La Parola è Vita

Colossesi 2:1-23

1Voglio che sappiate quanto ho lottato, pregando per voi, per la chiesa di Laodicèa e per i tanti altri amici che non mi hanno mai conosciuto personalmente. 2Questo è ciò che ho chiesto a Dio per voi: che siate incoraggiati e, uniti nellʼamore, possiate fare lʼesperienza straordinaria di conoscere Cristo fino in fondo, con la piena convinzione dellʼintelligenza. Perché il piano segreto di Dio finalmente ora è stato rivelato: è Cristo stesso. 3In lui stanno nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza.

Che nessuno sciupi la vostra fede

4Vi dico queste cose, perché temo che qualcuno possa imbrogliarvi con dei bei discorsi. 5Anche se sono lontano da voi, il mio cuore è con voi, e sono felice di sapere che vi comportate bene e che restate ben fermi nella fede in Cristo. 6Ora come avete creduto che Cristo vi salva, così camminate in Lui. Mantenetevi in unione vitale con Cristo. 7Come alberi che hanno in lui le loro radici, prendete da lui il vostro nutrimento; come case che hanno in lui le loro fondamenta, tenete salda in lui la vostra fede, tanto da diventare forti e vigorosi nella verità che avete imparato. La vostra vita sia piena di gioia e di gratitudine per tutto ciò che Dio ha fatto per voi.

8State attenti che nessuno rovini la vostra fede e la vostra gioia con la filosofia e con i ragionamenti inutili e sbagliati che si basano sui pensieri e le tradizioni degli uomini, anziché su ciò che Cristo ha detto. 9In Cristo cʼè corporalmente la pienezza della divinità, 10perciò quando avete Cristo, avete tutto e, strettamente uniti a lui, siete riempiti di Dio. È lui il Signore di tutti i signori, dominatore di ogni potenza.

11Quando voi avete accettato Cristo, egli vi ha liberato dalla debolezza davanti al peccato, e non per mezzo della circoncisione, un semplice intervento sul corpo, ma con un intervento spirituale, fatto da Cristo. 12Perché nel battesimo avete sepolto con Cristo la vostra vecchia natura corrotta, per poi risorgere con lui ad una nuova vita, per mezzo della fede nella potenza di Dio, che ha resuscitato Cristo dalla morte.

13A causa dei vostri peccati e della vostra vecchia natura corrotta, di fatto, voi eravate come morti. Ma Dio vi ha fatto rivivere con Cristo; egli ha perdonato tutti i nostri peccati, 14eliminando lʼatto di accusa contro di noi: lʼelenco dei comandamenti che noi non abbiamo osservato. Dio ha tolto di mezzo le accuse contro di noi, inchiodandole alla croce di Cristo. 15In questo modo Dio ha disarmato ogni autorità e ogni potenza, e le ha esposte allo scherno della gente, dopo averle vinte per mezzo della croce di Cristo.

16Perciò, nessuno ha il diritto di criticarvi per ciò che mangiate o bevete, né se osservate o meno le feste ebraiche, le cerimonie del sabato o per la luna nuova. 17Perché queste sono state soltanto regole provvisorie, che hanno avuto fine con lʼarrivo di Cristo. Erano soltanto lʼombra delle cose reali, e cioè, di Cristo stesso. 18Non lasciate che chiunque che si compiace nella falsa umiltà e nellʼadorare gli angeli, vi dica che perderete il premio. Magari vi raccontano di aver avuto delle visioni, e per questo vorrebbero obbligarvi. Costoro sono soltanto degli esaltati, 19ma una cosa è certa: non sono uniti a Cristo, il capo a cui siamo uniti tutti noi, che siamo il suo corpo. E questo corpo, tenuto ben saldo dalle giunture e dalle articolazioni, può crescere soltanto se prende nutrimento da Cristo, un nutrimento che viene da Dio. 20Se davvero fate conto di essere morti con Cristo, e ciò vi ha liberati dalla ricerca della salvezza per mezzo degli insegnamenti di questo mondo, perché allora continuate a seguirli, restando legati a certi precetti? 21Perché vi lasciate dire: «Questo non si può prendere, quello non si può assaggiare, o questʼaltro non si può toccare?» 22Questi precetti non sono né più né meno che insegnamenti umani, destinati a scomparire con lʼuso. 23È vero che tali regole possono anche sembrare sagge perché, oltre a richiedere grande devozione, umiliano e fanno soffrire il corpo, ma in realtà non servono a niente per dominare i pensieri e i desideri carnali. Anzi, servono soltanto a renderci orgogliosi.

