Slovo na cestu

Matouš 16:1-28

Náboženští vůdcové žádají znamení z nebe

1Jednou přišli za Ježíšem farizejové a saducejové a vymáhali na něm důkaz, že má Boží pověření. 2On jim na to odpověděl: „Když jsou večer červánky, říkáte, že bude jasno; 3když jsou červánky ráno, říkáte, že bude špatné počasí. Úkazy na obloze umíte posoudit, a to, co se děje před vašima očima, je vám pořád málo? 4Tento zlý, nevěřící národ se dožaduje zvláštních znamení, ale nakonec si bude muset vzpomenout, co se stalo s prorokem Jonášem,“ a nechal je stát a odešel.

Ježíš varuje před falešným učením

5Znovu se plavili přes jezero a teprve na druhém břehu jeho učedníci zjistili, že s sebou zapomněli vzít chleba. 6Ježíš jim řekl: „Dejte si pozor na farizejský a saducejský kvas!“ 7Oni se domnívali, že mluví o skutečném chlebu. 8Ježíš to věděl, a proto jim řekl: „Proč si děláte starosti o jídlo? To máte tak malou víru? 9Ještě nechápete? Cožpak si nevzpomínáte na nasycení pěti tisíc mužů pouhými pěti chleby a na koše posbíraných zbytků? 10Ani na ty čtyři tisíce, které jsem nasytil sedmi chleby a ještě se sebralo tolik zbytků? 11Nechápete, že mi nešlo o skutečný chleba, když jsem vás varoval před kvasem farizejů a saducejů?“ 12Teprve potom pochopili, že kvasem mínil pokřivené učení židovských vůdců.

Petr vyznává, že Ježíš je Mesiáš

13Když se potom Ježíš přiblížil k Césareji Filipově, zeptal se svých učedníků: „Za koho mne lidé pokládají?“ 14Oni odpověděli: „Někteří za Jana Křtitele, druzí za Elijáše, jiní za Jeremjáše nebo jiného z proroků.“ 15„A vy?“ chtěl Ježíš vědět.

16Šimon Petr zvolal: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha!“

17„Raduj se, Šimone,“ řekl Ježíš. „To nemáš ze sebe, tu pravdu ti dal poznat sám Bůh. 18-19Ty jsi Petr a tvé jméno připomíná skálu. Svou církev zbuduji na Skále a žádná ďábelská moc ji nezničí. Kdekoliv se bude zvěstovat pravda, kterou jsi vyznal o mně, otevřou se lidem dveře do Božího království. Těm, kdo ji odmítnou, oznámíš soud, a ty, kdo ji přijmou, ujistíš o Boží milosti. Co se rozhodne zde na zemi, bude platit i v nebi.“ 20Svým učedníkům potom přikázal, aby zatím nikomu neříkali, že on je očekávaný Mesiáš.

Ježíš poprvé předpovídá svou smrt

21Od toho dne začal Ježíš otevřeně mluvit se svými učedníky o tom, že musí jít do Jeruzaléma a co ho tam čeká – mnoho bude trpět od židovských náboženských vůdců, bude zabit, ale třetí den vstane zase k životu. 22Petr ho odvedl stranou a začal mu to rozmlouvat: „Takhle nemluv, nic takového nedopustíme.“

23On se však od Petra odvrátil a řekl: „Jdi mi z cesty, satane! Pokoušíš mne, protože to vidíš jen z lidského hlediska a ne z Božího!“

24Potom řekl učedníkům: „Kdo mě chce následovat, přestaň myslet na sebe, neboj se pro mne trpět a pojď za mnou. 25Každý, kdo by si chtěl život zachovat pro sebe, ztratí ho. Kdo mi odevzdá svůj život, ten ho získá. 26Co člověku prospěje, když získá celý svět a ten skutečný život ztratí? Co může vyvážit hodnotu věčného života? 27Přijdu ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy budu soudit každého člověka podle toho, jak žil. 28Někteří se ještě za svého života stanete svědky slávy a moci mého království.“

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Матай 16:1-28

Религиозные вожди требуют знамения с неба

(Мк. 8:11-13; Лк. 12:54-56)

1Там Ису обступили блюстители Закона и саддукеи, которые, желая испытать Его, просили, чтобы Он показал им знамение с неба. 2Иса ответил:

– На закате, увидев, что небо красное, вы говорите: «Будет хорошая погода», 3а на рассвете, если небо заволокло багровыми тучами, вы говорите: «Будет буря». Вы знаете, что означают приметы неба, а истолковать знаков времени не можете. 4Злое и неверное Аллаху поколение ищет знамения, но ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Юнуса16:4 См. 12:40..

