O Livro

Salmos 1:1-6

Primeiro Livro

(Salmos 1–41)

Salmo 1

1Feliz é aquele

que não segue o conselho dos ímpios,

que não vai pelo caminho dos pecadores,

nem se senta na companhia dos escarnecedores.

2Antes tem prazer em fazer o que o Senhor ensina,

meditando dia e noite na sua Lei.

3É como a árvore plantada junto a cursos de água,

que dá fruto na época própria,

e cujas folhas não murcham.

Tudo o que ele fizer prospera.

4Mas não são assim os ímpios!

São antes como a palha

que o vento leva.

5Por isso, não resistirão, quando vier o julgamento de Deus,

não poderão permanecer no ajuntamento dos justos.

6Pois o Senhor conhece o caminho dos justos,

mas o caminho dos ímpios conduz à perdição.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 1:1-6

Quyển Thứ Nhất

(Thi Thiên 1–41)

Thi Thiên 1

Hai Hạng Người: Thiện và Ác

1Phước cho những người

không theo mưu ác của kẻ dữ,

không đứng trong đường của tội nhân,

không ngồi với phường phỉ báng.

2Nhưng ưa thích luật pháp của Chúa Hằng Hữu,

ngày và đêm suy nghiệm luật pháp Ngài.

3Những người như thể ấy như cây bên dòng suối,

sinh hoa trái thơm lành.

Lá xanh mãi không tàn,

và mọi việc người làm đều hưng thịnh.

4Còn người ác thì ngược lại!

Chúng như rơm rác theo làn gió cuốn đi.

5Vì vậy, người ác không đứng nổi trong ngày phán xét.

Tội nhân cũng chẳng ngồi trong hội người tin kính.

6Vì Chúa Hằng Hữu biết đường người tin kính,

còn đường người ác dẫn đến hư vong.