Slovo na cestu

Římanům 8

Bezúhonnost získáme jen s Kristem

1My, kdo jsme spojeni s Kristem, nemusíme se již obávat žádného odsouzení k smrti. Vždyť způsob života, jak jej při nás uskutečňuje oživující Duch skrze naše spojení s Kristem, nás vymanil ze zákonitosti hříchu a ze smrti. Zákon nás sice mohl před zlem varovat, ale nemohl nás před ním uchránit. Proto Bůh poslal svého Syna Ježíše Krista, aby se stal člověkem a byl pokoušen k neposlušnosti. Takto odsoudil hřích tam, kde nejvíce působí, tedy v lidské přirozenosti. Tak můžeme i my Ježíšovou zásluhou splnit požadavky zákona, když nepodléháme tomu, co chce tělo, ale jsme vedeni Duchem. Jestliže někdo žije podle své přirozenosti, je ovládán sobeckými touhami. Žije-li však v někom Boží Duch, je jím také usměrňován. 6-8 Vlastní touhy vedou ke smrti. Duch Boží však dává život a pokoj. Ti první nemají Boha příliš v lásce, protože je jim nepříjemný a jeho zákony nepřijatelné. Takoví se Bohu ovšem nemohou líbit. Ale vy, jestliže Boží Duch ve vás působí, jste jím vedeni k docela jinému životu. 10 Patříte-li opravdu Kristu, nemůže to být jinak. Z vlivu zla se vaše tělo vyprostilo Kristovou zásluhou; jeho bezúhonnost vám teď zprostředkovává život, vyvěrající z jeho Ducha. 11 A tento Duch, jenž vzkřísil z mrtvých Ježíše Krista, vzkřísí i vaše smrtelné tělo, pokud jej v sobě necháte sílit a vládnout.

Kdo patří Bohu, má neochvějnou jistotu věčného života

12 Ano, bratři, teď už nejsme podřízeni tomu, k čemu nás dříve naše přirozenost samozřejmě vedla. 13 Kdo totiž sám sobě ve všem vyhoví, ten sám sebe zničí. Kdo však s Boží pomocí vítězí nad svými slabostmi, ten získá nepomíjející život. 14 Kdo se dá vést Božím Duchem, smí se právem pokládat za Božího syna a dceru. 15-17 Bůh nám daroval postavení vlastních dětí, které se k němu smějí obracet jako k milujícímu Otci a jimž patří všechno, co patří jemu. Duch svatý nás o tom ujišťuje. 18 Stejnou slávu, jakou obdařil Krista, jednou přizná i nám, budeme-li ochotni podstoupit i stejné utrpení. Jsem plně přesvědčen, že všechno pozemské trápení neznamená nic proti slávě, která nás nakonec čeká. 19 Vždyť celá příroda dychtivě očekává, kdy se objeví Boží synové v plné slávě. 20-21 Hříchem se porušilo všechno stvořené; přesto však zde zůstává naděje na vysvobození všeho tvorstva. Svým věrným dá Bůh svobodu a slávu a ostatnímu stvoření vrátí neporušenost. 22 Jen se podívejte, jak nyní celá příroda úpí a sténá jako v porodních bolestech! 23 A dokonce i my křesťané, kterým Bůh jako příslib nového života dal svého Ducha, toužebně vyhlížíme viditelný důkaz, 24 že jsme byli přijati mezi Boží děti, které zachrání k věčnému životu; touto nadějí jsme naplněni. Těšíme se na to, co brzy uvidíme. 25 Čekáme trpělivě, neboť mít naději znamená čekat, i když ještě není nic vidět.

Kdo patří Bohu, má zaručené bezpečí a vítězství

26 My sami jsme slabí a často ani nenacházíme slova k modlitbě. Ale Duch Boží nám přichází na pomoc a úpěnlivě volá za nás slovy, která se vymykají našemu jazyku. 27 A Bůh, který vidí do nejhlubších záhybů lidského srdce, přímluvná volání Ducha přijímá a dobře mu rozumí. 28-29 Víme, že vše nakonec slouží k prospěchu těch, kteří Boha milují. Ti jsou podle jeho vůle povoláni, aby získali podobu Božího Syna. Mají se stát jeho rodinou a Ježíš bude nejpřednější. Proč jsou k tomu povoláni? 30 Protože je Bůh před věky důvěrně poznal a k tomu vyvolil. Tento cíl dosáhnou, protože je ospravedlní a oslaví. 31 Co z toho plyne? Je-li Bůh s námi, kdo nás může ohrozit? 32 Když neváhal vzdát se kvůli nám svého vlastního Syna, co by pro nás ještě neudělal? 33 Kdo se odváží být naším žalobcem před Božím soudem, když soudcem je ten, kdo nás sám ospravedlnil? 34 Kdo nás odsoudí, když naším obhájcem je sám Ježíš Kristus? 35 Kdo nás odloučí od jeho lásky? Snad těžkosti nebo strach, pronásledování či hlad, nebezpečí života nebo sama smrt? To vše se nám může přihodit. 36 Vždyť už dávný žalmista napsal:

„Každou chvíli vedou někoho z nás na smrt kvůli tobě,
    mají nás za ovce, určené na porážku.“

37 Ale s jeho pomocí máme vítězství zajištěno. Vždyť si nás zamiloval! 38-39 A já jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani vládci, nic z toho, co se děje nebo teprve má přijít, ani moci světské ani duchovní a vůbec nic z toho, co vyšlo z rukou Stvořitele, nemůže nás odloučit od Boží lásky. Vždyť jsme ji poznali v Ježíši Kristu, když za nás umíral.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Рим 8

Жизнь в Духе

1Теперь тем, кто находится в единении с Исой Масихом, нет никакого осуждения. Потому что Закон Духа, дающего жизнь через единение с Исой Масихом, освободил меня[a] от закона греха и смерти. То, что не в силах был сделать Закон, не способный перебороть нашу греховную природу, сделал Всевышний. Он послал Своего (вечного) Сына в теле, подобном греховному человеческому телу, и осудил грех, сделав Его тело жертвой за наши грехи. Всевышний сделал это для того, чтобы справедливые требования Закона были исполнены в нас, живущих не по греховной природе, а по Духу.

