Nova Versão Internacional

Números 34

As Fronteiras de Canaã

1Disse mais o Senhor a Moisés: “Dê ordem aos israelitas e diga-lhes: Quando vocês entrarem em Canaã, a terra que lhes será sorteada como herança terá estas fronteiras:

“O lado sul começará no deserto de Zim, junto à fronteira de Edom. No leste, sua fronteira sul começará na extremidade do mar Salgado[a], passará pelo sul da subida de Acrabim[b], prosseguirá até Zim e irá para o sul de Cades-Barnéia. Depois passará por Hazar-Adar e irá até Azmom, onde fará uma curva e se juntará ao ribeiro do Egito, indo terminar no Mar[c].

A fronteira ocidental de vocês será o litoral do mar Grande. Será essa a fronteira do oeste.

Esta será a fronteira norte: façam uma linha desde o mar Grande até o monte Hor, e do monte Hor até Lebo-Hamate. O limite da fronteira será Zedade, prosseguirá até Zifrom e terminará em Hazar-Enã. Será essa a fronteira norte de vocês.

10 Esta será a fronteira oriental: façam uma linha de Hazar-Enã até Sefã. 11 A fronteira descerá de Sefã até Ribla, no lado oriental de Aim, e prosseguirá ao longo das encostas a leste do mar de Quinerete[d]. 12 A fronteira descerá ao longo do Jordão e terminará no mar Salgado.

Será essa a terra de vocês, com as suas fronteiras de todos os lados”.

13 Moisés ordenou aos israelitas: “Distribuam a terra por sorteio como herança. O Senhor ordenou que seja dada às nove tribos e meia, 14 porque as famílias da tribo de Rúben, da tribo de Gade e da metade da tribo de Manassés já receberam a herança delas. 15 Estas duas tribos e meia receberam sua herança no lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol”.

16 O Senhor disse a Moisés: 17 “Estes são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês como herança: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. 18 Designem um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. 19 Estes são os seus nomes:

Calebe, filho de Jefoné,

da tribo de Judá;

20 Samuel, filho de Amiúde,

da tribo de Simeão;

21 Elidade, filho de Quislom,

da tribo de Benjamim;

22 Buqui, filho de Jogli,

o líder da tribo de Dã;

23 Haniel, filho de Éfode,

o líder da tribo de Manassés,

filho de José;

24 Quemuel, filho de Siftã,

o líder da tribo de Efraim,

filho de José;

25 Elisafã, filho de Parnaque,

o líder da tribo de Zebulom;

26 Paltiel, filho de Azã,

o líder da tribo de Issacar;

27 Aiúde, filho de Selomi,

o líder da tribo de Aser;

28 Pedael, filho de Amiúde,

o líder da tribo de Naftali”.

29 Foram esses os homens a quem o Senhor ordenou que distribuíssem a herança aos israelitas na terra de Canaã.

Notas al pie

  1. 34.3 Isto é, o mar Morto; também no versículo 12.
  2. 34.4 Isto é, dos Escorpiões.
  3. 34.5 Isto é, o Mediterrâneo; também nos versículos 6 e 7.
  4. 34.11 Isto é, mar da Galiléia.

Thai New Contemporary Bible

กันดารวิถี 34

เขตแดนคานาอัน

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงสั่งประชากรอิสราเอลว่า ‘เมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าสู่คานาอันดินแดนซึ่งจะแบ่งสรรยกให้เป็นมรดกของเจ้านั้นจะมีพรมแดนดังนี้

“ ‘ดินแดนทางใต้คือถิ่นกันดารศิน เลียบไปตามพรมแดนเอโดม เขตแดนทางใต้ด้านฝั่งตะวันออกเริ่มจากทะเลตาย ไล่ลงมาผ่านช่องแคบแมงป่องไปยังศิน ลงใต้ไปที่คาเดชบารเนีย เรื่อยมาถึงฮาซารัดดาร์และอัสโมน จากอัสโมนวกไปตามลำน้ำแห่งอียิปต์และสิ้นสุดลงที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

“ ‘พรมแดนตะวันตกของเจ้าคือชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

“ ‘พรมแดนด้านเหนือของเจ้าเริ่มจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเรื่อยไปถึงภูเขาโฮร์ ไปยังเลโบฮามัท[a] ไปเศดัด เรื่อยไปถึงศิโฟรนจนจดฮาซาเรนัน

10 “ ‘พรมแดนตะวันออกเริ่มจากฮาซาเรนันจนถึงที่เชฟาม 11 เรื่อยลงมาถึงริบลาห์ ด้านตะวันออกของเมืองอายิน ไล่มาตามลาดเขาด้านตะวันออกของทะเลคินเนเรท[b] 12 แล้วเรื่อยมาตามแม่น้ำจอร์แดนและสิ้นสุดที่ทะเลเกลือ

“ ‘นี่จะเป็นดินแดนของพวกเจ้าตามพรมแดนโดยรอบ’ ”

13 โมเสสสั่งชนอิสราเอลว่า “จงจับฉลากแบ่งสรรดินแดนนี้เป็นมรดก องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ให้แบ่งกันในหมู่เก้าเผ่าและอีกครึ่งเผ่า 14 เพราะเผ่ารูเบน กาดและมนัสเสห์ครึ่งเผ่าได้รับมรดกของตนแล้ว 15 สองเผ่าและครึ่งเผ่านี้ได้รับดินแดนทางฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนแห่งเยรีโคเป็นมรดก”

16 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 17 “ต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่จัดสรรมรดกในดินแดนคือ ปุโรหิตเอเลอาซาร์ โยชูวาบุตรนูน 18 และผู้นำซึ่งได้รับแต่งตั้งจากแต่ละเผ่า เพื่อช่วยแบ่งสรรดินแดนนั้น 19 รายชื่อของพวกเขา ได้แก่

คาเลบบุตรเยฟุนเนห์

จากเผ่ายูดาห์

20 เชมูเอลบุตรอัมมีฮูด

จากเผ่าสิเมโอน

21 เอลีดาดบุตรคิสโลน

จากเผ่าเบนยามิน

22 บุคคีบุตรโยกลี

ผู้นำจากเผ่าดาน

23 ฮันนีเอลบุตรเอโฟด

ผู้นำจากเผ่ามนัสเสห์บุตรโยเซฟ

24 เคมูเอลบุตรชิฟทาน

ผู้นำจากเผ่าเอฟราอิมบุตรโยเซฟ

25 เอลีซาฟานบุตรปารนาค

ผู้นำจากเผ่าเศบูลุน

26 ปัลทีเอลบุตรอัสซาน

ผู้นำจากเผ่าอิสสาคาร์

27 อาหิฮูดบุตรเชโลมี

ผู้นำจากเผ่าอาเชอร์

28 เปดาเฮลบุตรอัมมีฮูด

ผู้นำจากเผ่านัฟทาลี”

29 คนเหล่านี้คือผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้จัดสรรมรดกแก่ชนอิสราเอลในดินแดนคานาอัน

Notas al pie

  1. 34:8 หรือทางเข้าสู่ฮามัท
  2. 34:11 คือ กาลิลี