Slovo na cestu

Židům 9:1-28

Starozákonní bohoslužba je náznakem budoucích věcí

1Pravá smlouva měla svatostánek a pravidla bohoslužby. 2Svatostánek měl podobu stanu, který byl oponou rozdělen na dvě části. Přední části se říkalo svatyně. Byl tam sedmiramenný svícen a stůl, na který bylo každou sobotu kladeno dvanáct chlebů. 3Za závěsem byla velesvatyně 4Patřila k ní zlatá kadidelnice a zlatem kovaná truhla smlouvy, v ní byla zlatá nádoba s pokrmem, který Izraelci jedli na poušti, Áronův prut, kterým Bůh rozhodl o tom, kdo má vykonávat službu ve svatyni, a desky se zněním Desatera. 5Přikrývalo ji zlaté víko zvané slitovnice. Nad víkem držely stráž okřídlené bytosti nazvané cherubové.

6Do svatyně denně vcházeli kněží pověření bohoslužbou. 7Do velesvatyně směl vejít jenom jedenkrát za rok velekněz. Přinášel krev jako oběť za bezděčné přestupky svoje i lidu. 8Touto bohoslužbou Duch svatý naznačoval, že ještě nebyla otevřena cesta, která by vedla přímo k Bohu.

Symbolický význam pozemské svatyně

9-11Všechno, co se ve svatyni dělo, bylo předobrazem budoucnosti. Dary a oběti nestačily uklidnit svědomí těch, kteří je přinášeli. Zachovávání předpisů o pokrmech, nápojích a všelijakém obmývání zajišťovalo vnější spravedlnost do chvíle, než přišel nový velekněz Ježíš Kristus. Ten vešel do větší a dokonalejší svatyně, kterou nepostavili lidé.

Kristus je dokonalá oběť za hřích

12Místo krve kozlů a býků obětoval jednou provždy svou vlastní krev. Tak nám vydobyl věčné vykoupení.

13Krví kozlů a býků a ve vodě rozmíchaným popelem z jalovice skrápěl poskvrněné lidi a tak posvěcoval a očišťoval jejich těla. 14Krev bezúhonného Krista, který se obětoval Bohu, očišťuje naše svědomí od neužitečných skutků ke službě živému Bohu. 15Kristus zemřel a tak se stal prostředníkem nové smlouvy, která zajišťuje vykoupení ze všech přestupků spáchaných v době platnosti staré smlouvy uzavřené s Izraelem. Můžeme se tedy pevně chopit toho, co bylo slíbeno.

16-17Ano, k závěti musí přistoupit smrt odkazujícího. Teprve potom je neměnná. Nelze ji vykonat, pokud je živ. 18Proto bylo zapotřebí krve i při uzavírání prvé smlouvy. 19Když Mojžíš přečetl shromážděnému lidu všechna přikázání zákona, smíchal krev býků a kozlů s vodou, vzal rudou vlnu a větvičku yzopu a pokropil tou vodou knihu i shromáždění a řekl: 20„Toto je krev smlouvy, kterou s vámi uzavřel Bůh.“ 21Podobně postříkal krví svatostánek a všechno bohoslužebné náčiní. 22Podle zákona je totiž téměř všechno očišťováno krví a bez prolití krve není odpuštění vin.

23Takovým způsobem se muselo očišťovat to, co nebeskou svatyni jen připomínalo. Nebeská svatyně však vyžaduje vzácnější oběť. 24Kristus vešel do pravé nebeské svatyně, aby nás v ní před Bohem zastupoval; nevstoupil do její pozemské napodobeniny vytvořené lidmi. 25Nepřinášel za nás svou oběť opakovaně, jako to každoročně dělával velekněz, který do svatyně vstupoval s krví cizí; 26vždyť by za ta tisíciletí musel často trpět. Ale přišel nyní, aby jednou provždy svou obětí odčinil hřích. 27Člověk umírá jen jednou, a pak bude postaven před soud. 28Proto se i Kristus jednou obětoval a vzal na sebe hříchy mnohých. Podruhé se ukáže bez oběti za hříchy, aby zachránil ty, kteří ho očekávají.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hebreos 9:1-28

