Slovo na cestu

Židům 10:1-39

Kristova dokonalá obět jednou provždy

1Zákonné ustanovení o lévijské službě je jen stínem budoucího dobra. Oběti, které se každý rok opakují, nemohou nikoho z těch, kdo se jich účastní, přivést natrvalo k dokonalosti. 2Kdyby skutečně jednou provždy očišťovaly ty, kteří je přinášejí, přestali by je už dávno obětovat, protože by je přestalo tížit svědomí. 3Každoroční oběti vlastně připomínají hříchy. 4Není totiž možné, aby krev býků a kozlů odčinila hříchy. 5-6Proto Kristus při vstupu na tento svět prohlásil:

„Nepřál sis, Bože,

oběť ani dar,

ale dal jsi mi tělo.“

7A k tomu řekl:

„Hle, jdu, abych vykonal,

Bože, tvou vůli, jak je o mně psáno.“

8Písmo napřed říká, že Bůh si nepřál a neoblíbil oběti a dary, které byly přinášeny podle zákona, 9a potom dodává: „Hle, jdu, abych vykonal tvou vůli.“ Ruší prvé, aby ustanovil druhé. 10Bůh si přeje, abychom byli očištěni a jemu navráceni obětí těla Ježíše Krista, která byla přinesena jednou provždycky.

11Kněží sloužili každodenně Bohu a přinášeli oběti, které nemohly odčinit hřích. 12Ježíš přinesl oběť za hříchy jednou, a pak natrvalo zaujal významné postavení u Boha.

13Od té chvíle čeká, až mu budou podrobeni nepřátelé. 14Jedinou obětí přivedl navždycky k dokonalosti ty, které odděluje od hříchu.

15I Duch svatý nám vydává svědectví.

16„Toto je smlouva, kterou uzavřu s nimi po oněch dnech:

Vložím své zákony do jejich srdcí a vepíšu je do jejich myslí

17a na jejich hříchy a přestupky nevzpomenu.“

18Takže kde je odpuštění hříchů, tam už není třeba oběti za hříchy.

Život z víry

19Krev Ježíše Krista nám, bratři, umožňuje přistupovat bezprostředně k Bohu. 20On svou obětí otevřel novou a živou cestu. Stal se tak naším prostředníkem. 21-22Přistupujeme tedy k němu obmyti, s opravdovým srdcem naplněným vírou, zbaveni špatného svědomí. 23Držme neochvějně vyznání naděje, protože Bůh plní svoje sliby. 24Podněcujme se navzájem k lásce a k dobrým skutkům. 25Neopouštějte svá shromáždění – jak si někteří navykli, ale vzájemně se potěšujte – tím horlivěji, čím jasněji vidíte, že se blíží den příchodu Pána Ježíše v slávě.

26Kdo z vás by znal pravdu, a přece by svévolně jednal proti ní, u toho pozbude oběť za hříchy platnosti 27a zůstane mu jen bázlivé očekávání soudu a hrozného trestu, který má stihnout přestupníky. 28Kdo překročil zákon vydaný Mojžíšem, byl bez milosrdenství popraven, jestliže jeho hřích dosvědčili dva nebo tři svědci. 29Uvědomte si, oč horšího trestu zasluhuje ten, kdo pohrdá Božím Synem a znevažuje jeho krev smlouvy, kterou byl posvěcen, a uvádí v posměch Ducha milosti. 30Známe přece toho, který řekl: „Mně náleží pomsta, já odplatím.“ 31Jinde Pán upozorňuje, že bude soudit svůj lid. Je proto hrozné upadnout do rukou živého Boha.

32Rozpomeňte se na dny, kdy jste uvěřili a vzápětí museli trpělivě a vytrvale zápasit s mnohým utrpením. 33Byli jste veřejně vystavováni urážkám a útisku, neboť jste podepírali ty, kteří byli uráženi a utiskováni. 34Trpěli jste spolu s vězni, a když jste byli olupováni o majetek, snášeli jste to radostně s vědomím, že máte v nebi lepší a trvalejší jmění. 35Nezbavujte se své radostné důvěry, která přinese velkou odměnu. 36Vyzbrojte se trpělivostí, abyste vykonali Boží vůli a dosáhli toho, co vám bylo slíbeno.

37„Ještě malou chvilku a ten,

který se blíží,

přijde a nebude otálet.

38Můj spravedlivý bude žít z víry.

Nemám zalíbení v tom,

kdo ode mne utíká.“

39Ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života.

Священное Писание

Евреям 10:1-39

Иса Масих – окончательная жертва за грехи

1Закон – это лишь тень тех благ, которые ожидают людей в будущем, а не сами эти блага. Поэтому исполнение Закона не может оправдать перед Всевышним тех, кто приходит, чтобы постоянно, из года в год, приносить те же самые жертвы. 2Если бы Закон был в состоянии это сделать, то разве они не перестали бы приносить свои жертвы? Поклоняющиеся были бы очищены раз и навсегда и больше не чувствовали бы вины за свои грехи. 3Но эти жертвы служат для того, чтобы из года в год напоминать о грехе, 4потому что кровь быков и козлов не может устранять грехи.

