مکاشفه 2 – PCB & OL

Persian Contemporary Bible

مکاشفه 2:1-29

پيام مسيح به كليسای بی‌محبت

1«اين پيغام را برای رهبر كليسای اَفَسُس بنويس و به او چنين بگو:

«آنكه در ميان كليساها قدم می‌زند و رهبران كليساها را در دست راست خود نگاه می‌دارد، اين پيغام را برای تو دارد: 2از اعمال نيک و زحمات و صبر تو آگاهم. می‌دانم كه از هيچ گناهی در ميان اعضای خود چشم‌پوشی نمی‌كنی و ادعای كسانی را كه می‌گويند فرستادهٔ خدايند، به دقت سنجيده‌ای و پی برده‌ای كه دروغ می‌گويند. 3تو به خاطر من رنج و زحمت كشيده‌ای و مقاومت كرده‌ای.

4«با اين حال، ايرادی در تو می‌بينم: تو مرا مثل اول دوست نداری! 5پس به ياد آور از كجا سقوط كرده‌ای؛ و توبه كن و به جايی كه اول بودی، بازگرد. و گرنه خواهم آمد و شمعدان تو را از ميان كليساها برخواهم داشت.

6«اما نكتهٔ خوبی در تو هست: تو نيز مانند من از رفتار ”نقولاویان“ متنفر هستی.

7«هر كه اين را می‌شنود، خوب توجه كند كه روح خدا به كليساها چه می‌گويد: به كسی كه پيروز شود، اجازه خواهم داد از ميوهٔ درخت حيات كه در باغ خداست بخورد.»

پيام مسيح به كليسای زحمت ديده

8«اين پيغام را برای رهبر كليسای ازمير بنويس و به او چنين بگو:

«اين پيغام كسی است كه اول و آخر است و مرد و پس از آن زنده شد: 9می‌دانم كه در راه من تا چه حد متحمل رنج و زحمت شده‌ای. همچنين می‌دانم كه چقدر تنگدست و فقيری؛ اما در عوض از ثروت آسمانی برخورداری. از كفرهايی كه مخالفانت می‌گويند نيز باخبرم. ايشان می‌گويند كه يهودی و فرزندان خدا هستند؛ اما نيستند، زيرا پيروان شيطان می‌باشند. 10از زحمات و مشكلاتی كه در پيش داری، نترس! بزودی شيطان بعضی از شما را به زندان خواهد افكند تا شما را بيازمايد. شما به مدت ده روز آزار و زحمت خواهيد ديد، اما تا پای مرگ وفادار بمانيد تا تاج زندگی جاويد را بر سر شما بگذارم.

11«هر كه اين را می‌شنود، خوب توجه كند كه روح خدا به كليساها چه می‌گويد: هر كه پيروز شود، از مرگ دوم آسيبی نخواهد ديد.»

پيام مسيح به كليسايی كه نسبت به تعاليم غلط واكنش سخت نشان نمی‌دهد

12«اين پيغام را برای رهبر كليسای پرغامه بنويس:

«اين پيغام كسی است كه می‌داند شمشير دو دم تيز خود را چگونه به كار برد: 13می‌دانم كه در شهری به سر می‌بری كه مقرّ حكومت شيطان است و مردم شيطان را می‌پرستند. با اين حال، به من وفادار مانده‌ای و مرا انكار نكرده‌ای؛ حتی زمانی كه آنتيپاس، شاهد وفادار من، به دست هواداران شيطان شهيد شد، تو نسبت به من امين ماندی.

14«با وجود اين، ايرادی در تو می‌بينم. تو زير بار تعاليم غلط كسانی می‌روی كه مانند ”بلعام“ هستند كه به ”بالاق“ ياد داد چگونه قوم اسرائيل را به گناه بكشاند. طبق راهنمايی‌های بلعام، قوم اسرائيل را به زناكاری و خوردن خوراكهايی كه به بتها تقديم شده بود، تشويق كردند. 15بلی، در ميان شما، از اين قبيل مريدان بلعام زيادند! 16پس توبه كن و راه و روش خود را تغيير بده؛ و گرنه ناگهان خواهم آمد و با شمشير دهانم با آنان خواهم جنگيد.

17«هر كه اين را می‌شنود، خوب توجه كند كه روح خدا به كليساها چه می‌گويد: هر كه پيروز شود، از ”مَنّ“، آن نان آسمانی خواهد خورد؛ و من به او سنگ سفيدی خواهم بخشيد كه بر آن نام جديدی نوشته شده است، نامی كه هيچكس از آن باخبر نيست، غير از كسی كه آن را دريافت می‌كند.»

پيام مسيح به كليسايی كه نسبت به گناه واكنش نشان نمی‌دهد

18«اين پيغام را برای رهبر كليسای طياتيرا بنويس:

«اين پيغام فرزند خداست كه چشمانش همچون شعله‌های آتش تيز و نافذ است و پايهايش مانند مس صيقلی می‌درخشد: 19من از اعمال نيكت آگاهم. می‌دانم كه فقرا را دستگيری می‌كنی. همچنين از محبت و ايمان و صبر تو مطلع می‌باشم و می‌دانم كه در تمام اين امور بيش از پيش ترقی می‌نمايی. 20با اين حال، ايرادی بزرگ در تو می‌بينم: تو، به آن زن، ايزابل كه ادعا می‌كند نبيه است، اجازه می‌دهی تا تعاليم غلط بدهد و باعث شود كه خدمتگزاران من از راه راست منحرف شوند و به زناكاری كشيده شده، خوراكهايی را بخورند كه برای بتها قربانی شده‌اند. 21من به او فرصت دادم تا توبه كرده، راهش را تغيير دهد؛ اما نخواست. 22پس اكنون به آنچه می‌گويم خوب توجه كن: من او را با تمام مريدان فاسدش، بر بستر بيماری خواهم انداخت و به مصيبتی سخت دچار خواهم ساخت، مگر اينكه به سوی من بازگردند و از گناهانی كه با او كرده‌اند، دست بكشند؛ 23فرزندانش را نيز از بين خواهم برد. آنگاه همهٔ كليساها خواهند دانست كه من اعماق قلب انسانها را جستجو می‌كنم و از افكار همه آگاهم. من به هر كس مطابق اعمالش پاداش و جزا خواهم داد.

