Slovo na cestu

Římanům 4:1-25

Abraham se stal vírou bezúhonný

1O Abrahamovi je napsáno: „Uvěřil Bohu, a byl proto uznán za dokonalého.“ 2Kdyby toho byl dosáhl svými skutky, měl by na co být hrdý. 3On si však nedobyl Božího uznání tím, co dělal, ale jen tím, že Bohu důvěřoval. 4-6Stejně i David mluví o šťastných lidech, které Bůh považuje za bezúhonné bez jakékoliv vlastní zásluhy:

7„Jak dobře je těm,

jimž Bůh odpustil jejich provinění,

8jak šťasten je každý,

komu viny nepočítá

a na jeho poklesky nehledí!“

9Nuže, platí to snad jen o židech, kteří se podrobili obřadu náboženské obřízky? O Abrahamovi jsem řekl, že byl uznán dokonalým pro svoji víru. 10Kdy se to stalo? Po jeho obřezání na znamení židovství – nebo ještě před ním? Ano, bylo to ještě před tím, než se stal židem. 11Obřízka jako znamení židovství měla jen zpečetit, že ho Bůh uznal za bezúhonného ještě dříve, než toto znamení přijal. 12Tak se stal Abraham nejen praotcem židů, nýbrž i duchovním předchůdcem všech, kdo se vydali cestou víry, jako to učinil on před svým obřezáním. 13Abrahamovi a jeho potomkům zaslíbil Bůh slavnou budoucnost nikoliv na základě poslušnosti zákona, ale pro jejich bezúhonnost, kterou přijali vírou. 14Kdyby tu rozhodoval jen zákon, víra by nebyla k ničemu a Boží sliby Abrahamovi by pozbyly smyslu. 15-17Zákon je pouze měřítkem provinění – bez zákona by vina neexistovala. Protože Bůh je milostivý, zahrnul do svého slibu nejen zákonité potomky Abrahamovy, ale také všechny ty, které s Abrahamem spojuje stejná víra. Proto nezaložil svůj slib na zákonu, ale na víře.

Abrahamův příklad neochvějné důvěry

Věříme-li tedy, pak naším společným duchovním otcem je Abraham, jak je o něm napsáno: „Otcem početných národů jsem tě ustanovil.“

18On také uvěřil, ač se to zdálo nemožné, že Bůh mu skutečně dá tak četné potomstvo. 19Nepochyboval o Božím slibu, i když mu bylo bezmála sto let a jeho žena Sára již překročila věk, kdy mohla mít děti. 20-21Abraham byl přesvědčen, že Bůh nic neslibuje naplano, a to mu stačilo, aby Boha chválil a děkoval mu. 22A právě tuto hlubokou Abrahamovu důvěru ocenil Bůh stejně vysoko jako to nejpříkladnější dodržování požadavků zákona. 23Toto však nebylo zaznamenáno jen kvůli Abrahamovi, ale i pro nás. 24I nás Bůh přijme, když se na něj spolehneme. Vždyť on vzkřísil z mrtvých Ježíše, 25který odpykal trest za naše viny a vstal z hrobu, aby nás změnil do té podoby, v níž bychom před Bohem mohli obstát.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Римлянам 4:1-25

Оправдание Иброхима по вере

1Что мы можем сказать о нашем предке Иброхиме? Что же он приобрёл? 2Если бы Иброхим получил оправдание по делам, то ему было бы чем хвалиться, но только не перед Всевышним. 3Ведь, что говорит Писание? «Иброхим поверил Всевышнему, и это было вменено ему в праведность»4:3 Нач. 15:6..

4Плата работнику – это не дар, а положенное вознаграждение. 5Тому же, кто не полагается на дела, но верит Всевышнему, Который оправдывает нечестивого, в праведность вменяется сама его вера.

6Довуд утверждает то же самое, говоря о благословении, получаемом человеком, которому Всевышний вменяет праведность независимо от его дел:

7«Благословенны те,

чьи беззакония прощены

и чьи грехи покрыты!

8Благословен тот,

кому Вечный4:8 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. не вменит греха»4:7-8 Заб. 31:1-2..

9Относится ли это благословение к обрезанным или также и к необрезанным? Мы говорили о том, что Иброхиму вера была вменена в праведность. 10Когда она была вменена ему? До обрезания или после? Не после, а до обрезания!4:10 Иброхим был оправдан Всевышним ещё до рождения своего сына Исмоила (см. Нач. 15:6; 16:15), а когда они были обрезаны, Исмоилу было уже 13 лет (см. Нач. 17:24-26). 11Знак обрезания он получил уже потом, как подтверждение того, что был праведен по вере, когда ещё был необрезанным. Таким образом он стал отцом всех верующих, которые не обрезаны, чтобы и им тоже была вменена праведность. 12Он также является отцом и всех обрезанных, что не только прошли обряд обрезания, но и идут путём веры, которую имел наш отец Иброхим ещё до обрезания.

Обещание Иброхиму – для всех верующих

13Ведь не через Закон Иброхим и его потомки получили обещание, что им будет отдан в наследство мир4:13 См. Нач. 12:3; 15:5; 18:18; 22:17-18; Заб. 2:8., а потому, что они были праведны по вере. 14Если бы наследниками Иброхима были те, кто возлагает свои надежды на исполнение Закона, то вера была бы напрасной и само обещание было бы бессмысленно. 15Ведь нарушение Закона вызывает гнев Всевышнего, но где нет Закона, там нет и преступления Закона.

16Итак, вера нужна для того, чтобы обещание было по благодати, и чтобы оно было действительно для всех потомков Иброхима: не только для тех, кто возлагает свои надежды на исполнение Закона, но и для тех, у кого есть вера, подобная вере Иброхима. Он отец всех нас, 17как и написано: «Я сделал тебя отцом множества народов»4:17 Нач. 17:5.. Он наш отец перед Всевышним, Которому он поверил, – перед Всевышним, оживляющим мёртвых и творящим то, чего не было прежде.

18Ведь, когда не оставалось никакой надежды, Иброхим всё-таки поверил с надеждой, поэтому он и стал отцом многих народов, как и было сказано: «Так многочисленно будет твоё потомство»4:18 Нач. 15:5.. 19Его вера не ослабела, хотя он понимал, что его тело почти омертвело, ведь ему было около ста лет, и Соро была слишком стара, чтобы иметь детей4:19 См. Нач. 18:11; 21:5; Евр. 11:11-12, 17-19.. 20Его вера в обещания Всевышнего не поколебалась, наоборот, он был твёрд в вере и славил Всевышнего. 21Он твёрдо верил, что у Всевышнего есть сила осуществить то, что Он обещал. 22И это «было вменено ему в праведность»4:22 Нач. 15:6.. 23Слова «вменено ему» относятся не только к одному Иброхиму, 24они относятся и к нам. Вменено будет и нам, потому что мы верим в Того, Кто воскресил из мёртвых нашего Повелителя Исо, 25Который из-за наших грехов был предан смерти и воскрес для нашего оправдания.