Slovo na cestu

Římanům 1

Úvodní pozdravy. Kristova jedinečnost

1Milí přátelé, jako Kristův služebník posílám všem křesťanům v Římě srdečný pozdrav a přeji vám Boží milost a pokoj.

Jak víte, byl jsem pověřen šířením radostné zprávy o Božím Synu Ježíši Kristu, zprávy, kterou z Božího vnuknutí předpovídali už proroci. Tělesně je Kristus potomkem Davidovým, ve skutečnosti je však Synem samého Boha, jak nade vší pochybnost dokázalo jeho vzkříšení z hrobu. 5-7 Nám nehodným prokázal tu přízeň, že z nás učinil své vyslance a uložil nám vybízet lidi všech národů, aby ho uposlechli a uvěřili mu. K tomu jste byli mezi všemi povoláni i vy.

Pavel ohlašuje moc evangelia

Nemohu však zamlčet, jak jsem za vás vděčný Bohu, vždyť o vás a vaší víře se všude s uznáním hovoří. Bůh dobře ví, jak na vás nepřetržitě myslím 10 a neustále ho prosím, aby mi někdy dopřál přijít k vám, bude-li chtít. 11-12 Rád bych vás osobně viděl a rozdělil se s vámi o povzbuzení a potěšení ze společné víry.

13 Už několikrát jsem se k vám chystal, ale vždycky mi do toho něco přišlo. Tak jako v jiných zemích i u vás chci pomáhat v šíření Kristova radostného poselství. 14 Cítím totiž svůj dluh nejen vůči Řekům a vzdělancům, ale i vůči prostým lidem z jiných národů. 15 Všem chci sloužit. A tak toužím promluvit o Ježíši Kristu také u vás v Římě. 16 Za jeho poselství se rozhodně nestydím. Vždyť ono může zachránit každého, kdo mu uvěří; nejen člověka zbožného, ale i toho, kdo žil dosud bez Boha. 17 On sám v něm oznamuje, jak se postaral o to, abychom před ním obstáli. Nežádá od nás nic jiného než bezpodmínečnou důvěru. Vždyť již prorok Abakuk napsal: „Kdo Bohu důvěřuje, obstojí před ním a bude žít.“

Boha je možné poznat

18 Boží hněv se však obrací proti těm, kdo pošlapávají jeho zákony a svévolně přehlížejí pravdu. 19 Vždyť vše, co může člověk o Bohu poznat, ukázal on sám i jim. I takovým lidem Bůh poskytl možnost, aby jej poznali. 20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, mohou spatřit ve stvořené přírodě. Protože nad tím zodpovědně nepřemýšleli, není pro ně omluvy. 21 Leccos o Bohu poznali, a přece ho jako Boha nectili. Spláceli mu nevděčností. To je zavedlo na scestí a jejich mysl pozbyla schopnosti rozpoznat pravdu. 22 Svou pošetilost hrdě nazývali moudrostí 23 a místo Boha uctívali člověka a přírodu. 24-25 Bůh jim pak už nebránil, ale nechal je, aby okusili ovoce svého počínání. 26-27 Proto klesli do nízkých vášní. Začali holdovat pohlavním výstřednostem a oddali se homosexualitě. 28 Jejich bezbožnost je dovedla ke všemu špatnému a zlému; 29 jsou naplněni podlostí, chamtivostí a nevraživostí. Snížili se k závisti, vraždám, svárům, podvodům a zlomyslnostem, udavačství, 30-31 pomluvám, urážkám, pýše a domýšlivosti, neúctě k rodičům, otupělosti, bezcitnosti, věrolomnosti a nenávisti k Bohu. Každá bezzákonnost je jim vlastní. 32 Ačkoliv vědí, že podle Božích ustanovení odplatou za takové věci je smrt, nejen to sami dělají, ale schvalují to i jiným.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Рим 1

Приветствие

1От Паула, раба Исы Масиха[a], призванного быть Его посланником и избранного для возвещения Радостной Вести Аллаха, которая была заранее обещана Аллахом через Его пророков в Священном Писании. 3-4 Эта Весть – о Его (вечном) Сыне[b], нашем Повелителе Исе Масихе. Он по Своему человеческому происхождению был потомком царя Давуда, а Святым Духом,[c] через воскресение из мёртвых, был объявлен полноправным Сыном Всевышнего (то есть Царём).[d] Через Него я[e] получил благодать и стал Его посланником, чтобы ради Его имени покорить вере людей из всех народов, в том числе и вас, призванных быть последователями Исы Масиха.

