Persian Contemporary Bible

پيدايش 10:1-32

انشعاب قومهای جهان

(اول تواريخ 1‏:5‏-23)

1اينها هستند نسل سام و حام و يافث، پسران نوح، كه بعد از طوفان متولد شدند:

نسل يافث

2پسران10‏:2 «پسران» می‌تواند به معنی «نسل» يا «اعقاب» و يا «قومها» باشد. همچنين در آيات 3‏،4‏،6‏،7‏،22‏،23‏،26‏،30‏.‏ يافث عبارت بودند از: جومر، ماجوج، مادای، ياوان، توبال، ماشَک و تيراس.

3پسران جومر: اَشكناز، ريفات و توجَرمِه.

4پسران ياوان: اليشه، ترشيش، كتيم و رودانيم.

5فرزندان اين افراد به تدریج در سواحل و جزاير دنيا پخش شدند و اقوامی را با زبانهای گوناگون به وجود آوردند.

نسل حام

6پسران حام عبارت بودند از: كوش، مصرايم، فوط و كنعان.

7پسران كوش: سبا، حويله، سبته، رعمه و سبتكا. پسران رعمه: شبا و ددان.

8يكی از فرزندان كوش، شخصی بود به نام نمرود كه در دنيا، دلاوری بزرگ و معروف گشت. 9او با قدرتی كه خداوند به وی داده بود، تيرانداز ماهری شد؛ از اين جهت، وقتی می‌خواهند از مهارتِ تيراندازی كسی تعريف كنند، می‌گويند: «خداوند تو را در تيراندازی مانند نمرود گرداند.» 10قلمرو فرمانروايی او ابتدا شامل بابل، ارک، اكد و كلنه در سرزمين شنعار10‏:10 شنعار همان سرزمين بابل است.‏ بود. 11‏-12ولی بعد كشور آشور را نيز به قلمرو خود درآورد و نينوا، رحوبوت عير، كالح و ريسن را (واقع در بين نينوا و كالح) كه با هم شهر بزرگی را تشكيل می‌دادند، در آن كشور بنا كرد.

13‏-14مصرايم، جد اقوام زير بود: لودی‌ها، عنامی‌ها، لهابی‌ها، نفتوحی‌ها، فتروسی‌ها، كسلوحی‌ها (كه فلسطينی‌ها از اين قوم به وجود آمدند) و كفتوری‌ها.

15‏-19صيدون پسر ارشد كنعان بود و از كنعان اقوام زير به وجود آمدند: حيتّی‌ها، يبوسی‌ها، اموری‌ها، جرجاشی‌ها، حوّی‌ها، عرقی‌ها، سينی‌ها، اروادی‌ها، صماری‌ها و حماتی‌ها. فرزندان كنعان از سرزمين صيدون به سمت جرار تا غزه و به طرف سدوم و عموره و ادمه و صبوئيم تا به لاشع پراكنده شدند.

20اينها نسل حام بودند كه در قبايل و سرزمينهای خود زندگی می‌كردند و هر يک زبان خاص خود را داشتند.

نسل سام

21از نسل سام، كه برادر بزرگ يافث بود، عابر به وجود آمد (عابر جد عبرانيان است). 22اين است اسامی پسران سام: عيلام، آشور، ارفكشاد، لود و ارام.

23اينانند پسران ارام: عوص، حول، جاتر و ماشک.

24ارفكشاد پدر شالح، و شالح پدر عابر بود.

25عابر صاحب دو پسر شد به نامهای: فالح (يعنی «تفرقه» زيرا در زمان او بود كه مردم دنيا متفرق شدند) و يُقطان.

26‏-30الموداد، شالف، حضرموت، يارح، هدورام، اوزال، دقله، عوبال، ابيمائيل، شبا، اوفير، حويله و يوباب پسران يُقطان بودند. ايشان از نواحی ميشا تا كوهستانهای شرقی سفاره پراكنده بودند و در آنجا زندگی می‌كردند.

31اينها بودند فرزندان سام كه در قبايل و سرزمينهای خود زندگی می‌كردند و هر يک زبان خاص خود را داشتند.

32همهٔ افرادی كه در بالا نام برده شدند، از نسل نوح بودند كه بعد از طوفان، در دنيا پخش شدند و قومهای گوناگون را به وجود آوردند.

Holy Bible in Gĩkũyũ

Kĩambĩrĩria 10:1-32

Mũtaratara wa Ndũrĩrĩ

110:1 Kĩam 2:4; 1Maũ 1:4Ũyũ nĩguo ũhoro wa njiarwa cia Nuhu, nĩo Shemu, na Hamu, na Jafethu, arĩa o ene maagĩire na ariũ thuutha wa mũiyũro wa maaĩ.

Ariũ a Jafethu

210:2 Ezek 38:2; Ezek 39:1; Kũg 20:8Ariũ a Jafethu nĩ aya:

Gomeri, na Magogu, na Madai, na Javani, na Tubali, na Mesheki, na Tirasi.

310:3 Ezek 38:6; Jer 51:27Ariũ a Gomeri nĩ aya:

Ashikenazu, na Rifathu, na Togarima.

410:4 Jon 1:3; Ndar 24:24Ariũ a Javani nĩ aya:

Elishahu, na Tarishishi, na Kitimu, na Rodanimu. 510:5 Kĩam 9:27(Kuuma kũrĩ o gũkiuma andũ arĩa matũũraga ndwere-inĩ cia iria, o andũ na rũgongo rwao kũringana na mĩhĩrĩga yao, mabũrũri-inĩ mao, na o andũ na rũthiomi rwao.)

