Slovo na cestu

1. Janův 2:1-29

1Přátelé, chci vám zdůraznit, abyste nezůstávali v hříchu. Jestliže však někdo zhřeší, má u Boha Obhájce – Ježíše Krista. 2On, jediný bez hříchu, byl potrestán na našem místě, a proto viny naše i celého světa mohou být odpuštěny. 3Jestliže dbáme na to, co nám ukládá, můžeme si být jisti, že ho známe. 4Neprávem se k němu hlásí, kdo se mu nepodřizuje. 5V tom, kdo se řídí jeho slovem, se uskutečňuje Boží záměr. Poslušnost je dokladem naší sounáležitosti s ním. 6Každý, kdo se k Ježíši přiznává, má žít jako on.

7Milí, nepíšu vám nic nového. Již ve Starém zákoně je nám uloženo, abychom milovali. 8Nové je to, že se tato láska uskutečnila v Kristu. On je to pravé světlo, které rozptyluje temnotu. To se má projevit i na nás: 9-11Kdo nenávidí bližního, tápe ve tmě a neví, kam jde. Kdo miluje bližního, setrvává ve světle a nepřekáží nikomu v cestě.

12Děti, poznaly jste Otce a jsou vám pro Ježíše odpuštěny hříchy.

13-14Otcové, poznali jste toho,

který byl od počátku.

Mládenci,

jste silní,

působí ve vás Boží slovo,

zvítězili jste nad zlým.

Nemilujte svět

15-16Nemilujte svět a to, co jím hýbe. Láska k Bohu a láska ke světu se vylučují. Lidé se nechávají vést svými touhami, chtějí mít, co vidí, a zakládají si na tom, čím jsou a co mají. 17To všechno jednou vezme za své. Ale to, co děláme podle Boží vůle, obstojí věčně.

Varování před antikristem

18Přátelé, poslední hodina je tu. To znamená, že přijde antikrist. Však už se objevuje jeho předvoj – mnozí odpadlíci od Krista. 19Vyšli z našeho středu, ale svým odchodem dokázali, že k nám vlastně nikdy nepatřili. Jinak by zůstali.

20-22Vás však Duch svatý vede spolehlivě. Znáte pravdu a rozpoznáte ji ode lži. Kdo tedy překrucuje pravdu? 23Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, Spasitel, se Synem zavrhuje i Otce. Kdo se přiznává k Synu, přiznává se i k Otci. 24Držte se toho, co jste slýchali od počátku. Setrváte-li v tom, setrváte i v Synu a Otci. 25A to je to, co nám slíbil – věčný život.

26Nyní však dost o těch, kteří vás matou. Není třeba, abych vám to zvlášť zdůvodňoval. 27Duch Kristův, kterého jste přijali, vás učí rozlišovat mezi pravdou a lží. A v tom se nedejte zviklat.

Boží děti

28Ano, přátelé, zůstávejte v Kristově Duchu a nemusíte se bát, že budete zahanbeni, až Kristus znovu přijde na tento svět.

29Víme, že Bůh je spravedlivý a jenom ten, kdo jedná v jeho Duchu, k němu patří.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 2:1-29

1Ñuca cʼuyashca huahuacuna, cancuna ima millaita ama rurachun nishpami, caicunataca quillcani. Maijan ima millaita rurashca cajpipish, ñucanchijmanta Yayahuan Rimajta charinchijmari. Paica, cashcata ruraj Jesucristomi. 2Paica, ñucanchij juchacunamanta huañushpa, tucui ñucanchij juchacunata anchuchijmari. Mana ñucanchij juchacunallamantachu huañurca, ashtahuanpish tucui cai pachapi causajcunapaj juchacunamantapishmi huañurca.

3Dios mandashcacunata caźuj cashpami, Paita rijsij cashcataca ñucanchijllataj yachai tucunchij. 4Maijanpish: «Ñucaca, Diosta rijsinimi» nishpapish, Pai mandashcacunata mana pajtachishpaca, llullallami. Cashcatataj yachachishcataca, manaraj entendishcachu. 5Ashtahuanpish Dios imalla nishcata rurajmari, Taita Diosta cʼuyashcatatajca ricuchin. Chashna cashpami ñucanchijca, Paihuan shujlla cashcataca yachanchij. 6Maijanpish ‘Dios-huanmi cani’ nijca, Jesucristo causashca shinallatajmari causana.

7Huauquicuna, panicuna, mana ima shujtaj manaraj mandashca mushujtachu cancunamanca quillcani. Callarimanta cancuna yachashca, ñaupa mandashcallatatajmi quillcani. Chai ñaupa mandashcataca, ñamari callarimanta uyashcanguichij. 8Shina cajpipish, mushujta mandacuj shinamari quillcani. Caitaca, Jesucristo rurashca shinallataj, cancunapish ruranatajmi canguichij. Ñamari amsaca chingarimucun, cunanca achijyachij luztajmari ña achijyachicun.

