Nueva Versión Internacional

Hechos 1

Jesús llevado al cielo

1Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó:

—No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado: Juan bautizó con[a] agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.

Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron:

—Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel?

—No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre —les contestó Jesús—. Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.

Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. 10 Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:

11 —Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse.

Elección de Matías para reemplazar a Judas

12 Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad.[b] 13 Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hijo de Jacobo. 14 Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María.

15 Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes,[c] que eran un grupo como de ciento veinte personas, 16 y les dijo: «Hermanos, tenía que cumplirse la Escritura que, por boca de David, había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. 17 Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. 18 (Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno; allí cayó de cabeza, se reventó, y se le salieron las vísceras. 19 Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir “Campo de Sangre”).

20 »Porque en el libro de los Salmos —continuó Pedro— está escrito:

»“Que su lugar quede desierto,
    y que nadie lo habite”.[d]

También está escrito:

»“Que otro se haga cargo de su oficio”.[e]

21-22 Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros».

23 Así que propusieron a dos: a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. 24 Y oraron así: «Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido 25 para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía». 26 Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías; así que él fue reconocido junto con los once apóstoles.

Notas al pie

  1. 1:5 con. Alt. en.
  2. 1:12 situado … ciudad. Lit. que está cerca de Jerusalén, camino de un sábado (es decir, lo que la ley permitía caminar en el día de reposo).
  3. 1:15 creyentes. Lit. hermanos.
  4. 1:20 Sal 69:25
  5. 1:20 Sal 109:8

Nádej pre kazdého

Skutky Apoštolov 1

1 Milý Teofil,

vo svojej prvej knihe som sa usiloval opísať všetko, čo Ježiš konal a učil od počiatku

až do svojho odchodu k Bohu do neba. Vtedy dal aj posledné pokyny prostredníctvom Ducha Svätého úzkemu okruhu svojich učeníkov.

Od svojej smrti a zmŕtvychvstania sa s nimi štyridsať dní stretával, mnohorakým spôsobom im dokázal, že naozaj žije, a rozprával im o kráľovstve Božom.

Keď boli ešte spolu, povedal im, aby po jeho odchode neodchádzali z Jeruzalema, ale čakali tam, kým Boh nesplní svoj sľub.

Ján krstil vodou, ale vás Boh v najbližších dňoch pokrstí svojím Svätým Duchom."

Raz, keď boli zasa spolu, spýtali sa ho jeho učeníci: Pane, teraz už konečne oslobodíš Izrael a urobíš ho nezávislým národom?"

Odpovedal im: Nie je vašou starosťou vyzvedať sa, kedy to bude. Boh koná podľa vlastného rozhodnutia.

Ale vy teraz dostanete Ducha Svätého a s ním zvláštnu silu, aby ste sa stali mojimi svedkami nielen v Jeruzaleme, ale v celom Judsku, v Samárii aj po celom svete."

Po týchto slovách sa vzniesol pred ich očami dohora a zastrel ho oblak.

10 Kým uprene hľadeli, ako odchádza, zjavili sa vedľa nich dvaja muži v bielom

11 a oslovili ich: Galilejčania, prečo tu stojíte a dívate sa do neba? Ježiš od vás odišiel, ale jedného dňa sa znova k vám vráti."

12 To sa stalo na Olivovom vrchu, vzdialenom asi štvrť hodiny cesty od Jeruzalema.

13 Vrátili sa do mesta, kde v hornej miestnosti domu spoločne bývali Peter, Jakub, Ján, Andrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub, syn Alfejov, Šimon prezývaný Horlivec a Júda, syn Jakubov.

14 Tí všetci sa jednomyseľne a vytrvalo modlievali a s nimi aj niektoré ženy, Ježišova matka Mária a jeho bratia.

Medzera po Judášovi vyplnená

15 Pri jednom zhromaždení, kde sa zišlo asi stodvadsať Ježišových nasledovníkov, vystúpil Peter a povedal:

16 Bratia, naplnila sa predpoveď Písma o Judášovi.

17 Judáš bol jedným z nás dvanástich apoštolov. Dostal rovnaké poverenie ako my,

18 a predsa sa znížil k tomu, že priviedol stráž, ktorá Ježiša zatkla. Za peniaze, čo dostal ako svoju odmenu, si kúpil pozemok, ktorý dnes jeruzalemskí obyvatelia nazývajú Akeldamach -- Pole krvi. A potom skončil svoj život strašným spôsobom -- spadol dolu hlavou, telo sa mu roztrhlo a vypadli mu vnútornosti.

19 Tak sa splnili slová, ktoré Duch Svätý vložil do úst Dávida

20 a sú zaznamenané v Žalmoch:Jeho obydlie nech spustne a nech v ňom nik nebýva. A na inom mieste:Jeho poverenie nech prevezme iný.

21 Musíme teda nahradiť Judáša. Vyberme muža, ktorý bol spolu s nami s Pánom Ježišom celý čas

22 od chvíle, keď ho Ján pokrstil, až do jeho odchodu do neba. A ten spolu s nami bude svedčiť, že Ježiš vstal z mŕtvych.

23 Vybrali teda dvoch: Jozefa Barsabáša, ktorého prezývali Spravodlivý, a Mateja.

24 Potom sa modlili: Pane, ty poznáš srdce každého človeka. Ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil,

25 aby bol tvojím apoštolom namiesto Judáša, zradcu, ktorý odišiel ta, kam patrí."

26 Potom im dali ťahať lós a ten označil Mateja, ktorý sa stal dvanástym apoštolom.