Slovo na cestu

Matouš 3:1-17

Jan Křtitel připravuje cestu Ježíšovi

1V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal lidem, kteří za ním přicházeli na Judskou poušť: 2„Obraťte se od svých hříchů k Bohu, protože přichází jeho vyvolený král.“

3O Janovi prorok Izajáš předpověděl:

„Z pouště zazní hlas:

Připravte cestu pro Pána

a odstraňte všechny překážky.“

4Jan měl oděv z velbloudí srsti přepásaný koženým pásem. Živil se tím, co poskytovala poušť: kobylkami a medem divokých včel. 5Scházeli se k němu lidé z Jeruzaléma, z celého Judska a ze Zajordání. 6Dávali se od něho křtít v řece Jordánu, aby tím veřejně vyznávali svá provinění.

7Když Jan uviděl, že ke křtu přicházejí mnozí horliví a nejvznešenější Židé – farizejové a saducejové, řekl jim: „Myslíte si, že se z Božího soudu vykroutíte jako hadi? 8Dokažte změnou svého života, že jste se obrátili od svých vin. 9Nemyslete si, že vám pomůže, budete-li říkat: ‚Jsme potomci Abrahamovi, Boží vyvolený národ.‘ Vždyť Bůh si může proměnit i ty, se kterými vy pohrdáte. 10Sekera Božího soudu je už přiložena ke kořeni stromu. Každý člověk, který nežije novým životem, je jako strom, který nenese dobré ovoce; bude poražen a spálen. 11Já křtím vodou ty, kteří cítí svá provinění jako břemeno a vyznávají je. Avšak po mně přijde někdo daleko mocnější než já; nejsem hoden ani toho, abych mu vyčistil obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. 12Jako se prohazováním odděluje zrno od plev – zrno do sýpky, plevy na oheň, tak i on rozsoudí lidi – jedny k životu a druhé ke smrti.“

Jan křtí Ježíše

13Tehdy přišel Ježíš z Galileje k Jordánu, aby se dal od Jana pokřtít. 14Ten se velmi zdráhal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně.“ 15Ježíš mu odpověděl: „Jen to, prosím, udělej. Musíme splnit Boží vůli.“ A tak ho Jan pokřtil.

16Když Ježíš vystoupil z vody, uviděl, jak se na něj z nebe snáší Boží Duch v podobě holubice. 17Současně se ozval hlas: „Toto je ten můj milovaný Syn, moje radost.“

New Russian Translation

Матфея 3:1-17

Проповедь Иоанна Крестителя

(Мк. 1:2-8; Лк. 3:1-18; Ин. 1:19-28)

1В те дни Иоанн Креститель начал проповедовать в Иудейской пустыне.

2– Покайтесь! – говорил он. – Потому что Царство Небес уже близко!

3Об Иоанне говорил пророк Исаия:

«Голос раздается в пустыне:

„Приготовьте путь Господу,

сделайте прямыми дороги Его!“»3:3 Ис. 40:3.

4Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом. Пищей ему служили саранча и дикий мед. 5К нему приходил народ из Иерусалима, со всей Иудеи и из окрестностей Иордана. 6Исповедующих свои грехи он крестил в реке Иордан.

7Фарисеям3:7 Фарисеи – это религиозная группа, которую отличало неукоснительное выполнение Закона, следование обычаям предков и строгое соблюдение ритуальной чистоты. и саддукеям3:7 Саддукеи – религиозная группа иудеев, состоящая преимущественно из священников и иерусалимских аристократов. Саддукеи отрицали «устное предание» фарисеев и не верили в воскресение мертвых, а также в существование ангелов и демонов. Саддукеи имели огромное влияние в Высшем Совете иудеев., которые приходили к нему чтобы креститься, Иоанн сказал:

– Вы, змеиное отродье! Кто предупредил вас, чтобы вы бежали от грядущего гнева? 8Делами докажите искренность вашего покаяния. 9Не думайте говорить в себе: «Наш отец Авраам!» Говорю вам, что Бог может и из этих камней сотворить детей Аврааму. 10Уже и топор лежит у корня деревьев, и всякое дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено и брошено в огонь.

11Я крещу вас водой в знак покаяния, но после меня придет Тот, Кто могущественнее меня. Я даже не достоин нести Его сандалии. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. 12У Него в руках лопата, чтобы провеять зерно на току; Свою пшеницу Он соберет в хранилище, а мякину сожжет в неугасимом огне.

Крещение Иисуса

(Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-22; Ин. 1:32-34)

13Затем из Галилеи к Иордану пришел Иисус, чтобы принять крещение от Иоанна. 14Иоанн хотел было отговорить Его:

– Это мне нужно креститься у Тебя, зачем же Ты пришел ко мне?

15Но Иисус ответил:

– Пусть сейчас будет так. Нам надо исполнить всю истину.

Тогда Иоанн согласился.

16Как только Иисус крестился и вышел из воды, раскрылись небеса, и Он увидел Духа Божьего, спускающегося в образе голубя и садящегося на Него. 17И вот, голос с небес, говорящий:

– Это Мой любимый Сын, в Нем Моя радость!3:17 См. Быт. 22:2; Пс. 2:7; Ис. 42:1.