Nueva Versión Internacional

Judas

Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo,

a los que son amados por Dios el Padre, guardados por[a] Jesucristo y llamados a la salvación:

Que reciban misericordia, paz y amor en abundancia.

Pecado y condenación de los impíos

Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados[b] para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único Soberano y Señor.

Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor,[c] después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran Día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento, al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza.

De la misma manera estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: «¡Que el Señor te reprenda!» 10 Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden; y, como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe.

11 ¡Ay de los que siguieron el camino de Caín! Por ganar dinero se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré.

12 Estos individuos son un peligro oculto:[d] sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho.[e] Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo; están doblemente muertos, arrancados de raíz. 13 Son violentas olas del mar, que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces, para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad.

14 También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos: «Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles[f] 15 para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, y por todas las injurias que han proferido contra él». 16 Estos individuos son refunfuñadores y criticones; se dejan llevar por sus propias pasiones; hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja.

Exhortación a la perseverancia

17 Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 18 Ellos les decían: «En los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías». 19 Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu.

20-21 Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna.

22 Tengan compasión de los que dudan; 23 a otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado; aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo.

Doxología

24 ¡Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan, y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, 25 sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre! Amén.

Notas al pie

  1. 1 por. Alt. para.
  2. 4 señalados. Lit. inscritos de antemano.
  3. 5 el Señor. Var. Jesús.
  4. 12 un peligro oculto. Lit. escollos, o manchas.
  5. 12 Buscan … provecho. Lit. Se pastorean a sí mismos.
  6. 14 ángeles. Lit. santos.

Nádej pre kazdého

Júdov List

Júda, služobník Pána Ježiša Krista, Jakubov brat, píše tým, ktorých si Pán Boh povolal, miluje a pre Pána Ježiša Krista chráni.

Želám vám, aby ste pociťovali čoraz viac milosti, pokoja a lásky.

Varovanie pred falošnými učiteľmi

Moji milovaní, tak veľmi som túžil napísať vám o našom spoločnom spasení, ale teraz cítim, že je potrebné, aby som vás povzbudil v zápase o vieru, ktorá bola raz navždy darovaná Božiemu ľudu.

Vkradli sa totiž medzi vás ľudia, ktorí si Pána Boha vôbec nevážia a jeho milosť zneužívajú a oddávajú sa zvrátenému životu. O takých ľuďoch sa napísalo už dávno, že sú odsúdení, lebo sa vzopreli proti nášmu jedinému Vládcovi a Pánovi -- Ježišovi Kristovi.

Pripomínam vám to, čo už viete: hoci Pán Boh zachránil Izraelitov tým, že ich vyviedol z Egypta, predsa potom zahubil všetkých tých, ktorí mu nedôverovali a neposlúchali ho.

Ba aj anjelov, ktorí sklamali vo svojom vznešenom postavení, Pán Boh vyhostil zo svojej blízkosti a drží ich vo večných putách v temnote do dňa súdu.

Podobne obyvatelia Sodomy a Gomory a okolitých miest, ktorí šli cestou mravnej neviazanosti a zvrátenosti, sú stále výstražným príkladom hrozného konca vo večnom ohni.

Aj títo falošní kresťania sa správajú podobne. Zapadli hlboko do hriechu, zneužívajú svoje telá, pohŕdajú akoukoľvek autoritou a rúhajú sa nadpozemským mocnostiam.

A jednako ani sám archanjel Michal sa neodvážil vyniesť nad satanom potupný súd. Keď sa s ním hádal o Mojžišovo telo, povedal iba: Nech ťa Pán potrestá!"

10 Títo poblúdilci si však pokojne robia žarty z toho, čo nechápu. Tomu, čo poznajú svojimi pudmi, podliehajú ako nerozumné zvieratá, a to ich vedie do skazy.

11 Beda im! Dali sa na Kainovu cestu, ktorý nedbal na Božie príkazy a napokon sa stal vrahom vlastného brata. Podobne ako Balám sú schopní zradiť Božiu pravdu za peniaze. Odsúdili sa na záhubu, lebo sa vzopreli proti Pánu Bohu, podobne ako Kórach, ktorý túžil po nadvláde.

12 Pri vašom bratskom stolovaní sa títo ľudia bez hanby prejedajú, lebo myslia iba na seba, a tak sa stávajú škvrnami vášho spoločenstva. Sú ako mraky bez dažďa hnané vetrom sem a ta, ako jesenné stromy bez ovocia, mŕtve a vyvrátené.

13 Sú ako divoké morské vlny vyplavujúce vlastnú špinu, sú ako bludné hviezdy, ktoré sa stratili v temnote vesmíru.

14 O takých ľuďoch prorokoval Enoch zo siedmej generácie po Adamovi: Pán príde s mnohými tisícmi anjelov,

15 aby všetkých súdil a bezbožných hriešnikov trestal za ich neveru, zlé správanie aj tvrdé slová voči Pánu Bohu."

16 Týmto ľuďom nič nie je dobré, stále reptajú na svoj údel, a robia všetko, čo sa im zachce. Vedú spupné reči a lichotia ľuďom, ak majú z toho prospech.

17 Ale vy, moji milovaní, pamätajte na slová Ježišových apoštolov,

18 ktorí nám predpovedali, že sa v poslednom čase zjavia ľudia, ktorí sa budú posmievať Božej pravde. Ich jediným cieľom je užívať života", ako sa len dá.

19 Spôsobujú roztržky. Sú to ľudia ovládaní vlastnými pudmi, a nie Božím duchom.

20 Ale vy, moji milovaní, budujte svoj život na základoch dokonalej viery,

21 a modlite sa v sile Svätého Ducha. Zotrvávajte v Božej láske a trpezlivo čakajte na večný život daný z milosti nášho Pána Ježiša Krista.

22 Povzbudzujte a presviedčajte tých, ktorí ešte pochybujú,

23 a tých, čo sa zmietajú v ohni vlastných vášní, vytrhnite z neho. A majte zľutovanie aj s tými, ktorí ťažko zhrešili, pomáhajte im nájsť Pána svojou láskavosťou, ale dbajte, aby ste sa sami nepoškvrnili ich hriechom.

24 Pán Boh má moc uchrániť vás od každého poklesku a priviesť čistých a dokonalých do svojej slávy vo večnej radosti.

25 Jemu, jedinému Pánu Bohu, ktorý nás v Pánovi Ježišovi zachránil, nech je sláva, veleba, vláda aj moc od počiatku vekov, teraz aj naveky! Amen!