Slovo na cestu

Římanům 4:1-25

Abraham se stal vírou bezúhonný

1O Abrahamovi je napsáno: „Uvěřil Bohu, a byl proto uznán za dokonalého.“ 2Kdyby toho byl dosáhl svými skutky, měl by na co být hrdý. 3On si však nedobyl Božího uznání tím, co dělal, ale jen tím, že Bohu důvěřoval. 4-6Stejně i David mluví o šťastných lidech, které Bůh považuje za bezúhonné bez jakékoliv vlastní zásluhy:

7„Jak dobře je těm,

jimž Bůh odpustil jejich provinění,

8jak šťasten je každý,

komu viny nepočítá

a na jeho poklesky nehledí!“

9Nuže, platí to snad jen o židech, kteří se podrobili obřadu náboženské obřízky? O Abrahamovi jsem řekl, že byl uznán dokonalým pro svoji víru. 10Kdy se to stalo? Po jeho obřezání na znamení židovství – nebo ještě před ním? Ano, bylo to ještě před tím, než se stal židem. 11Obřízka jako znamení židovství měla jen zpečetit, že ho Bůh uznal za bezúhonného ještě dříve, než toto znamení přijal. 12Tak se stal Abraham nejen praotcem židů, nýbrž i duchovním předchůdcem všech, kdo se vydali cestou víry, jako to učinil on před svým obřezáním. 13Abrahamovi a jeho potomkům zaslíbil Bůh slavnou budoucnost nikoliv na základě poslušnosti zákona, ale pro jejich bezúhonnost, kterou přijali vírou. 14Kdyby tu rozhodoval jen zákon, víra by nebyla k ničemu a Boží sliby Abrahamovi by pozbyly smyslu. 15-17Zákon je pouze měřítkem provinění – bez zákona by vina neexistovala. Protože Bůh je milostivý, zahrnul do svého slibu nejen zákonité potomky Abrahamovy, ale také všechny ty, které s Abrahamem spojuje stejná víra. Proto nezaložil svůj slib na zákonu, ale na víře.

Abrahamův příklad neochvějné důvěry

Věříme-li tedy, pak naším společným duchovním otcem je Abraham, jak je o něm napsáno: „Otcem početných národů jsem tě ustanovil.“

18On také uvěřil, ač se to zdálo nemožné, že Bůh mu skutečně dá tak četné potomstvo. 19Nepochyboval o Božím slibu, i když mu bylo bezmála sto let a jeho žena Sára již překročila věk, kdy mohla mít děti. 20-21Abraham byl přesvědčen, že Bůh nic neslibuje naplano, a to mu stačilo, aby Boha chválil a děkoval mu. 22A právě tuto hlubokou Abrahamovu důvěru ocenil Bůh stejně vysoko jako to nejpříkladnější dodržování požadavků zákona. 23Toto však nebylo zaznamenáno jen kvůli Abrahamovi, ale i pro nás. 24I nás Bůh přijme, když se na něj spolehneme. Vždyť on vzkřísil z mrtvých Ježíše, 25který odpykal trest za naše viny a vstal z hrobu, aby nás změnil do té podoby, v níž bychom před Bohem mohli obstát.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 4:1-25

Abrahammi punta crij cashca

1Shina cajpica, ¿ima nishuntaj? Aichamanta ñucanchij ñaupa yaya Abrahamca, ¿imatashi japirca? 2Abraham allicunata rurashcamanta Dios ima juchachina illajta rurashca cajpica, chaimanta jatun tucunata charinmanmi carca. Chashna cashpapish Taita Diospaj ñaupajpica, mana jatun tucui tucunchu. 3Abrahammantaca Dios Quillcachishcapica, ¿imatataj nin? «Taita Diosca Abrahamtaca, paita crijpimi ima juchachina illajta rurashpa chasquirca» ninmi.

4Ima mingashcata rurajpi cullquita cushpaca, mana cʼuyashcallamanta cunchu, cunataj cajllapimi cun. 5Ashtahuanpish ima allita mana rurai tucushpatajmari, juchayujta ima juchachina illajta ruraj Taita Diostaca crincuna. Diosca, chashna Paita crishcatami, cashcata rurashcata ricun. 6Ima allita mana rurajpipish, ima juchachina illajta rurashpa Taita Dios chasquishca runaca cushicunmi. Chai jahuaca Davidpish cashnami nishca:

7«¡Millaita rurashcacunata Dios perdonashpa,

juchacunatapish anchuchishcacunaca cushicuchun!

8¡Mandaj Dios juchamanta mana imata nishpa saquijpica,

paica cushicuchun!» nircami.

