Slovo na cestu

Matouš 4:1-25

Satan pokouší Ježíše na poušti

1-2Potom Duch Boží vedl Ježíše na poušť, kde se po dobu čtyřiceti dnů a nocí postil a velmi vyhladověl. 3Tu se k němu přiblížil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, proměň toto kamení v chleby!“

4Ježíš mu odpověděl: „V Písmu je napsáno: Člověk se nenasytí jen chlebem, ale hlad ve své duši utiší přijetím Božího slova.“

5Pak ho ďábel vzal do Jeruzaléma na věž chrámu 6a řekl: „Jsi-li Boží Syn, seskoč dolů! Vždyť je psáno, že Bůh přikáže svým andělům, aby tě zachytili na svých rukou dříve, než dopadneš na kámen.“

7Ježíš mu zase pohotově odpověděl: „Je však také psáno: Nepokoušej Boha, je tvůj Pán.“

8Nakonec ho ďábel postavil na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa s jejich okázalostí a bohatstvím. 9Tam mu řekl: „Toto všechno ti dám, jestliže přede mnou klekneš a pokloníš se mi!“

10Ježíš odpověděl: „Odejdi, satane! Vždyť je psáno: Nikomu kromě Boha se nebudeš klanět ani ho uctívat.“

11V tu chvíli ho ďábel opustil; Ježíše obklopili andělé a pečovali o něj.

Ježíš káže v Galileji

12Když Ježíš uslyšel, že Jana uvěznili, vrátil se do Galileje. 13Nezůstal však v Nazaretu, ale usadil se v Kafarnaum. To město leželo u jezera Genezaretského, v oblasti, kterou kdysi obývaly izraelské kmeny Zabulónovy a Neftalího. 14Tím se splnila předpověď proroka Izajáše:

15„V Galileji, zemi Zabulónově

a Neftalího,

mezi mořem a Jordánem,

se usídlili pohané.

16Tento lid pohroužený do temnoty

uvidí veliké světlo.

Těm, nad kterými se rozprostírá noc smrti,

se rozední.“

17V té době začal Ježíš kázat: „Změňte se! Bůh je tu a zakládá na zemi svoje království!“

Čtyři rybáři následují Ježíše

18Ježíš šel po břehu Galilejského jezera a uviděl dva muže, jak spouštějí sítě do vody. Byli to rybáři Šimon, později nazývaný Petr, a jeho bratr Ondřej. 19Ježíš na ně volal: „Přátelé, pojďte se mnou! Udělám z vás jiné rybáře, budete zachraňovat lidi!“ 20Ti dva všeho nechali a šli s ním.

21O kus dál jiní dva bratři, Jakub a Jan, seděli spolu se svým otcem Zebedeem ve člunu a spravovali sítě. Také je Ježíš vyzval; 22oba se okamžitě zvedli, opustili otce a vykročili za ním.

Ježíš káže a uzdravuje

23Ježíš chodil po celé Galileji, vyučoval v synagogách, šířil radostnou zvěst o Božím království a uzdravoval lidi postižené všemi možnými nemocemi.

24Zprávy o něm se rychle roznesly, takže až ze Sýrie k němu vodili nemocné, posedlé démony, duševně choré, ochrnuté a on je uzdravoval. 25Všude se za ním táhly davy lidí; nejen z Galileje, ale i z Desítiměstí, Jeruzaléma, Judska a Zajordání.

New Russian Translation

Матфея 4:1-25

Искушения Иисуса

(Мк. 1:12-13; Лк. 4:1-13)

1Затем Дух повел Иисуса в пустыню для того, чтобы Ему пройти искушение от дьявола. 2После сорока дней и сорока ночей, проведенных в посте, Иисус почувствовал сильный голод. 3Тогда искуситель подошел и сказал Ему:

– Если Ты Сын Божий, то прикажи этим камням стать хлебом.

4Но Иисус ответил:

– Написано: «Не одним хлебом живет человек, но и каждым словом, исходящим из уст Божьих»4:4 Втор. 8:3..

5Затем дьявол поставил Иисуса на самый верх храма святого города.

6– Если Ты Сын Божий, – сказал он Ему, – то бросься вниз. Ведь написано же:

«Своим ангелам повелит о Тебе»,

и «они понесут Тебя на руках,

чтобы ноги Твои не ударились о камень»4:6 Пс. 90:11-12..

7Иисус ответил ему:

– Написано также: «Не испытывай Господа, Бога твоего».

8Тогда дьявол привел Его на очень высокую гору и показал Ему все царства мира во всем их блеске.

9И он сказал Ему:

– Все это я передам Тебе, если Ты падешь и поклонишься мне!

10Тогда Иисус ответил ему:

– Прочь от Меня, сатана! Ведь написано: «Поклоняйся Господу, Богу твоему, и служи Ему одному!»4:10 Втор. 6:13.

11Тогда дьявол оставил Его, а к Иисусу приступили ангелы и служили Ему.

Начало служения в Галилее

(Мк. 1:14-15; Лк. 4:14-15)

12Когда Иисус услышал о том, что Иоанна заключили в темницу, Он возвратился в Галилею. 13Покинув Назарет, Он поселился в Капернауме, который расположен на берегу озера в земле, принадлежавшей родам Завулона и Неффалима. 14Так исполнилось пророчество Исаии:

15«Земля Завулона и земля Неффалима,

на пути к морю, за Иорданом,

Галилея языческая!

16Народ, живущий во тьме,

увидел великий свет,

и на живущих в стране смертной тени

воссиял свет»4:15-16 Ис. 9:1-2..

17С этого времени Иисус начал проповедовать:

– Покайтесь, потому что Царство Небесное уже близко!

Первые ученики

(Мк. 1:16-20; Лк. 5:2-11; Ин. 1:35-42)

18Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Иисус увидел двух братьев: Симона, прозванного Петром, и его брата Андрея. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками.

19– Идите за Мной, – сказал им Иисус, – и Я сделаю вас ловцами людей.

20Братья сразу же оставили сети и пошли за Ним.

21Пройдя дальше, Иисус увидел двух других братьев: Иакова, сына Зеведея, и его брата Иоанна. Они были в лодке со своим отцом Зеведеем и чинили свои сети. Иисус позвал и их. 22Они сразу же, оставив лодку и отца, пошли за Ним.

Служение Иисуса народу

(Мк. 3:7-12; Лк. 6:17-19)

23Иисус ходил по всей Галилее и учил в синагогах, проповедовал о Царстве и исцелял людей от всех болезней и недугов. 24Слух о Нем распространился по всей Сирии, и к Нему приносили страдающих от самых различных болезней, испытывающих сильные боли, одержимых демонами, людей, подверженных припадкам, парализованных, и Он их исцелял. 25За Ним следовали большие толпы людей из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за реки Иордана.