Nova Versão Internacional

Hebreus 1

O Filho é Superior aos Anjos

1Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da Majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles.

Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse:

“Tu és meu Filho;
    eu hoje te gerei”[a]?

E outra vez:

“Eu serei seu Pai,
    e ele será meu Filho”[b]?

E ainda, quando Deus introduz o Primogênito no mundo, diz:

“Todos os anjos de Deus
    o adorem”[c].

Quanto aos anjos, ele diz:

“Ele faz dos seus anjos ventos,
    e dos seus servos,
clarões reluzentes”[d].

Mas a respeito do Filho, diz:

“O teu trono, ó Deus,
    subsiste para todo o sempre;
cetro de eqüidade
    é o cetro do teu Reino.
Amas a justiça
    e odeias a iniqüidade;
por isso Deus, o teu Deus,
escolheu-te dentre
    os teus companheiros,
ungindo-te com óleo de alegria”[e].

10 E também diz:

“No princípio, Senhor,
    firmaste os fundamentos
    da terra,
e os céus são obras
    das tuas mãos.
11 Eles perecerão,
    mas tu permanecerás;
envelhecerão como vestimentas.
12 Tu os enrolarás como um manto,
como roupas
    eles serão trocados.
Mas tu permaneces o mesmo,
e os teus dias jamais terão fim”[f].

13 A qual dos anjos Deus alguma vez disse:

“Senta-te à minha direita,
até que eu faça
    dos teus inimigos
um estrado para os teus pés”[g]?

14 Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação?

Notas al pie

  1. 1.5 Sl 2.7
  2. 1.5 2Sm 7.14; 1Cr 17.13
  3. 1.6 Dt 32.43 (segundo a Septuaginta e os manuscritos do mar Morto).
  4. 1.7 Sl 104.4
  5. 1.8,9 Sl 45.6,7
  6. 1.10-12 Sl 102.25-27
  7. 1.13 Sl 110.1

Neno: Bibilia Takatifu

Waebrania 1

Ukuu Wa Mwana Wa Mungu

1Hapo zamani Mungu alisema na baba zetu mara nyingi na kwa namna mbali mbali kwa kuwatumia manabii. Lakini katika siku hizi za mwisho, amesema na sisi kwa njia ya Mwanae, ambaye alim chagua kuwa mrithi wa vitu vyote. Na kwa njia ya Mwanae, Mungu aliumba ulimwengu. Yeye Mwana ni mng’ao wa utukufu wa Mungu na chapa halisi ya nafsi yake, naye huudumisha na kuuendeleza ulim wengu kwa neno lake lenye nguvu. Alipokwisha kuwapatia wanadamu utakaso wa dhambi, alikaa upande wa kulia wa Mungu Mwenyezi aliye juu. Kwa hiyo Mwana alikuwa mkuu zaidi kuliko malaika, kama ambavyo jina alilorithi kwa Mungu ni kuu kuliko jina la malaika ye yote.

Kwa maana ni malaika gani ambaye Mungu aliwahi kumwambia: “Wewe ni mwanangu; leo hii nimekuzaa”? Au tena: “Mimi nita kuwa Baba yake na yeye atakuwa Mwanangu”? Na tena Mungu ana pomleta mwanae, mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, anasema: “Malaika wote wa Mungu wamwabudu yeye.” Anapozungumza juu ya malaika anasema: “Anawafanya malaika wake kuwa upepo, watumishi wake kuwa ndimi za moto.” Lakini kuhusu Mwana, anasema: “Kiti chako cha enzi, Wewe Mungu, kitadumu milele na milele, na haki takuwa fimbo ya ufalme wako. Umependa haki na kuchukia uovu. Kwa hiyo Mungu, Mungu wako, amekuchagua wewe na kukuweka juu ya wenzako kwa kukupaka mafuta ya furaha.” 10 Pia anasema: “Hapo mwanzo , Wewe Bwana, uliweka misingi ya ulimwengu, na mbingu ni kazi ya mikono yako. 11 Vyote vitaangamia lakini wewe unadumu; vyote vitachakaa kama nguo, nawe 12 utavikunja kama vazi na kuvibadilisha. Bali wewe hubadiliki, na miaka yako haitakwisha kamwe. ” 13 Lakini ni malaika gani amewahi kumwambia, “Keti kulia kwangu mpaka niwafanye adui zako kuwa kiti cha kuwekea miguu yako”? 14 Malaika ni nani basi? Wao ni roho wa utumishi waliotumwa kuwahudumia wale watakaopokea wokovu.