rovna v tom, že jako žena pochází z muže, tak se muž zase rodí z ženy; oba stejně vděčí za svůj život Bohu.

17-21Když už jsem v tom napomínání, ještě jedna věc mě rmoutí. Vidím, že vaše shromáždění začínají být spíš ke škodě než k užitku. Slyšel jsem – a něco pravdy na tom zřejmě je, že do vašich shromáždění pronikají různice. Na tom je dobré snad jedině to, že se aspoň jasně odliší zdravé od nezdravého mezi vámi. Výsledkem však je, že se ani nedá společně zasednout ke stolu Páně, protože každý honem spěchá sníst to, co si přinesl, a pak už často nemůže pozřít sousto s těmi, kdo přišli hladoví. 22Copak se nemůžete najíst už doma? Nebo se snad chcete vychloubat svou kuchyní před méně zámožnými bratry a zlehčovat tak Boží církev? Za to tedy ode mne pochvalu nečekejte.

Správný přístup k Večeři Páně

23Učil jsem vás přece, co mi Kristus svěřil: v tu noc, kdy byl zrazen, 24vzal chléb, poděkoval za něj Bohu, rozlámal ho a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás obětuje. Čiňte to na mou památku.“ 25Po večeři pak pozvedl kalich se slovy: „Hle, nová smlouva, kterou zpečetím svou krví. Ten kalich vám ji připomene, kdykoliv z něho budete pít.“ 26Jedením toho chleba a společným pitím z kalicha tedy hlásáte Kristovu smrt až do jeho příchodu.

27To ovšem znamená, že kdo bere ten chléb nebo to víno na lehkou váhu, znevažuje tím Kristovu smrt. 28-29Ať tedy každý nejdřív sám sebe zkoumá, než sáhne po chlebu a kalicha. Jinak na sebe přivolává odsouzení, protože pohrdá Kristovou obětí.

30Proto je vás tolik nemocných, slabých a umírajících. 31Nemuselo by to být, kdybychom byli sami na sebe přísnější. 32Takto nás však musí trestat Pán, aby nás pak nemusel odsoudit s ostatním světem.

33Proto vás prosím, bratři, abyste při takových setkáních čekali, až se sejdete všichni. 34Kdo by nemohl vydržet hladem, ať se nají doma a nepřivolává Boží trest. Ostatní zařídím, až přijdu.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Corintios 11:1-34

1Ñucaca, Cristo imalla rurashcatami caticuni, shinallataj cancunapish ñuca imalla rurashcata catichij.

Cultopi ima laya canatami yachachishca

2Huauqui, panicuna, ñucataca tucuipimari yuyaricushcanguichij. Ñuca huillashpa yachachishcatapish, tucuitamari chashnataj caticushcanguichij. Chaimantami cancunataca, allimari canguichij nini.

3Chashna nishpapish, cancunataca caicunata yachachuntaj ninimi: Cristoca, tucui cʼaricunata Mandaj Umami. Cʼarica, quiquin huarmita mandaj umami. Taita Diosca, Cristota Mandaj Umami. 4Maijan cʼaripish, Diosta mañacushpa, mana cashpaca Diosmanta huillacushpa umata chʼungullirishpaca, paita Mandaj Umatami pingachin. 5Cutin maijan huarmipish Diosta mañacushpa, mana cashpaca Diosmanta huillacushpa mana umata chʼungullirishpaca, paita mandaj umatami pingachin. Umata mana chʼungullirishpaca, ajchata pʼitichishcamanmi rijchan. 6Maijan huarmi, umata mana chʼungullirisha nishpaca, ajchatapish rutuchichunlla. Ajchata rutuchishpa, lluchu uma purinata pinganachishpaca, umata chʼungullirichun. 7Cʼaritaca, Taita Diosmi Paiman rijchajta rurashca. Chashna cashpami, Pai sumaj cashcata ricuchin. Chaimanta, paipaj umataca, ama chʼungullirichun. Ashtahuanpish huarmica, cusa mandaj cashcatami ricuchin. 8Diosca cʼaritaca, mana huarmimanta surcushpa rurarcachu. Ashtahuanpish huarmitamari, cʼarimanta surcushpa rurarca. 9Diosca, mana huarmi pailla cajpi cʼarita rurarcachu, ashtahuanpish cʼari pailla cajpimi huarmita rurarca. 10Chaimanta huarmica, angelcuna chaipi cashcamantami, mandaj cusayuj cashcata ricuchingapaj, umata chʼungullirina.

11Chashna cajpipish Apunchij Jesuspaj cajcunaca, cʼaripish huarmi illajca ima mana canchu, huarmipish cʼari illajca ima mana canchu. 12Huarmica cʼarimantami tiyan, cʼaripish, huarmimantami tiyan. Taita Diosmari tucuita rurashca.