5Поэтому, входя в этот мир, Масих сказал Всевышнему:

«Не захотел Ты ни жертв, ни даров,

но Ты приготовил тело для Меня.

6Тебя не радуют ни всесожжения,

ни жертвы за грех.

7Тогда Я сказал: „Вот Я иду,

как и написано в книге Таурат обо Мне,

чтобы исполнить волю Твою, о Всевышний!“»10:5-7 Заб. 39:7-9.

8Итак, вначале Он сказал: «Ты не захотел ни жертв, ни даров, ни всесожжений, ни жертв за грех, они Тебя не радуют и Ты не доволен ими». Он сказал это, несмотря на то что всё это требовалось по Закону. 9Потом Он добавил: «Вот Я иду, чтобы исполнить волю Твою». Масих отменяет старые жертвоприношения и вводит в силу нечто новое. 10И потому, что Он исполнил волю Всевышнего, мы были раз и навсегда освящены принесением в жертву тела Исы Масиха.

11Каждый священнослужитель изо дня в день выполняет свои обязанности, вновь и вновь принося одни и те же жертвы, не способные удалить грехи. 12А Этот Верховный Священнослужитель принёс одну жертву за грехи, действенную вовеки, и сел по правую руку от Всевышнего10:12 Или: «…жертву за грехи и навсегда сел по правую руку от Всевышнего».. 13С тех пор Он ожидает того часа, когда Его враги будут повержены к Его ногам10:12-13 См. Заб. 109:1; Евр. 1:13.. 14Одной жертвой Он навсегда оправдал освящаемых перед Всевышним. 15Об этом нам свидетельствует и Святой Дух. Вначале Он говорит:

16«Поэтому Я в будущем заключу с ними

такое соглашение, – говорит Вечный, –

законы Мои Я вложу в их сердца

и запишу в их разум»10:16 Иер. 31:33..

17Потом Он добавляет:

«Их грехи и их беззакония

Я больше не вспомню»10:17 Иер. 31:34..

18Когда грех прощён, тогда уже больше нет нужды в жертве за грех.

Призыв твёрдо держаться веры

19Братья, благодаря крови Исы, мы теперь можем смело войти в Святая Святых, 20войти по новому и живому пути, который открыт для нас через завесу, то есть через Его тело10:20 См. Мк. 15:38.. 21У нас есть великий Священнослужитель, Который стоит во главе всего дома Всевышнего10:21 Дом Всевышнего – имеется в виду: 1) небесный храм Всевышнего; 2) народ Всевышнего, верующие в Ису Масиха. Но, возможно, оба варианта имеют место.. 22Так давайте же придём к Всевышнему с искренними сердцами, в полноте веры, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тела чистой водой10:22 См. Езек. 36:25.. 23Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая даёт надежду, потому что Тот, Кто обещал нам, – верен. 24Будем с вниманием относиться друг к другу, поощряя один другого к любви и добрым делам. 25У некоторых вошло в привычку не посещать собрания верующих. А мы не будем следовать их примеру, но будем ободрять друг друга, особенно видя, что день возвращения Повелителя уже приближается.

Предостережение верующим против сознательного греха

26Ведь если мы, узнав истину, сознательно продолжаем грешить, то грехи эти не искупит уже никакая жертва. 27В таком случае нам остаётся лишь со страхом ожидать Суда и яростного огня, который пожрёт врагов Всевышнего10:27 См. Ис. 26:11; Соф. 1:18; 3:8.. 28Кто нарушал Закон Мусы, того, на основании слов двух или трёх свидетелей, безжалостно предавали смерти10:28 См. Чис. 35:30; Втор. 17:6; 19:15.. 29Так насколько же более сурового наказания, по вашему мнению, заслуживает тот, кто попирает ногами (вечного) Сына Всевышнего, ни во что не ставит кровь священного соглашения10:29 См. Исх. 24:8., которой был освящён, и оскорбляет Духа благодати? 30Мы знаем Того, Кто сказал: «Предоставьте месть Мне, Я воздам»10:30 Втор. 32:35. и ещё: «Вечный будет судить Свой народ»10:30 Втор. 32:36.. 31Страшно впасть в руки живого Бога!

Призыв быть стойким в гонениях

32Вспомните прежние дни, когда, после того как были просвещены, вы выдержали тяжёлые страдания. 33Временами вас выставляли на осмеяние и преследовали, а временами вы стояли плечом к плечу с теми, кто переносил такие же страдания. 34Вы проявляли сострадание к тем, кто находился в темницах; вы даже радовались, когда забирали ваше имущество, потому что вы знали, что у вас есть имущество лучшее, вечное.

35Не теряйте же мужества, вы за это будете щедро вознаграждены. 36Но для того, чтобы исполнить волю Всевышнего и получить то, что Он обещал, вам необходимо терпение. 37Ещё недолго, совсем недолго, и

«Тот, Кто должен прийти, придёт незамедлительно.

38Праведный Мой верой жив будет,

но если он отступит от веры в Меня,

Я буду недоволен им»10:37-38 Авв. 2:3-4..

39Но мы не из тех, кто отступает и гибнет; нет, мы верим и получаем спасение!