Slovo na cestu

1. Korintským 11:1-34

Řád při bohoslužbě je nutný

1-16Jinak vás musím pochválit, že na mne nezapomínáte a držíte se toho, co jsem vás naučil. Nelíbí se mi však móda, jakou u vás některé ženy začínají pěstovat: když ve veřejných shromážděních vzývají Boha nebo o něm hovoří, nezahalují si hlavu. Vždyť je to stejný projev neúcty, jako když muž si nechá ve společnosti na hlavě pokrývku. Platí-li v důstojnosti pořadí Bůh – Kristus – muž – žena, pak si má žena hlavu zahalovat, jako si ji zahalují andělé před Bohem. Muž to nedělá proto, že má nezakrytě zrcadlit Boží slávu, a žena to má dělat proto, že tím uznává vyšší autoritu muže. Takový je aspoň všeobecný zvyk. Jinak jsou si ovšem obě pohlaví rovna v tom, že jako žena pochází z muže, tak se muž zase rodí z ženy; oba stejně vděčí za svůj život Bohu.

17-21Když už jsem v tom napomínání, ještě jedna věc mě rmoutí. Vidím, že vaše shromáždění začínají být spíš ke škodě než k užitku. Slyšel jsem – a něco pravdy na tom zřejmě je, že do vašich shromáždění pronikají různice. Na tom je dobré snad jedině to, že se aspoň jasně odliší zdravé od nezdravého mezi vámi. Výsledkem však je, že se ani nedá společně zasednout ke stolu Páně, protože každý honem spěchá sníst to, co si přinesl, a pak už často nemůže pozřít sousto s těmi, kdo přišli hladoví. 22Copak se nemůžete najíst už doma? Nebo se snad chcete vychloubat svou kuchyní před méně zámožnými bratry a zlehčovat tak Boží církev? Za to tedy ode mne pochvalu nečekejte.

Správný přístup k Večeři Páně

23Učil jsem vás přece, co mi Kristus svěřil: v tu noc, kdy byl zrazen, 24vzal chléb, poděkoval za něj Bohu, rozlámal ho a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás obětuje. Čiňte to na mou památku.“ 25Po večeři pak pozvedl kalich se slovy: „Hle, nová smlouva, kterou zpečetím svou krví. Ten kalich vám ji připomene, kdykoliv z něho budete pít.“ 26Jedením toho chleba a společným pitím z kalicha tedy hlásáte Kristovu smrt až do jeho příchodu.

27To ovšem znamená, že kdo bere ten chléb nebo to víno na lehkou váhu, znevažuje tím Kristovu smrt. 28-29Ať tedy každý nejdřív sám sebe zkoumá, než sáhne po chlebu a kalicha. Jinak na sebe přivolává odsouzení, protože pohrdá Kristovou obětí.

30Proto je vás tolik nemocných, slabých a umírajících. 31Nemuselo by to být, kdybychom byli sami na sebe přísnější. 32Takto nás však musí trestat Pán, aby nás pak nemusel odsoudit s ostatním světem.

33Proto vás prosím, bratři, abyste při takových setkáních čekali, až se sejdete všichni. 34Kdo by nemohl vydržet hladem, ať se nají doma a nepřivolává Boží trest. Ostatní zařídím, až přijdu.

Ang Pulong Sang Dios

1 Corinto 11:1-34

1Gani sunda ninyo ako, kay ginasunod ko man si Cristo.

Ang Pagtabon sang Ulo kon Nagasimba

2Ginadayaw ko kamo, kay permi ninyo ako ginadumdom kag ginahuptan ninyo ang mga tradisyon nga ginpasa ko sa inyo. 3Karon gusto ko nga mahibaluan ninyo nga si Cristo amo ang ulo sang tagsa ka lalaki, kag ang lalaki amo ang ulo sang babayi,11:3 babayi: ukon, iya asawa. kag ang Dios amo ang ulo ni Cristo. 4Gani sa inyo pagtilipon, kon ang lalaki magpangamuyo ukon magsugid sang mensahi sang Dios nga may tabon ang iya ulo, ginapakahuy-an niya ang iya ulo nga amo si Cristo. 5Kag kon ang babayi magpangamuyo ukon magsugid sang mensahi sang Dios nga wala sing tabon ang iya ulo, ginapakahuy-an niya ang iya ulo nga amo ang lalaki, kag daw pareho lang nga nagpakalbo siya. 6Kon ang babayi wala nagatabon sang iya ulo, maayo pa nga magpautod na lang siya sang iya buhok. Pero makahuluya sa babayi kon siya magpautod ukon magpakalbo. Gani dapat tabunan niya ang iya ulo. 7Ang lalaki indi dapat magtabon sang iya ulo, kay gintuga siya nga kaanggid sang Dios kag siya ang iya dungog. Ang babayi amo ang dungog sang lalaki. 8Kay ang lalaki wala paghimua halin sa babayi, kundi ang babayi amo ang ginhimo halin sa lalaki. 9Kag wala man paghimua ang lalaki para sa babayi, kundi ang babayi ginhimo para sa lalaki. 10Gani amo ina nga kinahanglan magtabon ang babayi sang iya ulo, agod bisan ang mga anghel makahibalo nga nagapasakop siya sa lalaki.11:10 lalaki: ukon, iya bana. 11Pero dapat nga dumdumon ta man nga sa aton kabuhi sa Ginoo, kinahanglan sang babayi ang lalaki kag kinahanglan man sang lalaki ang babayi. 12Kay ang una nga babayi ginhimo halin sa lalaki, kag karon ang lalaki nagakatawo halin sa babayi. Pero ang tanan nagahalin sa Dios.