13Cancunallataj alli yuyarichij: ¿Huarmipajca, umata mana chʼungullishpa, Taita Diosta mañanaca, allichu? 14Cutin cʼaripajca, paipaj ajchata sunita huiñachinaca mana allichu. Cʼarica suni ajchahuanca, pai ima shina cana cashca shina mana ricurishpaca, pingaimari. 15Ashtahuanpish huarmica, suni ajchayuj cashpamari, sumaj ricurin. Umata taparichunmi, Diosca chashna suni ajchata curca. 16Maijanpish cai yachachishca mana alli yuyachijpi, imata nisha nishpaca, caita yachachun: Ñucanchijpurapipish, Diospajlla tucui crij tandanacushcacunapurapipish, huarmicunaca mana ajchata rutuchinchu.

Apunchij Jesús huañushcata yuyachij micunamanta yachachishcami

17Cutin, cai catita cancuna rurashcata rimashpaca, mana cancunata alli nishpa rimagrinichu. Cancunaca allipaj tandanacunapaj randica, mana allipajmari tandanacuj cashcanguichij. 18Puntaca: Can crijcunapura tandanacushpaca, ‘Mirga, mirga chaupirinacun’ nijtami uyani. Chashna canataca, ashataca crinimi. 19Cancunapura maijanlla alli crij cashca rijsirichunca, chashna chaupirinacuica tiyanallatajmi can. 20‘Apunchij Jesús huañushcata yuyarishpa micungapaj tandanacunchij’ nishpaca, chaita rurana shinaca mana ruracunguichijchu. 21Ashtahuanpish, ‘Shuj, shuj chayashcahuan, quiquin micunata japishcahuan micunllacunami. Chaicunaca ña machancunapish, cutin maijancunaca yaricaihuanmi saquirin’ ninmi. 22¿Maipi micungapaj, ubyangapaj huasita mana charishpachu, chashnaca ruranguichij? ¿Mana cashpaca, Diospajlla tandanacuj crijcunata pʼiñashpachu, huajchalla crijcunata pingachingaraicu chashna ruranguichij? ¿Chaitaca, ‘Allitami rurashcanguichij’ nichun ninguichijchu? ¿Maitataj alli nishari?

23Ñuca cancunaman yachachishcataca, Apunchij Jesusllatajmi ñucamanca curca. Apunchij Jesusca, paita huañuchijcunaman japichina tutallatajmi tandata japirca. 24Chai tandamanta Taita Diosta mañashpa, pagui nishpa chaupishpaca, cashnami nirca: «Japichij, micuichij. Caica, cancunamanta cushca ñuca cuerpomi. Caitaca ñucata yuyarishpa, ruracuichijlla» nircami. 25Micushca qʼuipaca, copata japishpami: «Cai copami, ñuca yahuarhuan mushujta rurangapaj ari ninacushcata ricuchin. Mashna cutin caita ubyashpaca, ñucata yuyarishpa chashna ruracuichij» nircami. 26Chaimanta cancunaca, mashna cutinpish cai tandata micushpa, cai vinota ubyashpaca, Apunchij Jesús tigramungacamami, Pai huañushcata huillacunguichij.

27Chashna cashcamantaca, Apunchij Jesús ‘Micuichij’ nishca tandatapish, ‘Ubyaichij’ nishca copatapish, maijan mana alli shunguhuan micushpa, ubyashpaca, Apunchij Jesuspaj cuerpomanta, yahuarmantaca juchachishca cangatajmi. 28Chashna cashcamantaca, tandata manaraj micushpa, copamanta manaraj ubyashpa, cancunapaj shungu ima shina cashcataraj alli yuyarichij. 29Maijanpish Apunchij Jesuspaj cuerpo cashcata mana alli yuyarishpa micushpa, ubyashpaca, quiquin llaquipajllatajmi micun, ubyan. 30Chaimantami cancunapurapica, achca ungushcacuna, irquicuna canguichij, huaquincunacarin ña huañushcapishmi. 31Ñucanchij quiquinllataj ima shina cashcata alli yuyarishpaca, mana chashna llaquichishca canchijmanchu. 32Shina cajpipish Apunchij Jesusca, ñucanchijta llaquichishpaca, mana crijcunahuan jatun llaquiman ama cachangapajmi, chashnaca llaquichin.

33Chaimanta ñuca huauqui, panicuna, micungapaj tandanacushpaca, caishuj chaishuj shuyanacuichij. 34Chashna tandanacushpa, maipish cachun micushcamanta ama llaquichishca cangapajca, yaricachijllacunaca quiquin huasipi micumuchun. Ima shujtajtaca, ñucallataj shamushpami allichisha.