Slovo na cestu

Židům 3:1-19

Ježíš je srovnáván s Mojžíšem

1Proto se, bratři Bohem povolaní a Bohu oddaní, snažte poznávat Ježíše, který byl Božím vyslancem na zemi a nyní je naším zástupcem u Boha. 2Nezpronevěřil se Bohu, který jej ustanovil. Byl věrný jako Mojžíš, který se staral o Boží lid. 3-4Ale Ježíš převyšuje Mojžíše, jako tvůrce převyšuje své dílo. Vždyť on jako Bůh stvořil vše.

5Mojžíš byl pouze svědek toho, co pověděl Bůh. Byl věrný služebník Božího lidu. 6Kristus však jako Boží Syn je naším Pánem a zůstane jím, jestliže si až do konce zachováme pevnou jistotu a radostnou naději.

Nyní je čas naslouchat Bohu

7Proto nás Duch svatý napomíná:

„Když dnes zaslechnete jeho hlas,

8nezatvrzujte se ve vzdoru proti němu jako Izraelci při zkoušce na poušti,

9kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mne pokoušeli.

10To pokolení se mi zošklivilo a řekl jsem:

‚Nerozumí sami sobě,

ani nechápou mé cesty.

11Proto jsem v hněvu přísahal,

že nedosáhnou odpočinku,

který jsem jim připravil.‘ “

12Dejte si tedy pozor, bratři, aby se ve vás neuhnízdilo zlo a nevěra, které by vás odváděly od živého Boha. 13Zkoumejte se každý den, dokud je k tomu příhodná chvíle, aby se někdo z vás nezatvrdil zaslepující a mámivou svůdností hříchu. 14Máme podíl na všem, co náleží Kristu, když setrváme do konce v počáteční důvěře. Ale vraťme se ke slovům:

15„Když dnes zaslechnete Boží hlas,

nezatvrzujte se vzpurně proti němu.“

16Kdo se to vlastně vzbouřil, když zaslechl Boží hlas? Ti, které Mojžíš vyvedl z Egypta. 17A koho měl Bůh v ošklivosti po čtyřicet let? Ty neposlušné, kteří pak zahynuli na poušti. 18-19Přísahal jim, že nedosáhnou odpočinku, který jim připravil. Nemohli ho dosáhnout pro nevěru.

Священное Писание

Евреям 3:1-19

Иса Масих выше пророка Мусы

1Поэтому вы, святые братья, призванные Небом, смотрите на Ису, Посланника Всевышнего и Верховного Священнослужителя, Которого мы исповедуем. 2Он был верен Поручившему Ему служение так же, как и пророк Муса был верен во всём доме Всевышнего3:2 Дом Всевышнего – т. е. народ Всевышнего, Исраил (см. Чис. 12:7).. 3Иса, однако, удостоен большей славы, чем Муса, так же, как и строителю дома оказывается больше чести, чем самому дому. 4У каждого дома есть свой строитель, Всевышний же – строитель всего. 5Конечно же, Муса был верным слугой во всём доме Всевышнего, и его служение указывало на то, что должно было быть возвещено в будущем. 6Но Масих как верный Сын управляет всем домом Всевышнего. И дом Его – мы, если сохраним до конца смелость и надежду, которой хвалимся.

Предостережение о неверии

7Поэтому, как говорит Святой Дух:

«Сегодня, если услышите Его голос,

8то не ожесточайте ваших сердец,

как вы делали это при вашем восстании,

в день испытания в пустыне3:8 См. Исх. 17:7, где рассказывается о неверии и ропоте иудейского народа в пустыне, когда у них не стало воды..

9Там испытывали и проверяли Меня ваши отцы,

хотя и видели дела Мои на протяжении сорока лет.

10Поэтому Я и прогневался на это поколение

и сказал: „Сердца их всегда заблуждаются,

они не знают Моих путей.

11Поэтому Я поклялся в гневе Моём:

они не войдут в Мой покой!“»3:7-11 Заб. 94:7-11; см. также Чис. 14:23, 28-35.

12Братья, берегитесь, чтобы ни у кого из вас сердце не стало злым и неверным, и чтобы оно не отвернулось от живого Бога. 13Ободряйте друг друга каждый день, пока это слово «сегодня» будет иметь ещё к нам отношение, чтобы грех никого не ввёл в обольщение и не ожесточил кого-либо из вас.

14Мы ведь стали сподвижниками Масиха, если только мы до конца сохраним нашу твёрдую веру, которую мы имели вначале. 15Об этом сказано так:

«Сегодня, если услышите Его голос,

то не ожесточайте ваших сердец,

как вы это делали при вашем восстании».

16Кто же были эти мятежники? Не все ли те, кто вышел из Египта под руководством Мусы? 17На кого гневался Всевышний в течение сорока лет? Разве не на тех, кто согрешал и чьи тела пали в пустыне? 18Кому Всевышний клялся в том, что они не войдут в Его покой? Разве не тем, кто не был Ему послушен? 19И мы видим, что они не могли войти из-за своего неверия.