Diospaj Carpa huasipi curacuna imallata ruraj cashcami

1Riquichij: Dios punta ari nishcapica, Pai Diosta ima shina yuyarinatapish mandashcami. Shinallataj maipi Diosta yuyarichunpish, cai pachallapitajmi shuj huasita curca. 2Diosta yuyarina Carpa huasica, cashnami carca: Punta ucuca, Diospajlla Ucu nishcami carca. Chai ucupica candeleropish, meźapish, Diosman cushca tandacunapishmi tiyarca. 3Diospaj Carpa huasi ucullapitaj, linsohuan jarcachishca caishuj ucuca, Diospajlla ashtahuan chʼicanchishca Ucu nishcami carca. 4Chai ucupica, inciensota rupachina curi altarpish, Dios-huan ari ninacushca quillcata huaquichina Cajonpishmi tiyarca. Chai Cajonca, ucutapish jahuatapish curihuan pillushcami carca. Chai Cajón ucupica, maná shuti micunata huaquichishca curi mangapish, Aaronpaj, verdijlla tucushca varapish, Dios ari nishcata quillcashca tablajlla rumicunapishmi huaquichishca tiyacurca. 5Chai Cajón jahuapica, Dios sumaj cashcata ricuchij querubincunami shayacurca. Chaicunaca, juchayuj cashcamanta yahuarta maipi tsirapanata pacashpami shayaj carca. Chaicunamantaca cunanca, ña mana ashtahuan tucuita parlai tucunichu.

6Chashna allichishca cajpimi, curacunaca Diospaj Carpa huasi ucumanca, punllanta yaicushpa imalla rurana cashcata Diospaj rurancuna. 7Shina cashpapish Diospajlla caishuj Ucumanca, curacunata mandaj curallami huatapi shuj cutinlla yaicun. Chaimanca paipaj juchamantapish, shujtajcuna mana yachashpa rurashca juchacunamantapish animalcunapaj yahuarta Diosman cungapajmi yaicun. 8Chashna cajpimi, Diospaj huasi punta ucu tiyacujpirajca, Diospajlla chʼicanchishca caishuj Ucuman yaicuna ñanca, manaraj tiyashcata, Diospaj jucha illaj Espirituca yuyachin. 9Tucui caicunaca cunan punllapajca, shuj yuyachinallami. Diosman imalla cuna cashcata cushcapish, Diosman animalcunata cushpa huañuchishcapish Paita chashna adorajcunataca ima juchachina illaj, alli yuyaiyujtaca mana rurai tucunchu. 10Chai mandashcacunaca imallata micunata, imallata ubyanata, Diospaj ñaupajpi alli ricuringapaj maillarinatapish, jahua aichapi imalla ruranatapishmi yachachin. Caicunataca, Dios shujtajta rurangacamallami rurana carca.

Cristopaj yahuarmi ñucanchij juchacunata anchuchin

11Chashna cajpipish, Cristoca ñamari shamurca. Cunanca, curacunata Mandajca Paimi. Chashna cashcamantami, shamuj punllacunapi cuna cashca allicunata apamurca. Diospajta Pai ruracun Ucuca, ñaupa ucuta yalli jatunmari, tucuipi ashtahuan allipishmari. Chai Ucuca mana runacuna rurashcachu, mana cai pachapichu. 12Cristoca, Diospajlla chʼicanchishca Ucumanca ñamari yaicurca. Chai Ucumanca cʼari chivocunapaj, malta cʼari biźicunapaj yahuarta Diosman cungapaj mana yaicurcachu. Ashtahuanpish Paipaj quiquin yahuarta Diosman cushpa huiñaipaj quishpichingapajmi, shuj cutinlla yaicurca. 13Cʼari huagracunapaj, cʼari chivocunapaj yahuarpish, huarmi biźita rupachishca ushpatapish millaita rurajcunapaj jahuapi tsirapajpica, jahua aichataca mapata anchuchishpa chuyayachi tucunmi. 14Chashna cajpica, Cristopaj yahuarcarin ashtahuan chuyayachi tucujmari. Huiñaita causaj Espirituhuan chuya cashpami, Cristoca Paillataj Taita Diosman curishpa huañurca. Paipaj yahuarmi huañunaman apaj millaita rurana yuyaicunataca, cancunamanta pʼichacun. Chaimantami, causacuj Taita Diospajtaca rurai tucunchij.