Живущие по греховной природе думают о том, чего хочет эта природа, а живущие по Духу – о том, чего желает Дух. Мысли, исходящие от греховной природы, ведут к смерти, а мысли, исходящие от Духа – к жизни и миру. Греховный образ мыслей враждебен Аллаху. Он не подчиняется Закону Аллаха, да и не может подчиняться. Поэтому живущие под властью греховной природы не могут угодить Аллаху.

Но если Дух Аллаха живёт в вас, то вы уже находитесь не под властью греховной природы, а под властью Духа. А в ком нет Духа Масиха, тот и не принадлежит Ему. 10 Если же в вас живёт Масих, то хотя ваше тело и смертно из-за греха, дух ваш жив,[b] так как вы были оправданы. 11 Если в вас живёт Дух Того, Кто воскресил Ису из мёртвых, то Воскресивший из мёртвых Ису оживит Духом Своим, живущим в вас, и ваши тела после смерти.

12 Поэтому, братья, мы не должники греховной природы, чтобы жить так, как она нам диктует. 13 Если вы живёте так, как вам диктует греховная природа, вы погибнете. Если же вы Духом умерщвляете её действия, то будете жить. 14 Потому что все, кем руководит Дух Аллаха, являются сынами Всевышнего. 15 Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а Духа усыновления, Которым мы и обращаемся к Всевышнему: «Дорогой Отец!» 16 Дух Аллаха свидетельствует вместе с нашим духом[c] о том, что мы дети Всевышнего. 17 А если мы Его дети, то и наследники Аллаха, которые наследуют Его благословения вместе с Масихом. Ведь если мы страдаем вместе с Ним, то вместе с Ним и будем прославлены.

Будущая слава

18 Я считаю, что наши нынешние страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая ожидает нас в будущем. 19 Ведь всё творение с нетерпением ожидает того дня, когда Всевышний прославит Своих сынов. 20 Потому что всё творение было подчинено бессмысленности существования не по своей воле, а по воле Того, Кто подчинил его.[d] Но у творения есть надежда на 21 освобождение от власти тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что и дети Всевышнего.

22 Мы знаем, что всё творение до сих пор стонет и мучается, как женщина при родах,[e] 23 и не только оно, но и мы, получившие Духа как залог того, что нас ожидает,[f] тоже внутренне стонем, с нетерпением ожидая полного усыновления – искупления наших тел. 24 В этой надежде мы и спасены. Но надежда не бывает направлена на то, что уже видимо; если что-то уже видимо, то на что же надеяться? 25 Мы надеемся на то, чего не видим, и терпеливо этого ожидаем.

26 Также и Дух помогает нам при всей нашей слабости. Мы не знаем даже, о чём нам следует молиться, но Дух Сам ходатайствует за нас вздохами, которые не могут быть выражены словами. 27 Тот, Кто исследует сердца,[g] знает о чём просит Дух, потому что Дух ходатайствует за святой народ Аллаха в согласии с волей Самого Аллаха.

Любовь Аллаха к верующим

28 Мы знаем, что Аллах всё обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу. 29 Потому что кого Он заранее узнал, тех и предопределил быть подобными образу[h] Своего (вечного) Сына, чтобы Иса стал Первенцем[i] среди множества братьев. 30 А кого Аллах предопределил, тех Он и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил[j].

31 Что же нам сказать об этом? Если Аллах за нас, то кто против нас? 32 Тот, Кто не пожалел Своего (вечного) Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует с Ним и всего остального? 33 Кто будет обвинять избранных Аллахом? Если Аллах их оправдывает, 34 кто может осудить? Иса Масих, Который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Аллаха, ходатайствует за нас. 35 И если мы терпим скорбь или трудности, преследования или голод, наготу, опасность или угрозу казни, то значит ли это, что Масих разлюбил или покинул нас? Конечно же, нет! Написано:

36 «Ради Тебя мы постоянно находимся на грани смерти,
    и смотрят на нас, как на овец перед бойней»[k].

37 Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря Тому, Кто полюбил нас. 38 И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни демоны, ни настоящее, ни будущее, ни силы, 39 ни высота, ни глубина – ничто во всём творении не может отлучить нас от любви Аллаха, которую мы имеем в единении с Исой Масихом, нашим Повелителем!

Notas al pie

 1. 8:2 Или: «тебя».
 2. 8:10 Или: «а Дух ведёт к жизни».
 3. 8:16 Или: «свидетельствует нашему духу».
 4. 8:20 См. Нач. 3:14-19.
 5. 8:22 Ср. Мат. 24:8 со сноской.
 6. 8:23 Букв.: «…мы, имея первые плоды Духа».
 7. 8:27 То есть Аллах. См. 3 Цар. 8:39; Иер. 17:9-10; Заб. 7:10; Мудр. 15:11.
 8. 8:29 Ср. Нач. 1:26-27.
 9. 8:29 В древние времена первенец занимал самое высокое положение в семье после отца (см. Нач. 49:3) и принадлежал Аллаху (см. Исх. 13:2, 12-13). Таким же образом Иса имеет уникальные отношения с Аллахом и занимает самое высокое положение среди верующих.
 10. 8:30 Прославил   – с точки зрения Аллаха это уже свершившийся факт, так как Он это предназначил в Своей воле.
 11. 8:36 Заб. 43:23.