O Livro

Hebreus 1

Jesus Cristo é o Filho de Deus

1Anteriormente Deus falou aos nossos antepassados muitas vezes e de muitas maneiras por intermédio dos profetas. Agora, nos tempos em que vivemos, falou­nos através do seu Filho, a quem deu todas as coisas e por meio de quem criou tudo o que existe. Este reflecte a glória de seu Pai e é a imagem perfeita da sua pessoa. Ele mantém todo o universo pela autoridade da sua palavra. Tendo morrido para nos purificar da culpa dos nossos pecados, sentou­se no lugar de maior honra à direita do Deus glorioso, nos lugares celestiais.

Cristo é superior aos anjos

E é assim muito superior aos anjos, como o prova o seu nome excelso. Deus nunca disse a nenhum anjo:

“Tu és meu Filho;
Hoje tornei­me teu Pai”.

Também não se referia a nenhum anjo quando disse:

“Eu serei seu Pai,
e ele será meu Filho”.

E doutra vez, quando seu único Filho veio à Terra, Deus disse: “Que todos os anjos de Deus o adorem”. É verdade que Deus alude aos anjos dizendo:

“Os teus mensageiros são ventos,
e os teus ministros eficazes como fogo”.

8/9 Mas referindo­se ao Filho diz:

“O teu reino, ó Deus, dura para sempre.
A justiça é aquilo que faz a força do teu reino.
Tu amas a justiça e aborreces o mal.
Por isso o Senhor, o teu Deus, derramou sobre ti alegria
    mais do que sobre os teus companheiros.”

10/12 E ainda:

“Senhor, foste tu quem fundou a Terra.
Fizeste o universo com as tuas mãos.
Contudo, isso um dia desaparecerá,
    mas tu ficas para sempre.
Tudo acabará como roupa velha.
Tu os mudarás como vestuário que deixa de ser usado.
Mas tu és sempre o mesmo.
A tua vida não tem fim”.

13 Nunca Deus disse a um anjo:

“Senta­te à minha direita,
    até que tenha subjugado os teus inimigos debaixo dos teus pés”.

14 É que os anjos são apenas mensageiros enviados para intervir a favor daqueles que recebem a salvação.

Slovo na cestu

Židům 1

Ježíš Kristus je rovný Otci

1Bůh mluvil odedávna k otcům mnoha různými způsoby prostřednictvím proroků a odhaloval jim postupně své plány. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.

Boží Syn je podivuhodná bytost. Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše, co je v něm. On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.

Boží Syn je vyšší než andělé

Boží Syn převyšuje i Boží posly – anděly. Jeho jméno to dokazuje. Vždyť Bůh nikdy neřekl andělu:

„Ty jsi můj Syn,
    kterého jsem dnes zplodil.“

Ani:

„Budu mu otcem a on mi bude synem.“

Ale když uvádí svého prvorozeného Syna na zem, říká:

„Ať se mu klanějí všichni Boží andělé.“

Bůh mluví o svých andělích jako o vanutí větru a plamenech ohně, ale o svém Synu říká:

„Ty budeš, Bože, vládnout navzdory všem změnám
    a tvoje vláda bude spravedlivá.
Miluješ spravedlnost a nenávidíš svévoli.
    Proto ti Bůh učinil radost a vyvýšil tě nad tvé druhy.“
10 „Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemi
    a nebesa jsou dílo tvých rukou.
11 Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.
12     Obnosí se jako plášť a jednou je odložíš a vyměníš.
Ty však nezestárneš a nezahyneš.“

13 Bůh nikdy nevyzval žádného anděla,

aby se posadil na čestné místo nedaleko něho,
    dokud mu nepodrobí všechny nepřátele.

14 Andělé jsou jen duchovní poslové, kteří jsou vysíláni, aby pečovali o ty, kterým se má dostat spásy jako dědictví.