Nova Versão Internacional

Hebreus 1

O Filho é Superior aos Anjos

1Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da Majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles.

Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse:

“Tu és meu Filho;
    eu hoje te gerei”[a]?

E outra vez:

“Eu serei seu Pai,
    e ele será meu Filho”[b]?

E ainda, quando Deus introduz o Primogênito no mundo, diz:

“Todos os anjos de Deus
    o adorem”[c].

Quanto aos anjos, ele diz:

“Ele faz dos seus anjos ventos,
    e dos seus servos,
clarões reluzentes”[d].

Mas a respeito do Filho, diz:

“O teu trono, ó Deus,
    subsiste para todo o sempre;
cetro de eqüidade
    é o cetro do teu Reino.
Amas a justiça
    e odeias a iniqüidade;
por isso Deus, o teu Deus,
escolheu-te dentre
    os teus companheiros,
ungindo-te com óleo de alegria”[e].

10 E também diz:

“No princípio, Senhor,
    firmaste os fundamentos
    da terra,
e os céus são obras
    das tuas mãos.
11 Eles perecerão,
    mas tu permanecerás;
envelhecerão como vestimentas.
12 Tu os enrolarás como um manto,
como roupas
    eles serão trocados.
Mas tu permaneces o mesmo,
e os teus dias jamais terão fim”[f].

13 A qual dos anjos Deus alguma vez disse:

“Senta-te à minha direita,
até que eu faça
    dos teus inimigos
um estrado para os teus pés”[g]?

14 Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação?

Notas al pie

  1. 1.5 Sl 2.7
  2. 1.5 2Sm 7.14; 1Cr 17.13
  3. 1.6 Dt 32.43 (segundo a Septuaginta e os manuscritos do mar Morto).
  4. 1.7 Sl 104.4
  5. 1.8,9 Sl 45.6,7
  6. 1.10-12 Sl 102.25-27
  7. 1.13 Sl 110.1

Slovo na cestu

Židům 1

Ježíš Kristus je rovný Otci

1Bůh mluvil odedávna k otcům mnoha různými způsoby prostřednictvím proroků a odhaloval jim postupně své plány. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.

Boží Syn je podivuhodná bytost. Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše, co je v něm. On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.

Boží Syn je vyšší než andělé

Boží Syn převyšuje i Boží posly – anděly. Jeho jméno to dokazuje. Vždyť Bůh nikdy neřekl andělu:

„Ty jsi můj Syn,
    kterého jsem dnes zplodil.“

Ani:

„Budu mu otcem a on mi bude synem.“

Ale když uvádí svého prvorozeného Syna na zem, říká:

„Ať se mu klanějí všichni Boží andělé.“

Bůh mluví o svých andělích jako o vanutí větru a plamenech ohně, ale o svém Synu říká:

„Ty budeš, Bože, vládnout navzdory všem změnám
    a tvoje vláda bude spravedlivá.
Miluješ spravedlnost a nenávidíš svévoli.
    Proto ti Bůh učinil radost a vyvýšil tě nad tvé druhy.“
10 „Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemi
    a nebesa jsou dílo tvých rukou.
11 Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.
12     Obnosí se jako plášť a jednou je odložíš a vyměníš.
Ty však nezestárneš a nezahyneš.“

13 Bůh nikdy nevyzval žádného anděla,

aby se posadil na čestné místo nedaleko něho,
    dokud mu nepodrobí všechny nepřátele.

14 Andělé jsou jen duchovní poslové, kteří jsou vysíláni, aby pečovali o ty, kterým se má dostat spásy jako dědictví.