Slovo na cestu

Židům 1:1-14

Ježíš Kristus je rovný Otci

1Bůh mluvil odedávna k otcům mnoha různými způsoby prostřednictvím proroků a odhaloval jim postupně své plány. 2V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.

Boží Syn je podivuhodná bytost. Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše, co je v něm. 3On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.

Boží Syn je vyšší než andělé

4Boží Syn převyšuje i Boží posly – anděly. Jeho jméno to dokazuje. 5Vždyť Bůh nikdy neřekl andělu:

„Ty jsi můj Syn,

kterého jsem dnes zplodil.“

Ani:

„Budu mu otcem a on mi bude synem.“

6Ale když uvádí svého prvorozeného Syna na zem, říká:

„Ať se mu klanějí všichni Boží andělé.“

7Bůh mluví o svých andělích jako o vanutí větru a plamenech ohně, 8ale o svém Synu říká:

„Ty budeš, Bože, vládnout navzdory všem změnám

a tvoje vláda bude spravedlivá.

9Miluješ spravedlnost a nenávidíš svévoli.

Proto ti Bůh učinil radost a vyvýšil tě nad tvé druhy.“

10„Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemi

a nebesa jsou dílo tvých rukou.

11Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.

12Obnosí se jako plášť a jednou je odložíš a vyměníš.

Ty však nezestárneš a nezahyneš.“

13Bůh nikdy nevyzval žádného anděla,

aby se posadil na čestné místo nedaleko něho,

dokud mu nepodrobí všechny nepřátele.

14Andělé jsou jen duchovní poslové, kteří jsou vysíláni, aby pečovali o ty, kterým se má dostat spásy jako dědictví.

New International Reader's Version

Hebrews 1:1-14

God Speaks His Final Word Through His Son

1In the past, God spoke to our people through the prophets. He spoke at many times. He spoke in different ways. 2But in these last days, he has spoken to us through his Son. He is the one whom God appointed to receive all things. God also made everything through him. 3The Son is the shining brightness of God’s glory. He is the exact likeness of God’s being. He uses his powerful word to hold all things together. He provided the way for people to be made pure from sin. Then he sat down at the right hand of the King, the Majesty in heaven. 4So he became higher than the angels. The name he received is more excellent than theirs.

The Son Is Greater Than the Angels

5God never said to any of the angels,

“You are my Son.

Today I have become your Father.” (Psalm 2:7)

Or,

“I will be his Father.

And he will be my Son.” (2 Samuel 7:14; 1 Chronicles 17:13)

6God’s first and only Son is over all things. When God brings him into the world, he says,

“Let all God’s angels worship him.” (Deuteronomy 32:43)

7Here is something else God says about the angels.

“God makes his angels to be like spirits.

He makes those who serve him to be like flashes of lightning.” (Psalm 104:4)

8But here is what he says about the Son.

“You are God. Your throne will last for ever and ever.

Your kingdom will be ruled by justice.

9You have loved what is right and hated what is evil.

So your God has placed you above your companions.

He has filled you with joy by pouring the sacred oil on your head.” (Psalm 45:6,7)

10He also says,

“Lord, in the beginning you made the earth secure. You placed it on its foundations.

The heavens are the work of your hands.

11They will pass away. But you remain.

They will all wear out like a piece of clothing.

12You will roll them up like a robe.

They will be changed as a person changes clothes.

But you remain the same.

Your years will never end.” (Psalm 102:25–27)

13God never said to an angel,

“Sit at my right hand

until I put your enemies

under your control.” (Psalm 110:1)

14All angels are spirits who serve. God sends them to serve those who will receive salvation.