15Mushujta Dios ari nishcata mañashpa cungapajmi, Cristoca chashna huañurca. Pai huañushpami, ñaupaman Dios ari nishcata pʼaquijcunapaj juchacunataca perdonarca. Dios agllashcacunaman huiñaipaj Dios cusha nishcata, paicuna japina cashcata mañashpa cungapajmi huañurca.

16Huañugrij pimanlla imallata saquinata quillcashpa churajpica, cusha nishpa quillcaj huañungacama shuyanarajmi. 17Cuna tucushpa quillcachij huañujllapimi, chai quillcapi tiyacuj shutiyujca japichun nishcata japin. Japichun nishpa quillcachij causacujpirajca, quillcashca tiyacujpipish imata mana japi tucunchu. 18Chaimantami Diosca, punta ari ninacuitapish, yahuarta jichashcahuan callarishca. 19Moisesca, Mandashcapi tucui imalla nishcacunatarajmi, tucuicunaman huillashca. Chai huashaca, puca millmata, hisopota japishpa huagracunapaj, cʼari chivocunapaj yahuarpipish, yacupipish satishpami, Dios Mandashcata quillcashca Libro jahuatapish, tucui chaipi cajcunapaj jahuatapish tsirapashca. 20Moisesca, chashna tsirapacushpaca: «Taita Dios ari nishpami, cashna yahuarta tsirapachun cancunata mandashca» nishpami, chai yahuarta tsiraparca. 21Shinallataj Diospaj Carpa huasitapish, Diospajta rurangapaj tucui imalla chai ucupi tiyajcuna jahuapipishmi tsirapashca. 22Mandashcapi nishca shinaca, imata chuyayachingapajpish yahuarhuanmi tsirapancuna. Mana yahuarta jichajpica, juchacunataca mana perdonanchu.

23Jahua pachapi tiyajcunata ricuchijcunalla cajpipish chashna yahuarhuantaj chuyayachina cajpica, jahua pachapitaj tiyajcunacarin, animalcunapaj yahuartapish yalli valij yahuarhuanmari chuyayachishca cana can. 24Cristoca jahua pachapi tiyaj Diospaj huasita ricuchingapaj, cai pachapi runacuna rurashca huasillamanca mana yaicurcachu. Ashtahuanpish cunanca, ñucanchijmanta Taita Diospaj ñaupajpi ricuringapajmi, Paica jahua pachamantaj yaicurca. 25Shinallataj curacunata mandaj curacuna shinaca, Diospajlla chʼicanchishca Ucumanca, huatanta animalcunapaj yahuarllata Diosman cushpa tsirapangapaj mana yaicunchu. Paica, mana cutin cutin Diosman curinchu. 26Chashna rurana cashca cajpica, cai pachata rurashca punllamantami cutin cutin huañucunmanlla carca. Ashtahuanpish cunan cai tucuricui huatacunapimi, Cristoca juchacunata anchuchingapaj, paillataj shuj cutinlla huañurca. 27Tucui gentecunatami, shuj cutinlla huañuchun churashca. Chai qʼuipaca, imalla rurashcatami Diosman ricuchina canga. 28Shinallatajmi Cristoca, shuj cutinlla cai tucui gentecunapaj juchacunata anchuchingapaj, Diosman Paillataj curishpa huañurca. Cutin qʼuipata shamushpaca, juchacunata anchuchingapajca mana shamungachu. Pai shamunata shuyajcunata quishpichingapajmari shamunga.