24‏-25«و اما از بقيهٔ شما كه در طياتيرا هستيد و به دنبال اين تعاليم غلط نرفته‌ايد، انتظار و درخواست ديگری ندارم. منظورم از تعاليم غلط، همان تعاليمی است كه اسمش را ”حقايق عميق“ گذاشته‌اند، كه در واقع، چيزی نيست جز عمقهای شيطان! پس من انتظار ديگری از شما ندارم؛ فقط آنچه داريد محكم نگاه داريد تا بازگردم.

26«هر كه بر اين مشكلات پيروز شود و تا زمان بازگشت من، به خواست و ارادهٔ من عمل كند، به او قدرت خواهم بخشيد تا بر تمام قومها حكمرانی كند، 27و با عصای آهنين بر آنان حكومت نمايد، همانگونه كه پدرم نيز چنين قدرتی به من داد تا بر آنان سلطنت كنم. روزی همهٔ ايشان مانند كوزهٔ گلی خُرد خواهند شد. 28همچنين من ستارهٔ صبح را به او خواهم بخشيد.

29«هر كه اين را می‌شنود، خوب توجه كند كه روح خدا به كليساها چه می‌گويد.»

O Livro

Apocalipse 2:1-29

A mensagem para a igreja em Éfeso

1Ao mensageiro da igreja em Éfeso escreve:

Isto é o que te diz aquele que anda entre os sete castiçais de ouro, sustentando as sete estrelas com a mão direita. 2Eu conheço as coisas que tens feito. Observei o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes tolerar os maus e que soubeste pôr à prova os que se dizem apóstolos e não o são, verificando que são mentirosos. 3Tens perseverança e tens sofrido por minha causa sem te cansares.

4Há contudo uma coisa que tenho contra ti: o teu amor já não é como no princípio. 5Lembra-te, pois, desses primeiros tempos, arrepende-te e trabalha como fazias antes; caso contrário, brevemente virei e tirarei o teu castiçal do seu lugar se não te arrependeres. 6Há porém isto de bom a teu respeito: é que detestas as obras dos nicolaítas, como eu também.

7Quem pode ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus.

A mensagem para a igreja em Esmirna

8Ao mensageiro da igreja em Esmirna escreve:

Isto é o que diz aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e voltou à vida. 9Eu sei tudo o que tens sofrido. Conheço a tua pobreza e, contudo, és rico! Estou ao corrente das calúnias dos que se dizem judeus, mas não o são; são antes uma congregação de Satanás. 10Não receies aquilo que virás a sofrer. O Diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, para vos pôr à prova.

Hão de ser perseguidos durante dez dias. Sê fiel até à morte e eu te darei a coroa da vida.

11Quem pode ouvir, que ouça o que o Espírito está a dizer às igrejas. O que vencer não terá de sofrer a segunda morte.

A mensagem para a igreja em Pérgamo

12Ao mensageiro da igreja em Pérgamo escreve:

Isto é o que te diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. 13Eu sei onde vives, que é onde está o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel e recusaste negar-me, quando Antipas, minha testemunha fiel, foi martirizado no vosso meio, onde Satanás domina.

14Contudo, tenho umas quantas coisas contra ti. Toleras no teu meio uma gente que faz como Balaão, quando ensinou Balaque a seduzir o povo de Israel, convidando-o a comer dos sacrifícios aos ídolos e a entregar-se à imoralidade sexual. 15Tu também tens seguidores do ensino dos nicolaítas. 16Arrepende-te! Caso contrário, em breve virei e lutarei contra eles com a espada da minha boca.

17Quem pode ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer comerá do maná escondido e a cada um darei uma pedra branca em que estará gravado um nome novo que ninguém mais conhece a não ser aquele que o recebe.

A mensagem para a igreja em Tiatira

18Ao mensageiro da igreja em Tiatira escreve:

Isto diz o Filho de Deus, cujos olhos são como labaredas de fogo, cujos pés são como bronze polido. 19Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Vejo que tem havido progresso em todas estas coisas.

20Mas tenho isto contra ti: permites que essa mulher, Jezabel, que se considera ela própria profetiza, engane os meus servos ensinando-os a praticar a imoralidade sexual e a comerem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. 21Dei-lhe tempo para se arrepender, mas recusou. Não quer converter-se da sua imoralidade sexual. 22Eu a porei numa cama e trarei sobre todos os que adulteram com ela uma grande tribulação, a menos que se arrependam das suas obras. 23E ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu conheço a mente e o coração dos homens. Darei a cada um aquilo que merece, segundo as suas obras. 24Quanto aos restantes membros da igreja em Tiatira, que não seguiram estes falsos ensinos (que não são mais do que profundezas de Satanás), nada mais vos pedirei, além do que já pedi. 25Aquilo que já têm retenham-no, porém, até que eu venha.

26E ao que vencer, que fizer até ao fim o que me agrada, dar-lhe-ei autoridade sobre as nações, 27para governá-las com uma vara de ferro, segundo a autoridade que também recebi de meu Pai, e poderá destruí-las como se quebra um vaso de barro. 28E dar-lhe-ei a estrela da manhã!

29Os que podem ouvir, que ouçam o que o Espírito diz às igrejas.