Slovo na cestu

Židům 7:1-28

Malkísedek – starozákonní obraz Kristovy služby

1-2Když se totiž Abraham vracel z vítězného válečného tažení, při kterém vysvobodil svého synovce Lota, vyšel mu vstříc král pokoje a spravedlnosti, kněz Nejvyššího – Malkísedek ze Sálemu.

3-10Neznáme jeho rodiče ani rodokmen, nevíme, kdy se narodil, ani kdy zemřel. Abraham mu odevzdal desátky z kořisti a přijal od něho požehnání jako potvrzení slibů, kterých se mu od Boha dostalo. V Abrahamovi se před Malkísedekem sklonil a desátky mu odevzdal i praotec kněžského rodu Lévi, jehož potomci později podle ustanovení zákona konali kněžskou službu a vybírali desátek.

11-13Lévijská služba nebyla s to přivést Boží lid k dokonalosti. Proto bylo třeba jiné služby a jiného kněze – a to podle řádu Malkísedekova. Je zřejmé, že přenesením kněžství zaniká zákonité oprávnění pro trvání lévijské služby. 14Náš Pán, jak všichni víme, pochází z Judova pokolení, jehož členy Mojžíš nikdy nepověřil kněžskou službou a žádný člen jeho rodu ji také nikdy nekonal. 15Je proto zřejmé, že v něm povstává nový kněz podle řádu Malkísedekova, 16který svou hodnost nedědí na základě lévijského zákona, ale ujímá se jí mocí své nesmrtelnosti. 17To dosvědčuje žalmista, když říká:

„Ty jsi kněz na věky podle řádu Malkísedekova.“

18Předchozí zákonné ustanovení o kněžské službě bylo zrušeno, protože se ukázalo jako slabé a neužitečné. 19Vždyť samo o sobě nikoho nepřivedlo k dokonalosti. Vystřídala je lepší naděje, jejímž prostřednictvím se přibližujeme k Bohu. 20Toto přenesení kněžství se nestalo bez přísahy. Kněží bývali jmenováni bez přísahy, ale Ježíš byl ustanoven s přísahou, poněvadž mu bylo řečeno:

21„Pán přísahal a nebude toho litovat:

Ty jsi kněz na věky podle řádu Malkísedekova.“

22Proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy.

23Kněží bylo mnoho. Protože byli smrtelní, nastupoval jeden za druhým. Žádný nemohl konat úřad do nekonečna. 24Ježíš však nepotřebuje předávat úřad dalšímu, protože zůstává na věky. 25Proto přináší dokonalé spasení těm, kteří jeho prostřednictvím přicházejí k Bohu. Je stále připraven zasáhnout v jejich prospěch.

26Takového velekněze jsme potřebovali: svatého, nevinného, neposkvrněného, odděleného od hříšníků a vyššího než sama nebesa, 27který není povinen přinášet každý den oběť napřed za své hříchy a pak za hříchy lidu. Obětoval sama sebe. 28Zákon dosazoval za velekněze lidi podrobené slabosti, ale slovo přísahy vynesené po vydání zákona ustanovilo na věky veleknězem Syna dokonalého.

New Russian Translation

Евреям 7:1-28

Священник Мелхиседек выше Авраама и всех иудейских священников

1Этот Мелхиседек был царем Салима и священником Всевышнего Бога. Он встретил Авраама, возвращавшегося со сражения после победы над царями, и благословил его. 2Авраам отдал ему десятую часть всего, что у него было. Само его имя Мелхиседек означает «царь праведности», а его титул «царь Салима» означает «царь, несущий мир». 3Нигде не написано ни о его отце, ни о матери, ни о других его предках, ни о начале, ни о конце его жизни, но он, уподобленный Сыну Божьему, остается священником вовеки7:1-3 См. Быт. 14:17-20..

4Смотрите, насколько он был велик! Даже наш праотец Авраам дал ему десятую часть захваченного на войне. 5В Законе имеется повеление, согласно которому члены рода Левия7:5 Левий – родоначальник священнического рода левитов, был одним из двенадцати сыновей Иакова, внука Авраама., ставшие священниками, собирают с народа, то есть со своих братьев, десятую часть их дохода, хотя и они потомки Авраама7:5 См. Чис. 18:21, 26.. 6Но Мелхиседек, будучи священником не из рода Левия, принял десятую часть добычи Авраама и благословил его, того, кто уже имел обещания Божьи. 7Благословляет всегда тот, кто стоит выше благословляемого (это правило не имеет исключений). 8Десятую часть доходов принимают обычно смертные люди, но о Мелхиседеке засвидетельствовано, что он жив. 9В каком-то смысле и сам Левий, получающий десятины, через Авраама дал десятую часть доходов Мелхиседеку, 10потому что, когда Мелхиседек встретил Авраама, Левий, еще не рожденный, был в чреслах7:10 Чресла – бедра, поясница, низ живота. Авраама.

Мелхиседек – прообраз Иисуса Христа

11Если бы совершенство достигалось через священство левитов (а оно было существенной частью Закона, который был дан народу), то разве была бы нужда в другом священнике – по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона? 12Когда происходит перемена священства, одновременно должна произойти и перемена Закона. 13Тот же, о Ком мы сейчас говорим, принадлежал к роду, из которого никто и никогда не служил у жертвенника. 14Ведь известно, что наш Господь был из рода Иуды, а Моисей не сказал ничего о священниках из этого рода. 15Нам становится еще яснее, что Закон изменился, когда появляется другой священник – по подобию Мелхиседека. 16Он стал священником не по Закону, который требовал принадлежности к определенному роду, а по силе, которая заложена в вечной жизни. 17Ведь Писание свидетельствует:

«Ты – священник навеки

по чину Мелхиседека»7:17 См. Пс. 109:4..

18Итак, прежнее повеление отменено, потому что оно оказалось слабым и бесполезным 19(Закон вообще ничего не сделал совершенным), и дается надежда на нечто лучшее, благодаря которой мы приближаемся к Богу.

20Примечательно, что это подтверждено клятвой Бога. Другие священники получали свое служение без всякой клятвы, 21но Христос стал священником по клятве Того, Кто сказал Ему:

«Поклялся Господь и не откажется:

Ты – священник навеки»7:21 См. Пс. 109:4..

22Таким образом, Иисус стал поручителем гораздо лучшего завета.

23Тех священников было много, одни умирали, и на смену им приходили другие, 24а Иисус жив вечно, и Его священство тоже вечно. 25Поэтому Он в силах полностью7:25 Полностью – или «навсегда». спасать тех, кто благодаря Ему приходит к Богу. Он всегда жив и всегда ходатайствует за них.

26Именно такой Первосвященник и был нам необходим: святой, непорочный, чистый, отделенный от грешников и находящийся превыше небес. 27Ему нет необходимости приносить жертвы каждый день, как это делают другие первосвященники, принося вначале жертвы за свои грехи, а потом за грехи народа. Он сделал это за всех раз и навсегда, когда отдал в жертву Самого Себя. 28По Закону первосвященниками назначаются обыкновенные слабые люди, а согласно клятве, данной уже после Закона, был назначен Сын, полностью и навеки приготовленный к этому.