O Livro

Salmos 1:1-6

Primeiro Livro

(Salmos 1–41)

Salmo 1

1Feliz é aquele

que não segue o conselho dos ímpios,

que não vai pelo caminho dos pecadores,

nem se senta na companhia dos escarnecedores.

2Antes tem prazer em fazer o que o Senhor ensina,

meditando dia e noite na sua Lei.

3É como a árvore plantada junto a cursos de água,

que dá fruto na época própria,

e cujas folhas não murcham.

Tudo o que ele fizer prospera.

4Mas não são assim os ímpios!

São antes como a palha

que o vento leva.

5Por isso, não resistirão, quando vier o julgamento de Deus,

não poderão permanecer no ajuntamento dos justos.

6Pois o Senhor conhece o caminho dos justos,

mas o caminho dos ímpios conduz à perdição.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 1:1-6

Salmo 1

Mapalad ang Taong Matuwid

1Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama,

o sumusunod sa mali nilang halimbawa,

at hindi nakikisama sa mgataong nangungutya.

2Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon,

at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan.

3Ang katulad niyaʼy isang punongkahoy na itinanim sa tabi ng sapa,

na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon.

Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa.

4Ngunit iba ang mga taong masama;

silaʼy parang ipa na tinatangay ng hangin.

5Parurusahan sila ng Dios sa araw ng paghatol,

at ihihiwalay sa mga matuwid.

6Sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid,

ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan.