Slovo na cestu

Židům 1:1-14

Ježíš Kristus je rovný Otci

1Bůh mluvil odedávna k otcům mnoha různými způsoby prostřednictvím proroků a odhaloval jim postupně své plány. 2V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.

Boží Syn je podivuhodná bytost. Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše, co je v něm. 3On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.

Boží Syn je vyšší než andělé

4Boží Syn převyšuje i Boží posly – anděly. Jeho jméno to dokazuje. 5Vždyť Bůh nikdy neřekl andělu:

„Ty jsi můj Syn,

kterého jsem dnes zplodil.“

Ani:

„Budu mu otcem a on mi bude synem.“

6Ale když uvádí svého prvorozeného Syna na zem, říká:

„Ať se mu klanějí všichni Boží andělé.“

7Bůh mluví o svých andělích jako o vanutí větru a plamenech ohně, 8ale o svém Synu říká:

„Ty budeš, Bože, vládnout navzdory všem změnám

a tvoje vláda bude spravedlivá.

9Miluješ spravedlnost a nenávidíš svévoli.

Proto ti Bůh učinil radost a vyvýšil tě nad tvé druhy.“

10„Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemi

a nebesa jsou dílo tvých rukou.

11Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.

12Obnosí se jako plášť a jednou je odložíš a vyměníš.

Ty však nezestárneš a nezahyneš.“

13Bůh nikdy nevyzval žádného anděla,

aby se posadil na čestné místo nedaleko něho,

dokud mu nepodrobí všechny nepřátele.

14Andělé jsou jen duchovní poslové, kteří jsou vysíláni, aby pečovali o ty, kterým se má dostat spásy jako dědictví.

En Levende Bok

Hebreerne 1:1-14

Jesus er Guds sønn

1For lenge siden talte Gud, mange ganger og på ulike måter, til forfedrene våre ved å la profetene holde fram budskap fra ham.1:1 Profetenes budskap finnes skrevet ned i Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.

2Nå ved denne tidenes slutt har han talt til oss gjennom sin sønn. Gud lot Sønnen skape hele universet, og han har bestemt at alt til slutt skal tilhøre ham. 3Sønnen er en kraftfull utstråling av Guds egen herlighet. Han er det synlige bilde på Gud og bærer oppe hele universet med sitt mektige ord. Han døde for at menneskene skulle få tilgivelse for syndene og sitter på Guds høyre side i himmelen og regjerer.1:3 Se Salmenes bok 110:1. Den som sitter på Guds høyre side, deler hans makt og regjerer sammen med ham.

Guds sønn er større enn englene

4Guds sønn rangerer langt høyere enn englene. Gud tiltaler ham på en måte som viser at han er mye større enn englene. 5Gud har jo aldri sagt til en engel:

”Du er min Sønn.

I dag har jeg blitt din Far.”

Eller:

”Jeg skal være hans Far,

og han skal være min Sønn.”1:5 Disse ord er før i tiden blitt brukt i Midtøsten når konge begynte oppgaven sin, dersom han var underlagt en annen, og mektigere konge. For å vise at den nye kongen representerte den kongen som styrte hele riket, ble de kalt ”far” og ”sønn”. Se Salmenes bok 2:7 og Andre Samuelsbok 7:14.

6Og når Gud lar Sønnen, han som er den fremste,1:6 På gresk: den førstefødte. Den sønnen som ble født først arvet mer enn sine brødre og sto over dem. Jesus er likestilt med Gud og Herre over skapelsen. komme til jorden, sier Gud:

”Alle Guds engler skal tilbe ham.”1:6 Se Femte Mosebok 32:42,43.

7Når Gud taler om englene, sier han:

”Jeg gjør mine engler til vind

og tjenerne mine til ild.”1:7 Se Salmenes bok 104:4.

8Men til Sønnen sier han:

”Gud, tronen din skal stå fast i all evighet.

Du regjerer over folket ditt med rettferdighet.

9Du elsker det som er rett og hater det onde.

Derfor har jeg, din Gud, gjort deg til konge og gitt deg mer ære og glede enn noen annen.”1:9 Se Salmenes bok 45:7-8.

10Og:

”Herre, i tidenes begynnelse la du jordens grunnvoll og formet himmelen med dine hender.

11Alt dette skal en dag forsvinne og bli til ingenting,

men du kommer til å finnes i evighet.

Ja, himmelen og jorden skal slites ut som klær.

12Du skal rulle sammen disse utslitte plaggene og bytte dem ut mot en ny kledning. Selv skal du aldri bli forandret, og aldri dø.”1:12 Se Salmenes bok 102:26-28.

13Gud har ikke sagt til noen engel, det han sier til Sønnen:

”Kom og sett deg på min høyre side for å regjere,

til jeg har lagt dine fiender som en skammel under føttene dine.”1:13 Se Salmenes bok 110:1. Den som sitter på Guds høyre side, deler hans makt og regjerer sammen med ham.

14Nei, englene er bare tjenere. De er ånder som Gud har sendt ut for å hjelpe dem som blir frelst og få evig liv.