Swedish Contemporary Bible

Kolosserbrevet 2:1-23

1Jag vill att ni ska veta hur mycket jag kämpar för er och för dem i Laodikeia2:1 Laodikeia (nuvarande Pamukkale i Turkiet) låg knappt två mil från Kolossai. Brevet skulle läsas även i den församlingen., och för alla andra som jag inte har träffat personligen. 2Mitt mål är att de ska styrkas i sina hjärtan, bindas samman i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet2:2 Se not till 1:26., nämligen Kristus själv. 3I honom finns vishetens och kunskapens2:3 Paulus använde ordet kunskap för att gå emot gnosticismen, en falsk lära som bl.a. sa att ”den hemliga kunskapen” skulle rädda människor. alla skatter gömda. 4Detta säger jag för att ingen ska kunna lura er med lockande argument. 5Även om jag fysiskt är långt borta från er, så är jag hos er i anden. Och jag gläder mig över att få se er stå disciplinerade och fasta i er tro på Kristus.

Nytt liv i gemenskapen med Kristus

6Ni har tagit emot Kristus Jesus som Herren. Lev2:6 Ordagrant: vandra i honom. då i honom, 7fast rotade och uppbyggda i honom, styrkta i den tro ni har fått undervisning i, och tacka honom ständigt.

8Låt ingen fängsla er med tomma och bedrägliga vishetsläror2:8 Paulus varnade för den religionsblandning av judendom och avgudadyrkan som fanns i området., som bygger på mänskliga traditioner och världens läror2:8 Eller: världens makter. och inte på Kristus. 9Den gudomliga fullheten2:9 Se not till 1:19. bor nämligen i Kristus i kroppslig gestalt. 10I honom, som är huvudet för alla härskare och makter,2:10 Området där Kolossai låg var känt för sin ängladyrkan, som härskare och makter här kan tänkas syfta på, och Paulus ville visa att änglarna står under Jesus. har ni nått er fullhet. 11I honom har ni också blivit omskurna2:11 Paulus gick emot dem som krävde att icke-judiska män måste omskäras när de började tro på Kristus., men inte så som människor gör det, utan genom Kristus omskärelse, det vill säga: ert gamla jag, som styrdes av synden, skars bort 12när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på Guds kraft som uppväckte Kristus från de döda.

13Ni var döda på grund av era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Men Gud lät er bli levande tillsammans med Kristus. Han förlät oss alla våra överträdelser 14och drog ett streck över det skuldebrev med dess föreskrifter som anklagade oss. Det tog han bort och spikade fast på korset. 15Han avväpnade härskarna och makterna och skämde ut dem inför hela världen, då han segrade över dem på korset.2:15 Bilden är hämtad från romerska triumftåg.

16Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker, eller när det gäller olika högtider, nymånadsdagar eller sabbater. 17Sådana är bara en skugga av det som skulle komma, men själva kroppen är Kristus.2:17 Gamla testamentets föreskrifter var som en skugga av verkligheten i Kristus. 18Låt inte segern tas ifrån er av några som ägnar sig åt falsk ödmjukhet och ängladyrkan och aldrig slutar att analysera sina syner. De tänker på ett högfärdigt, mänskligt sätt 19och har tappat kontakten med huvudet, som hela kroppen får sitt stöd av och hålls samman av, med leder och senor, så att den växer så som Gud vill.

20Med Kristus har ni dött bort från världens stadgar.2:20 Eller: världens makter. Varför beter ni er då som om ni fortfarande hörde till den här världen? Varför lyder ni påbud som: 21”Ha inte med det där att göra! Smaka inte på det där! Rör inte det där!”? 22Sådant ska ju förbrukas och försvinna och hör bara ihop med mänskliga regler och läror. 23Det kanske ser ut som vishet och som självvalda religiösa övningar, falsk ödmjukhet och förnekelse av och förakt för kroppens behov, men saknar värde.