O Livro

Números 1:1-54

Recenseamento dos israelitas

1No primeiro dia do segundo mês1.1 Mês de Zive. Entre a lua nova do mês de abril e o mês de maio. do segundo ano depois dos israelitas terem deixado o Egito, o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés, que se encontrava nessa ocasião na tenda do encontro, enquanto Israel estava acampado no deserto de Sinai: 2“Faz um recenseamento de todos os homens israelitas, 3-5a partir da idade de 20 anos, que sejam aptos para combater; indica também a tribo e a família de cada um.

Tu e Aarão ficarão responsáveis por essa iniciativa e serão assistidos pelos chefes de cada tribo, deste modo:

da tribo de Rúben: Elizur, filho de Sedeur;

6da tribo de Simeão: Selumiel, filho de Zurisadai;

7da tribo de Judá: Nassom, filho de Aminadabe;

8da tribo de Issacar: Netanel, filho de Zuar;

9da tribo de Zebulão: Eliabe, filho de Helom;

10Dos filhos de José:

Elisama, filho de Amiude, pela tribo de Efraim;

Gamaliel, filho de Pedazur, pela tribo de Manassés;

11da tribo de Benjamim: Abidã, filho de Gideoni;

12da tribo de Dan: Aiezer, filho de Amisadai;

13da tribo de Aser: Pagiel, filho de Ocrã;

14da tribo de Gad: Eliasafe, filho de Deuel;

15da tribo de Naftali: Airá, filho de Enã.”

16Foram estes os nomeados para a tarefa indicada.

17Moisés e Aarão, com os chefes acima indicados, 18convocaram todos os homens de Israel no primeiro dia do segundo mês com idade a partir de 20 anos para virem registar-se e indicar a sua tribo e família, 19tal como o Senhor ordenara a Moisés no deserto do Sinai.

Foi esta a contagem final:

20-21Rúben, o filho mais velho de Jacob: 46 500;

22-23Simeão: 59 300;

24-25Gad: 45 650;

26-27Judá: 74 600;

28-29Issacar: 54 400;

30-31Zebulão: 57 400;

32-33José: Efraim: 40 500;

34-35Manassés: 32 200;

36-37Benjamim: 35 400;

38-39Dan: 62 700;

40-41Aser: 41 500;

42-43Naftali: 53 400.

44-46O total de homens israelitas recenseados, aptos para o exército, foi de: 603 550.

47Esta relação não inclui os levitas, 48porque o Senhor tinha dito a Moisés 49que isentasse os levitas dessa obrigação e não os incluísse no recenseamento; 50-52pois a sua atividade está relacionada com o tabernáculo e o seu transporte. O seu dever é viver junto dele; assim, quando tiver de ser deslocado, os levitas terão de o desmontar para tornar a armá-lo onde for preciso. Outra pessoa, quem quer que seja, que venha a tocar nele morrerá. Cada tribo levantará o seu acampamento em áreas separadas, com a sua bandeira própria. 53Mas os levitas agrupar-se-ão à volta do tabernáculo como uma parede entre o povo e a severidade de Deus, que é santo, para os proteger da ira divina.

54Todas estas instruções do Senhor a Moisés foram postas em execução.

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 1:1-54

Recensământul israeliților apți pentru război

1Domnul i‑a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în Cortul Întâlnirii, în prima zi a celei de‑a doua luni, în al doilea an după ce au ieșit din țara Egiptului, zicând: 2„Faceți numărătoarea întregii comunități a fiilor lui Israel, după clanurile2 Clanul era o entitate alcătuită din mai multe familii [peste tot în capitol]. lor, după familiile lor2 Lit.: după casele părinților (strămoșilor) lor [peste tot în capitol]., potrivit cu numărul numelor fiecărui bărbat în parte, 3a fiecăruia din Israel, de la douăzeci de ani în sus, care este în stare să iasă la război. Tu și Aaron să‑i numărați potrivit oștirilor lor. 4Să fie cu voi câte un bărbat din fiecare seminție, fiecare – căpetenia familiei lui. 5Acestea sunt numele bărbaților care vor fi împreună cu voi:

din Ruben: Elițur, fiul lui Ședeur,

6din Simeon: Șelumiel, fiul lui Țurișadai;

7din Iuda: Nahșon, fiul lui Aminadab;

8din Isahar: Netanel, fiul lui Țuar;

9din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10din fiii lui Iosif –

din Efraim: Elișama, fiul lui Amihud;

din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahțur;

11din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghidoni;

12din Dan: Ahiezer, fiul lui Amișadai;

13din Așer: Paghiel, fiul lui Ocran;

14din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel14 Sau: Reuel (vezi 2:14).;

15din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.“

16Aceștia au fost cei chemați din comunitate, conducătorii semințiilor părinților lor, căpeteniile miilor lui Israel.

