Slovo na cestu

Židům 7:1-28

Malkísedek – starozákonní obraz Kristovy služby

1-2Když se totiž Abraham vracel z vítězného válečného tažení, při kterém vysvobodil svého synovce Lota, vyšel mu vstříc král pokoje a spravedlnosti, kněz Nejvyššího – Malkísedek ze Sálemu.

3-10Neznáme jeho rodiče ani rodokmen, nevíme, kdy se narodil, ani kdy zemřel. Abraham mu odevzdal desátky z kořisti a přijal od něho požehnání jako potvrzení slibů, kterých se mu od Boha dostalo. V Abrahamovi se před Malkísedekem sklonil a desátky mu odevzdal i praotec kněžského rodu Lévi, jehož potomci později podle ustanovení zákona konali kněžskou službu a vybírali desátek.

11-13Lévijská služba nebyla s to přivést Boží lid k dokonalosti. Proto bylo třeba jiné služby a jiného kněze – a to podle řádu Malkísedekova. Je zřejmé, že přenesením kněžství zaniká zákonité oprávnění pro trvání lévijské služby. 14Náš Pán, jak všichni víme, pochází z Judova pokolení, jehož členy Mojžíš nikdy nepověřil kněžskou službou a žádný člen jeho rodu ji také nikdy nekonal. 15Je proto zřejmé, že v něm povstává nový kněz podle řádu Malkísedekova, 16který svou hodnost nedědí na základě lévijského zákona, ale ujímá se jí mocí své nesmrtelnosti. 17To dosvědčuje žalmista, když říká:

„Ty jsi kněz na věky podle řádu Malkísedekova.“

18Předchozí zákonné ustanovení o kněžské službě bylo zrušeno, protože se ukázalo jako slabé a neužitečné. 19Vždyť samo o sobě nikoho nepřivedlo k dokonalosti. Vystřídala je lepší naděje, jejímž prostřednictvím se přibližujeme k Bohu. 20Toto přenesení kněžství se nestalo bez přísahy. Kněží bývali jmenováni bez přísahy, ale Ježíš byl ustanoven s přísahou, poněvadž mu bylo řečeno:

21„Pán přísahal a nebude toho litovat:

Ty jsi kněz na věky podle řádu Malkísedekova.“

22Proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy.

23Kněží bylo mnoho. Protože byli smrtelní, nastupoval jeden za druhým. Žádný nemohl konat úřad do nekonečna. 24Ježíš však nepotřebuje předávat úřad dalšímu, protože zůstává na věky. 25Proto přináší dokonalé spasení těm, kteří jeho prostřednictvím přicházejí k Bohu. Je stále připraven zasáhnout v jejich prospěch.

26Takového velekněze jsme potřebovali: svatého, nevinného, neposkvrněného, odděleného od hříšníků a vyššího než sama nebesa, 27který není povinen přinášet každý den oběť napřed za své hříchy a pak za hříchy lidu. Obětoval sama sebe. 28Zákon dosazoval za velekněze lidi podrobené slabosti, ale slovo přísahy vynesené po vydání zákona ustanovilo na věky veleknězem Syna dokonalého.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Евреям 7:1-28

Малик-Цедек выше Иброхима и всех иудейских священнослужителей

1Этот Малик-Цедек был царём Салима и священнослужителем Бога Высочайшего. Он встретил Иброхима, возвращавшегося со сражения после победы над царями, и благословил его. 2Иброхим отдал ему десятую часть всего, что у него было. Само его имя Малик-Цедек означает «царь праведности», а его титул «царь Салима» означает «царь, несущий мир». 3Нигде не написано ни о его отце, ни о матери, ни о других его предках, ни о начале, ни о конце его жизни, но он, уподобленный (вечному) Сыну Всевышнего, остаётся священнослужителем вовеки7:1-3 См. Нач. 14:17-20..

4Смотрите, насколько он был велик! Даже наш праотец Иброхим дал ему десятую часть захваченного на войне. 5В Тавроте имеется повеление, согласно которому члены рода Леви, ставшие священнослужителями, собирают с народа, то есть со своих братьев, десятую часть их дохода, хотя и они потомки Иброхима7:5 См. Чис. 18:21, 26.. 6Но Малик-Цедек, будучи священнослужителем не из рода Леви, принял десятую часть добычи Иброхима и благословил его, того, кто уже имел обещания от Всевышнего. 7Благословляет всегда тот, кто стоит выше благословляемого (это правило не имеет исключений). 8Десятую часть доходов принимают обычно смертные люди, но о Малик-Цедеке засвидетельствовано, что он жив. 9В каком-то смысле и сам Леви, получающий десятины, через Иброхима дал десятую часть доходов Малик-Цедеку, 10потому что, когда Малик-Цедек встретил Иброхима, Леви, ещё не рождённый, был в чреслах7:10 Чресла – бёдра, поясница, низ живота. Иброхима.

Малик-Цедек – прообраз Исо Масеха

11Если бы цель Всевышнего достигалась через священство левитов (а оно было существенной частью Закона, который был дан народу), то разве была бы нужда в другом священнослужителе – подобном Малик-Цедеку, а не подобном Хоруну? 12Когда происходит перемена священства, одновременно должна произойти и перемена Закона. 13Тот же, о Ком мы сейчас говорим, принадлежал к роду, из которого никто и никогда не служил у жертвенника. 14Ведь известно, что наш Повелитель был из рода Иуды, а в Законе Мусо ничего не сказано о священнослужителях из этого рода. 15Нам становится ещё яснее, что Закон изменился, когда появляется другой священнослужитель – по подобию Малик-Цедека. 16Он стал священнослужителем не по повелению Таврота, которое требовало принадлежности к определённому роду, а по силе, которая заложена в вечной жизни. 17О Нём сказано:

«Ты – священнослужитель навеки,

подобный Малик-Цедеку»7:17 Заб. 109:4..

18Прежнее повеление отменено, потому что оно оказалось слабым и бесполезным 19(Закон вообще ничего не сделал совершенным), и даётся надежда на нечто лучшее, благодаря которой мы приближаемся к Всевышнему.

20Примечательно, что это подтверждено клятвой Всевышнего. Другие священнослужители получали своё служение без всякой клятвы, 21но Масех стал священнослужителем по клятве Того, Кто сказал Ему:

«Поклялся Вечный7:21 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. и не откажется:

Ты – священнослужитель навеки».

22Таким образом, Исо стал поручителем священного соглашения, которое гораздо лучше прежнего. 23Тех священнослужителей было много, одни умирали, и на смену им приходили другие, 24а Исо жив вечно, и Его священство тоже вечно. 25Поэтому Он в силах полностью7:25 Или: «навсегда». спасать тех, кто благодаря Ему приходит к Всевышнему. Он всегда жив и всегда ходатайствует за них.

26Именно такой Верховный Священнослужитель и был нам необходим: святой, непорочный, чистый, не подверженный влиянию грешников и находящийся превыше небес. 27Ему нет необходимости приносить жертвы каждый день, как это делают другие верховные священнослужители, принося вначале жертвы за свои грехи, а потом за грехи народа. Он сделал это за всех раз и навсегда, когда отдал в жертву Самого Себя. 28По Закону верховными священнослужителями назначаются обыкновенные слабые люди, а согласно клятве, данной уже после Закона, был назначен Сын, полностью и навеки приготовленный к этому.