Ariũ a Hamu

610:6 Ezek 27:10; Kĩam 9:18Nao ariũ a Hamu nĩ aya:

Kushi, na Miziraimu, na Putu, na Kaanani.10:6 Miziraimu nĩ bũrũri wa Misiri, Putu nakuo kwahoteka gũkorwo nĩ bũrũri wa Libia kana bũrũri wa Somalia ũmũthĩ.

710:7 Ayub 1:15; Ezek 38:13Ariũ a Kushi nĩ aya:

Seba, na Havila, na Sabita, na Raama, na Sabiteka.

Nao ariũ a Raama nĩ:

Sheba, na Dedani.10:7 Mabũrũri maya mũgwanja ma ariũ a Kushi maakoragwo Arabia.

8Kushi nĩwe warĩ ithe wa Nimurodi, ũrĩa wakũrire agĩtuĩka njamba ya hinya ya ita gũkũ thĩ. 910:9 Isa 18:2Aarĩ mũguĩmi warĩ hinya mbere ya Jehova; na nĩkĩo kwĩragwo atĩrĩ, “O ta Nimurodi, mũguĩmi ũrĩ hinya mbere ya Jehova.” 1010:10 Kĩam 11:9; Amos 6:2Matũũra ma mbere ma ũthamaki wake maarĩ Babeli, na Ereku, na Akadi na Kaline, kũu Shinaru.10:10 Shinaru nĩ rĩĩtwa rĩa tene rĩa bũrũri wa Babuloni. 1110:11 Mik 5:6; Jon 1:2Kuuma bũrũri ũcio wa Shinaru agĩthiĩ bũrũri wa Ashuri, nakuo kũu agĩaka matũũra ma Nineve, na Rehobothu-Iru, na Kala, 12na Reseni, itũũra rĩrĩ gatagatĩ ka Nineve na Kala; rĩu nĩrĩo rĩarĩ itũũra inene.

13Nake Miziraimu nĩwe warĩ ithe wa

Aludi, na Aanami, na Alehabi, na Anafituhi, 14na Apathirusi, na Akasuluhi (Afilisti moimire kuuma harĩ o), na Akafitori.

1510:15 Kĩam 9:18; Josh 1:4Kaanani nĩwe warĩ ithe wa

Sidoni irigithathi rĩake, na Ahiti, 1610:16 Ndar 13:29na Ajebusi, na Aamori, na Agirigashi, 1710:17 Kĩam 34:2; Thaam 3:8na Ahivi, na Ariki, na Asiniti, 1810:18 Ezek 27:8; 1Maũ 18:3; Thaam 13:11na Aarivadi, na Azemari, na Ahamathi.

Thuutha ũcio mĩhĩrĩga ya Kaanani ĩkĩhurunjũka, 1910:19 Kĩam 13:12; Kĩam 17:8mĩhaka ya Akaanani yoimĩte Sidoni ĩrorete Gerari ĩgakinya Gaza, ningĩ ĩkarora Sodomu, na Gomora, na Adima, na Zeboimu, o nginya Lasha.

20Acio nĩo ariũ a Hamu kũringana na mĩhĩrĩga yao, na thiomi ciao, marĩ ngʼongo ciao, na mabũrũri-inĩ mao.

Ashemu

2110:21 Kĩam 10:24; Ndar 24:24Shemu o nake nĩaciarĩirwo ariũ ake. Mũrũ wa nyina na Shemu ũrĩa warĩ mũkũrũ eetagwo Jafethu. Shemu nĩwe warĩ ithe wa rũruka ruothe rwa ariũ a Eberi.

2210:22 2Ath 5:1Ariũ a Shemu nĩ aya:

Elamu, na Ashuri, na Arafakasadi, na Ludi, na Aramu.

2310:23 Ayub 1:1Nao ariũ a Aramu nĩ aya:

Uzu, na Hulu, na Getheru, na Mesheki.

2410:24 Kĩam 10:21Arafakasadi nĩwe warĩ ithe wa Shela, nake Shela aarĩ ithe wa Eberi.

25Eberi nake nĩaciarĩirwo ariũ eerĩ:

Ũmwe eetagwo Pelegu, tondũ hĩndĩ yake thĩ nĩyagayũkanire; mũrũ wa nyina eetagwo Jokitani.

26Jokitani nĩwe warĩ ithe wa

Alimodadi, na Shelefu, na Hazarimavethu, na Jera, 27na Hadoramu, na Uzali, na Dikila, 2810:28 Thab 72:10, 15na Obali, na Abimaeli, na Sheba, 2910:29 Isa 13:12na Ofiri, na Havila, na Jobabu. Acio othe nĩo maarĩ ariũ a Jokitani.

30Rũgongo rũrĩa maatũũraga ruoimĩte Mesha rũgathiĩ rũrorete Sefari, kũu mwena wa irathĩro wa bũrũri ũrĩa ũrĩ irĩma.

31Acio nĩo ariũ a Shemu kũringana na mĩhĩrĩga yao, na thiomi ciao, marĩ ngʼongo ciao na mabũrũri-inĩ mao.

3210:32 Kĩam 10:1; Kĩam 9:19Ĩyo nĩyo mĩhĩrĩga ya ariũ a Nuhu kũringana na njiaro ciao, marĩ mabũrũri-inĩ mao. Kuuma kũrĩ o, ndũrĩrĩ ikĩhurunjũka thĩ yothe thuutha wa mũiyũro wa maaĩ.