13Binagbinaga ninyo ini: Nagakabagay bala nga ang babayi magpangamuyo sa Dios nga wala sing tabon ang iya ulo? 14Natural sa lalaki nga manubo ang iya buhok, kay makahuluya kon malaba ini. 15Pero sa babayi iya, ang malaba nga buhok nagapatahom sa iya. Kay ginhatagan siya sang Dios sing malaba nga buhok bilang inugtabon sa iya ulo. 16Pero kon may ara nga gusto magkontra sining amon ginatudlo, ang masiling ko lang, wala kami sang iban nga kinabatasan luwas sini. Kag amo man ini ang ginasunod sang mga iglesya sang Dios sa bisan diin nga lugar.

Ang Balaan nga Panihapon

(Mat. 26:1-29; Mar. 14:22-25; Luc. 22:14-20)

17May isa pa gid ka butang nga gusto ko nga sambiton subong sa inyo, kag sa sini wala ko kamo ginadayaw, tungod kay ang inyo pagtilipon wala nagadala sing kaayuhan, kundi kalainan. 18Kay nakabati ako nga kon nagatilipon kamo, nagabinahin-bahin kamo, kag medyo nagapati ako nga may kamatuoran ini. 19Siguro kinahanglan man nga matabo ina dira sa inyo agod mahibaluan kon sin-o gid sa inyo ang matuod nga tumuluo. 20Kon nagatilipon kamo agod magsaulog sang Panihapon sang Ginoo, indi husto ang inyo ginahimo, 21tungod kay wala kamo nagahulatay kon magkaon. Gani ang iban sa inyo busog gid kag hubog samtang ang iban iya gutom kag ginauhaw. 22Ngaa indi kamo anay magkaon kag mag-inom sa inyo kaugalingon nga balay? Kay sa inyo ginahimo nga ina, ginapakahuy-an ninyo ang mga imol, kag pati ang bug-os nga iglesya sang Dios ginatamay ninyo. Ano bala ang akon isiling sa inyo? Dayawon ko bala kamo sa inyo ginahimo nga ina? Indi gid!

23Amo ini ang gintudlo sa akon sang Ginoo, kag gintudlo ko man sa inyo: nga sang sadto nga gab-i nga gintraiduran siya, nagkuha siya sang tinapay, 24kag tapos niya pasalamat sa Dios, ginpamihak-pihak niya ini kag nagsiling, “Amo ini ang akon lawas para sa inyo. Himua ninyo ini sa pagdumdom sa akon.” 25Pagkatapos nila kaon sang tinapay, amo man ang iya ginhimo sa ilimnon: ginkuha niya ini, ginpasalamatan, kag nagsiling, “Ini nga ilimnon amo ang bag-o nga kasugtanan nga patigayunon paagi sa akon dugo. Himua ninyo ini sa pagdumdom sa akon.” 26Sa kada kaon ninyo sang sina nga tinapay kag pag-inom sang sina nga ilimnon ginabantala ninyo ang kamatayon sang Ginoo hasta sa iya nga pagbalik.

27Gani ang bisan sin-o nga magkaon sang sina nga tinapay kag mag-inom sang sina nga ilimnon sang Ginoo sa paagi nga indi takos nagakasala kontra sa lawas kag dugo sang Ginoo. 28Kinahanglan mag-usisa anay ang tagsa-tagsa sang iya kaugalingon sa indi pa siya magkaon sang tinapay kag mag-inom sang ilimnon. 29Kay kon magkaon siya kag mag-inom nga wala niya ginakilala ang kahulugan sang lawas sang Ginoo, nagadala lang siya sang silot sa iya kaugalingon. 30Amo ina nga madamo sa inyo ang maluya kag masakiton, kag ang iban gani nagkalamatay. 31Pero kon usisaon ta anay ang aton kaugalingon kon bala husto ang aton pagkabuhi ukon indi,11:31 kon bala husto ang aton pagkabuhi ukon indi: ukon, kon bala ginakilala naton ang kahulugan sang lawas sang Ginoo. indi kita pagsilutan sang Dios. 32Kon kita nga mga tumuluo ginasilutan sang Dios, ginatudluan niya kita agod indi kita pagsentensyahan upod sa mga tawo sang kalibutan.11:32 mga tawo sang kalibutan: buot silingon, mga tawo nga wala nagatuo sa Dios.

33Gani, mga utod ko kay Cristo, kon magtipon kamo sa pagsaulog sang Panihapon sang Ginoo, maghulatay kamo. 34Kon may ginagutom sa inyo, magkaon siya anay sa iya balay agod indi kamo pagsilutan sang Ginoo tungod sa inyo ginahimo kon nagatilipon na kamo. Kon parte sa iban nga mga butang, areglahon ko lang ugaling kon makaabot na ako dira.