Slovo na cestu

Židům 1

Ježíš Kristus je rovný Otci

1Bůh mluvil odedávna k otcům mnoha různými způsoby prostřednictvím proroků a odhaloval jim postupně své plány. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.

Boží Syn je podivuhodná bytost. Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše, co je v něm. On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.

Boží Syn je vyšší než andělé

Boží Syn převyšuje i Boží posly – anděly. Jeho jméno to dokazuje. Vždyť Bůh nikdy neřekl andělu:

„Ty jsi můj Syn,
    kterého jsem dnes zplodil.“

Ani:

„Budu mu otcem a on mi bude synem.“

Ale když uvádí svého prvorozeného Syna na zem, říká:

„Ať se mu klanějí všichni Boží andělé.“

Bůh mluví o svých andělích jako o vanutí větru a plamenech ohně, ale o svém Synu říká:

„Ty budeš, Bože, vládnout navzdory všem změnám
    a tvoje vláda bude spravedlivá.
Miluješ spravedlnost a nenávidíš svévoli.
    Proto ti Bůh učinil radost a vyvýšil tě nad tvé druhy.“
10 „Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemi
    a nebesa jsou dílo tvých rukou.
11 Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.
12     Obnosí se jako plášť a jednou je odložíš a vyměníš.
Ty však nezestárneš a nezahyneš.“

13 Bůh nikdy nevyzval žádného anděla,

aby se posadil na čestné místo nedaleko něho,
    dokud mu nepodrobí všechny nepřátele.

14 Andělé jsou jen duchovní poslové, kteří jsou vysíláni, aby pečovali o ty, kterým se má dostat spásy jako dědictví.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Ahebri 1

Khristu Mwana wa Mulungu Aposa Angelo

1Kale lija Mulungu ankayankhula ndi makolo athu pa nthawi zosiyanasiyana ndiponso mwa njira zosiyanasiyana kudzera mwa aneneri. Koma masiku otsiriza ano, Mulungu wayankhula nafe kudzera mwa Mwana wake. Mwanayu anamusankha kuti akhale mwini wa zinthu zonse, ndiponso Mulungu analenga dziko lonse kudzera mwa Iye. Mwanayo ndiye kuwala kwa ulemerero wa Mulungu, chithunzithunzi chenicheni cha khalidwe lake. Iyeyu amachirikiza zinthu zonse ndi mphamvu ya mawu ake. Iye atayeretsa anthu kuchoka ku machimo awo, anakhala pansi kumwamba kudzanja lamanja la Mulungu waulemerero. Mwanayu ndi wamkulu koposa angelo, monga momwe dzina limene analandira limaposa dzina la angelo.

Kodi ndi kwa mngelo uti, kumene Mulungu anati,

“Iwe ndiwe mwana wanga;
    Ine lero ndakhala Atate ako.”

Kapena kunenanso kuti,

“Ine ndidzakhala abambo ake;
    iye adzakhala mwana wanga.”

Pamene Mulungu amatuma Mwana wake woyamba kubadwa ku dziko lapansi anati,

“Angelo onse a Mulungu amupembedze Iye.”

Iye ponena za angelo akuti,

“Mulungu amasandutsa angelo ake mphepo,
    amasandutsa atumiki ake malawi amoto.”

Koma za Mwana wake akuti,

“Inu Mulungu, mpando wanu waufumu udzakhala mpaka muyaya,
    ndipo mudzaweruza molungama mu ufumu wanu.
Mwakonda chilungamo ndi kudana ndi zoyipa;
    Nʼchifukwa chake, Mulungu wanu wakukwezani kuposa anzanu
    pokudzozani mafuta osonyeza chimwemwe.”

10 Mulungu akutinso,

“Ambuye, pachiyambi Inu munayika maziko a dziko lapansi;
    ndipo zakumwambako ndi ntchito za manja anu.
11 Zimenezi zidzatha, koma Inu ndinu wachikhalire.
    Izo zidzatha ngati zovala.
12 Mudzazipindapinda ngati chofunda;
    ndipo zidzasinthidwa ngati chovala.
Koma Inu simudzasintha,
    ndipo zaka zanu sizidzatha.”

13 Kodi ndi kwa Mngelo uti kumene Mulungu ananenapo kuti,

“Khala kudzanja langa lamanja
    mpaka nditapanga adani ako
    kukhale chopondapo mapazi ako.”

14 Kodi angelo onse si mizimu yotumikira odzalandira chipulumutso?