Я обращаюсь ко всем тем римлянам, которых Аллах полюбил и призвал быть Его святым народом.

Благодать и мир вам[f] от Аллаха, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха!

Желание Паула посетить Рим

Прежде всего я через Ису Масиха благодарю моего Бога за всех вас, потому что о вашей вере известно всему миру. Пусть Аллах, Которому я от всего сердца служу, возвещая Радостную Весть о Его (вечном) Сыне, будет мне свидетелем в том, что я постоянно вспоминаю о вас 10 и всегда прошу в своих молитвах, чтобы, если на то будет воля Аллаха,[g] я смог бы, наконец, посетить вас. 11 Я очень хочу увидеть вас и поделиться с вами духовным благословением, чтобы укрепить вас, 12 то есть, чтобы мы могли взаимно ободрить друг друга своей верой, вашей и моей. 13 Я хочу, чтобы вы знали, братья, что я уже много раз собирался прийти к вам, но до сих пор мне постоянно что-то препятствовало. Я хотел увидеть плод своего служения среди вас, как видел среди других народов. 14 Я должник и перед цивилизованными людьми, и перед дикими, перед образованными и перед невеждами. 15 Поэтому я так жажду возвещать Радостную Весть и вам, живущим в Риме.

Радостная Весть о праведности от Аллаха

16 Я не стыжусь Радостной Вести, ведь она сила Аллаха для спасения[h] каждого, кто верит, – прежде всего иудея, а потом и язычника. 17 В Радостной Вести открывается, что мы можем оправдаться перед Аллахом верой, и только верой, как и написано: «Праведный верой жив будет»[i].

Гнев Аллаха

18 С небес открывается гнев Аллаха на всякое нечестие и неправедность людей, которые истину попирают злом. 19 Им известно то, что можно знать об Аллахе, потому что Аллах явил им это. 20 От создания мира невидимые свойства Аллаха – Его вечная сила и Божественная природа – вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, неверующим нет извинения, 21 потому что хотя они и знали об Аллахе, тем не менее, они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, и их неразумные сердца погрузились во мрак. 22 Притязая на мудрость, они стали глупыми 23 и заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, птиц, четвероногих животных и пресмыкающихся.

24 Поэтому Аллах отдал их на произвол низменных желаний их сердец, и они сами оскверняли свои тела нечистотой. 25 Эти люди заменили истину Аллаха на ложь и поклонялись и служили созданию, а не Создателю, Который достоин вечной славы, аминь.

26 Итак, Аллах оставил их на произвол их постыдных страстей, и в результате их женщины заменили естественные половые сношения с мужчинами на противоестественные: друг с другом; 27 так же и мужчины вместо естественных половых сношений с женщинами стали разжигаться страстью друг к другу; мужчины с мужчинами делают постыдные вещи и сами в себе получают заслуженное наказание за своё извращение.

28 А поскольку они посчитали ненужным познавать Аллаха, то Аллах оставил их на произвол их испорченных умов, допустив делать то, чего делать не должно. 29 Они полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности; полны зависти, убийства, раздоров, обмана, коварства, сплетен. 30 Они клеветники, они ненавидят Аллаха, они наглы, надменны, хвастливы, изобретательны на зло, непокорны родителям; 31 нет в них ни рассудка, ни веры, ни любви, ни милости. 32 Отношение Аллаха им известно – все, кто живёт такой жизнью, достойны смерти, но они не только сами продолжают грешить, но и одобряют других, поступающих так же.

Notas al pie

  1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1:3-4 То, что Иса назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Аллаха, т. е. Ису (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
  3. 1:3-4 Или: «…царя Давуда, а согласно Своей святой природе».
  4. 1:3-4 Ср. Заб. 2:6-7; Деян. 13:32-33.
  5. 1:5 Букв.: «мы». Большинство толкователей считают, что под «мы» Паул подразумевает только самого себя. Также в 3:8, 9.
  6. 1:7 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  7. 1:10 Если на то будет воля Аллаха – это выражение широко распространено среди восточных народов, например: «Иншалла» (араб.), «Құдай қаласа» (каз.), «Худо хоҳласа» (узб.), «Худа халиса» (уйг.), «Рәбб истәјәрсә» (азерб.) и др.
  8. 1:16 Спасение   – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Аллаха и Его судов (см. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от Иблиса (см. 2 Тим. 2:26).
  9. 1:17 Авв. 2:4.