17Moise și Aaron i‑au luat pe acești bărbați, care au fost desemnați pe nume 18și, în prima zi a celei de‑a doua luni, au strâns laolaltă întreaga comunitate. Ei s‑au înscris după clanurile și familiile lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, fiecare în parte, 19așa cum Domnul i‑a poruncit lui Moise. Astfel, el i‑a numărat în pustia Sinai.

20Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor fiecăruia în parte, a fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 21cei numărați din seminția lui Ruben – au fost patruzeci și șase de mii cinci sute.

22Fiii lui Simeon, după generațiile clanurilor și familiilor lor, cei numărați după numărul numelor, a fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 23cei numărați din seminția lui Simeon – au fost cincizeci și nouă de mii trei sute.

24Fiii lui Gad, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 25cei numărați din seminția lui Gad – au fost patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci.

26Fiii lui Iuda, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 27cei numărați din seminția lui Iuda – au fost șaptezeci și patru de mii șase sute.

28Fiii lui Isahar, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 29cei numărați din seminția lui Isahar – au fost cincizeci și patru de mii patru sute.

30Fiii lui Zabulon, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 31cei numărați din seminția lui Zabulon – au fost cincizeci și șapte de mii patru sute.

32Fiii lui Iosif, și anume fiii lui Efraim, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 33cei numărați din seminția lui Efraim – au fost patruzeci de mii cinci sute.

34Fiii lui Manase, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 35cei numărați din seminția lui Manase – au fost treizeci și două de mii două sute.

36Fiii lui Beniamin, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 37cei numărați din seminția lui Beniamin – au fost treizeci și cinci de mii patru sute.

38Fiii lui Dan, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 39cei numărați din seminția lui Dan – au fost șaizeci și două de mii șapte sute.

40Fiii lui Așer, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 41cei numărați din seminția lui Așer – au fost patruzeci și unu de mii cinci sute.

42Fiii lui Neftali, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 43cei numărați din seminția lui Neftali – au fost cincizeci și trei de mii patru sute.

44Aceștia sunt cei care au fost numărați, pe care Moise și Aaron i‑au numărat cu ajutorul conducătorilor lui Israel, cei doisprezece bărbați, câte unul pentru propria lui familie. 45Deci toți fiii lui Israel, care au fost numărați după familiile lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război în Israel, 46toți cei numărați au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci.

Deosebirea leviților

47Leviții, după seminția părinților lor, n‑au fost numărați împreună cu ei. 48Domnul îi vorbise lui Moise, zicând: 49„Doar pe seminția lui Levi să n‑o numeri, și să nu îi ții socoteala în mijlocul fiilor lui Israel, 50ci să pui leviții responsabili peste Tabernaculul Mărturiei50 Termenul Mărturiei se referă, în acest context, la tablele Legii, pe care erau inscripționate Cele Zece Porunci [peste tot în carte]., peste toate obiectele lui și tot ce ține de el. Ei să poarte Tabernaculul și toate obiectele lui, să slujească în el și să‑și așeze tabăra în jurul lui. 51Când va porni Tabernaculul, leviții să‑l strângă, iar când Tabernaculul va fi întins, leviții să‑l înalțe. Străinul51 Sau: Oricine altcineva, termenul străin având aici sensul de profan [peste tot în carte]. care se va apropia să fie omorât. 52Fiii lui Israel să se așeze fiecare în tabăra lui, fiecare sub steagul său, potrivit oștirilor lor. 53Dar leviții să‑și așeze tabăra în jurul Tabernaculului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia Mea împotriva comunității fiilor lui Israel. Leviții să aibă îndatorirea de a păzi Tabernaculul Mărturiei.“

54Fiii lui Israel au făcut potrivit cu tot ceea ce Domnul i‑a poruncit lui Moise; așa au făcut.