9«Cushicuchun» nishpaca, ¿charishca aicha punta carata pʼitichishcacunallatachu chashnaca nishca canga? Mana cashpaca, ¿mana chaita rurashcacunatapishchu chashnaca nishca canga? Illu, ‘Abrahamtaca crijllapimi, Diosca ima juchachina illajta rurashca’ nircanchijmari. 10Shinashpaca, ¿pai charishca aicha punta carata pʼitichishca qʼuipachu, mana cashpaca chaita manaraj rurachishca cajpichu, chashna chasquishca canga, imashi? Pai charishca aicha punta carata manaraj pʼitichijpimari, Diosca paitaca chasquirca. 11Diosca Abrahamtaca, crijllapimi paipaj aicha punta carata manaraj pʼitichishca cajpi, ima juchachina illajta rurashpa chasquirca. Chashna chasquishcata ricuchij cachun, paipaj aicha punta carata pʼitichichun nijpimi, chaita rurachirca. Chaimantami Abrahamca, charishca aicha punta carata mana pʼitichishca crijcunapajpish yaya tucurca. Paicunatapish crijllapi ima juchachina illajta rurashpa chasquina cashcata ricuchunmi, chashna rurarca. 12Abrahamca, charishca aicha punta carata pʼitichishcacunapajpish yayami. Charishca aicha punta carata pʼitichishcacunapajllaca, mana yaya canchu. Ashtahuanpish ñucanchij yaya Abraham, paipaj aicha punta carata manaraj pʼitichishpa, crishca shinallataj crijcunapajpish yayallatajmi.

13Abrahammanpish, paipaj huahua huahuamanpish, Diosca ‘Cai pachata cushami’ nircami. Chaitaca, mana Mandashcata caźushcamantachu cuna tucurca. Ashtahuanpish Abraham crishcallamantami, Diosca ima juchachina illajta rurashpa, cusha nirca. 14Mandashcata pajtachijcunalla Diospajta chasquina cajpica, crishcapish yangallami canman. Dios imata cusha nishcapish, mana cusha nishca shinallatajmi canman. 15Mandashcaca, Dios pʼiñarishpa llaquichinatami ricuchicun. Shina cajpipish Mandashca mana tiyanpica, Mandashcata pʼaquishcapish mana yacharinmanchu.

16Chashna cajpica, Abrahampaj tucui huahua huahuacunallataj, mana cʼuyaipaj cajpipish Dios cʼuyashpalla cusha nishcata japichunmi, pai crijllapi, ‘Cushami’ nirca. Chaitaca, mana Mandashcata caźujcunallamanchu cusha nirca. Ashtahuanpish tucui ñucanchijpaj yaya Abraham crishca shinallataj, crijcunamanpishmi cusha nirca. 17(Dios Quillcachishcapipish: «Cantaca, achca llajtacunapi causajcunapaj yaya cachunmi churarcani» ninmi). Abraham Taita Diosta crishpa causacujpimi, chashnaca nirca. Diosca, huañushcacunatapish causachijmi, ima mana tiyajcunatapish ‘Tiyachun’ nijmi.

18Taita Diosmi Abrahamtaca: ‘Canmanta mirai huahuacunaca chashnami canga’ nishca carca. Chaitaca paica ña mana yuyaipaj shina cajpipish crishpami, chai yuyailla shuyarca. Chaimantami achca llajtacunapaj yaya tucurca. 19Abrahamca, ña patsaj huatayuj, yuyaj yayami carca. Paipaj huarmi Sarapish mana huachajmi carca. Chai tucuita yuyaricushpapish crishpa catircallami. 20Taita Dios cusha nishcataca ‘¿Chaichu cunga, mana cunga?’ mana yuyarcachu. Ashtahuanpish ‘Chasquishatajmi’ nishpami, Taita Diostaca sumajyachishpa cricurcalla. 21Diosca tucuita rurai tucujmi, Pai cusha nishcataca pajtachingatajmi nishpa, chai yuyailla shuyarcallami. 22Chashna crijpimi Diosca paitaca, ima juchachina illajta rurashpa chasquirca. 23Chashna «Crishcallamanta chasquishca cashcataca» mana Abrahamllamantachu quillcashca. 24Ashtahuanpish ñucanchijmantapishmari, chashna nishpa quillcashca. Huañushcacunapaj chaupimanta Apunchij Jesusta causachij Diosta crishcamantami, ñucanchijtapish chasquin. 25Apunchij Jesustaca, ñucanchij juchacunamantami, Paipaj quiquin causaita cushpa huañuchun cacharca. Ñucanchijta ima juchachina illajta rurangapajmi paitaca causachirca.