И, оставив их, Иса ушёл.

Предостережение от ложных учений

(Мк. 8:14-21)

5Переправляясь на другую сторону озера, ученики забыли взять с собой хлеба.

6Иса же сказал им:

– Смотрите, берегитесь закваски блюстителей Закона и саддукеев.

7Ученики стали рассуждать между собой:

– Он говорит это потому, что мы не взяли с собой хлеба.

8Иса, зная, о чём они говорят, сказал:

– Маловеры, почему вы рассуждаете между собой о том, что у вас нет хлеба? 9Неужели вы ещё не поняли? Разве вы не помните, как пяти лепёшек хватило на пять тысяч человек? Сколько вы тогда собрали корзин с остатками? 10А сколько корзин остатков вы собрали, когда четыре тысячи человек наелись семью лепёшками? 11Как вы не можете понять, что, говоря: «Берегитесь закваски блюстителей Закона и саддукеев», Я говорю не о хлебе?

12Тогда ученики поняли, что Он предостерегал их не от закваски, которую кладут в хлеб, а от учения блюстителей Закона и саддукеев.

Петир признаёт Ису аль-Масихом

(Мк. 8:27-30; Лк. 9:18-21)

13Когда Иса пришёл в окрестности Кесарии Филипповой, Он спросил Своих учеников:

– За кого люди принимают Ниспосланного как Человек?

14Ученики ответили:

– Одни принимают за пророка Яхию, другие – за пророка Ильяса, а третьи – за пророка Иеремию или за одного из других пророков.

15– А вы кем считаете Меня? – спросил их Иса.

16Шимон Петир ответил:

– Ты – обещанный Масих16:16 Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков., Сын живого Бога.

17Тогда Иса сказал:

– Счастлив ты, Шимон, сын Ионы, потому что это было открыто тебе не людьми, а Моим Небесным Отцом. 18И Я говорю тебе: ты – Петир («скала»), и на этой скале Я построю вселенскую общину Моих последователей16:18 Вселенская община последователей аль-Масиха – имеется в виду совокупность всех последователей Исы аль-Масиха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие с Аллахом на небесах., и даже силы ада16:18 Букв.: «мира мёртвых». не одолеют её. 19Я дам тебе ключи от Царства Аллаха, и что ты запретишь на земле, то будет запрещено Аллахом, Который на небесах, и всё, что ты разрешишь на земле, будет разрешено и Аллахом, Который на небесах.

20Затем Иса велел ученикам никому не говорить о том, что Он – аль-Масих.

Иса аль-Масих впервые говорит о своей смерти и воскресении

(Мк. 8:31-33; Лк. 9:22)

21С этого времени Иса начал объяснять ученикам, что Он должен идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшин, главных священнослужителей и учителей Таурата, что Он будет убит, но на третий день воскреснет. 22Тогда Петир отвёл Его в сторону и стал возражать:

– Да помилует Тебя Аллах! Пусть не случится с Тобой этого, Повелитель!

23Иса же, обернувшись, сказал Петиру:

– Прочь от Меня, Шайтан! Ты препятствие на Моём пути, потому что рассуждаешь по-человечески и не понимаешь того, что хочет Аллах.

Цена следования за Исой аль-Масихом

(Мк. 8:34–9:1; Лк. 9:23-27)

24Потом Иса сказал ученикам:

– Если кто желает быть Моим последователем, пусть отречётся от самого себя, возьмёт свой крест16:24 См. сноску на 10:38. и последует за Мной. 25Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет её, а кто потеряет свою жизнь ради Меня, тот обретёт её. 26Ведь что пользы человеку, если он приобретёт весь мир, но при этом повредит своей душе? Или что даст человек в обмен за свою душу? 27Когда Ниспосланный как Человек придёт в славе Своего Отца, окружённый Своими ангелами, тогда Он воздаст каждому по его делам16:27 См. Заб. 61:13.. 28Говорю вам истину: некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят Ниспосланного как Человек, пришедшего в Своём царском величии16:28 Многие толкователи считают, что объяснением этих слов Исы служат первые восемь стихов следующей главы (см. также Ин. 1:14; 2 Пет. 1:16). Другие думают, что Иса говорил о могущественном воздействии и росте Своего Царства, увеличении количества Его последователей и распространении Радостной Вести после Его воскресения. Существуют и другие толкования..