9Maijanpish, ‘Achijyachij luzpimi causani’ nishpapish, paipaj huauquita pʼiñajca, amsapirajmi causacun. 10Paipaj huauquita cʼuyajca, achij luzpimi causacun. Paitaca, ña mana ima ñitcachi tucungachu. 11Ashtahuanpish paipaj huauquita pʼiñajca amsapimi, amsallapitajmi causacun. Chai amsallataj ñahui mana ricujta shina rurajpimi, maiman ricushcatapish mana yachan.

12Cʼuyashca huahuacuna,

Diosca cancunapaj juchacunataca, Jesucristomantami perdonashca.

Chashna cajpimi, cancunaman caita quillcani.

13Yayacuna, ima manaraj tiyajpi ña Tiyajta yachaj

chayashcamantami, cancunaman quillcani.

Qʼuipalla huiñaicuna, cancunaca diablota mishashcanguichijmari.

Chaimantami cancunamanpish quillcani.

Huahuacuna, cancunapish Yaya Diosta rijsinguichijmi,

cancunamanpish quillcanimi.

14Yayacuna, cancunaca ima manaraj tiyajpi,

ñaupamanta ña tiyajta rijsinguichijmi.

Chaimantami cancunaman quillcani.

Qʼuipalla huiñaicuna, cancunamanca sinchi crijcuna cajpi,

Diospaj Shimitapish shungupi huaquichijcuna cajpi,

diablotapish mishajcuna cajpimi cancunamanca quillcani.

Cai pachataca ama cʼuyaichijchu

15Cancunaca cai pachatapish, cai pachapi imalla tiyajcunatapish ama cʼuyaichijchu. Cai pachata cʼuyajca, Yaya Diostaca mana cʼuyanchu. 16Cai pachapi tiyaj millai munaicunapish, ñahuihuan ricushpa munana mana allicunapish, charishcacunahuan jatun tucunapish mana Diosmanta shamunchu, cai pachallamantatajmi shamun. 17Cai pachaca tucui millai munaicunandij chingaringallami. Ashtahuanpish Taita Dios munashcata rurajca, huiñaita causacungallami.

Cristo tucujcunamanta huaquichiringuichij

18Cʼuyashca huahuacuna, ñamari tucuri punllacuna chayamushca. ‘Cristota pʼiñashpa, Cristo tucushpa shamuj tiyangami’ nishcata uyarcanguichijmi. Cancuna uyashca shinallataj ñamari Cristota pʼiñajcunaca achcacuna tiyan. Chaita ricushpami chai tucuri punllacuna ña chayamushcataca yachanchij. 19Paicunaca ñucanchijpurallamantatajmi llujshirca. Ñucanchijpurapi cashca cashpapish manapish ñucanchijpurachu cashca. Ñucanchijpura cashca cashpaca, ñucanchijllahuantajmi saquirinman carca. Mana tucuicuna ñucanchijpura cashcata yachachunmi chashna tucushca.

20Ashtahuanpish cancunaca Jucha illaj Dios cushca Espirituta charishcamantami, tucuita yachanguichij. 21Cashcatataj yachachishca cai shimicunata mana yachajpi, yachachun nishpaca mana quillcanichu. Ashtahuanpish cashcatataj yachanataca cancunallataj yachanguichijmi. Chaimantami cancunamanca quillcani. Cashcatataj yachachishca shimicunamantaca ima llulla mana llujshinchu. 22¿Pitaj llulla? “Jesusca, mana Quishpichij Cristochu” nijmi llulla. Chashna nijca, Cristota pʼiñajmi. Yayatapish, Churitapish ‘Mana tiyanchu’ nijmi Cristota pʼiñajca. 23‘Jesusca mana Diospaj Churichu’ nijcunaca, mana Yaya Diospajchu. ‘Jesusca Diospaj Churimi’ nijca, Taita Diospajmi.

24Cancunaca, callarimanta uyashcata shungupi alli huaquichichij. Callarimanta imalla uyashcata shungupi huaquichishca cashpaca Churihuanpish, Yayahuanpish shujllami canguichij. 25Jesucristoca huiñai causaitamari, ñucanchijmanca cusha nirca.

26Llullashpa cancunata crichisha nijcuna tiyajpimi caicunataca quillcani. 27Shina cajpipish, cancunaca Jesucristo cushca Espiritutami chasquircanguichij. Chaimanta mana pi shujtaj yachachijta charina tucunguichijchu. Cancunaman cushca Espiritumi cashcatataj tucuita yachachicun. Shina cajpica, Diospaj Espíritu yachachicushca shinallataj Jesucristohuan causaichijlla.

Diosmantaca amataj chʼicanyashunchijchu

28Cunanca cʼuyashca huahuacuna, Jesucristo ricurijpi mana manchashpa ñahui ñahui ricuringapaj paihuan shujlla caichijlla. Chashna cashpami Pai shamujpi Paipaj ñaupajpica, mana pingarishpa anchurina tucushun.

29Jesucristotaca cashcata ruraj cashcatami rijsinguichij. Shinallataj pipish cashcata ruraj cashpaca, Diospaj huahua cashpa chashna cashcata yachaichij.