Nouă Traducere În Limba Română

Titus 3

Gata pentru orice faptă bună

1Aminteşte-le să fie supuşi conducătorilor şi autorităţilor, să fie ascultători, gata pentru orice faptă bună, să nu insulte pe nimeni, să nu fie certăreţi, să fie blânzi, să arate tot respectul faţă de toţi oamenii. Căci şi noi eram odată nesăbuiţi, neascultători, rătăciţi, sclavi ai poftelor şi ai diferitelor plăceri, trăind în răutate şi invidie, fiind urâţi de alţii şi urându-ne unii pe alţii. Dar când s-a arătat bunătatea şi dragostea de oameni a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, El ne-a mântuit, însă nu datorită faptelor pe care le-am înfăptuit noi în dreptate, ci potrivit cu mila Lui, prin spălarea făcută de naşterea din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe Care L-a turnat peste noi din belşug, prin Isus Cristos, Mântuitorul nostru, pentru ca, fiind îndreptăţiţi prin harul Lui, să putem deveni moştenitori, având nădejdea vieţii veşnice. Acest cuvânt este vrednic de încredere şi doresc să insişti asupra acestor lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie fruntaşi în a face fapte bune. Aceste lucruri sunt bune şi de folos pentru oameni. Fereşte-te de controverse nesăbuite, de genealogii, de certuri şi de lupte cu privire la Lege, pentru că sunt fără folos şi zadarnice! 10 După primul şi al doilea avertisment să nu mai ai nimic de-a face cu cel ce provoacă dezbinări, 11 deoarece ştii că un astfel de om este stricat şi păcătuieşte, fiind de la sine condamnat.

Instrucţiuni finale

12 Când îl voi trimite la tine pe Artemas sau pe Tihicus, grăbeşte-te să vii la mine în Nicopole, căci am hotărât să rămân peste iarnă acolo. 13 Fă tot ce poţi pentru a-i ajuta pe legiuitorul[a] Zenas şi pe Apolos în călătoria lor, ca să nu le lipsească nimic. 14 Ai noştri trebuie să înveţe să fie fruntaşi în fapte bune, pentru a ajuta la nevoile urgente, ca să nu fie neroditori.

15 Toţi cei ce sunt împreună cu mine te salută. Salută-i pe cei ce ne iubesc în credinţă! Harul să fie cu voi toţi.

Notas al pie

  1. Titus 3:13 Posibil un expert în Legea iudaică, dar, mai probabil, un expert în legea civilă

New American Standard Bible

Titus 3

Godly Living

1Remind them to be subject to rulers, to authorities, to be obedient, to be ready for every good deed, to malign no one, to be peaceable, gentle, showing every consideration for all men. For we also once were foolish ourselves, disobedient, deceived, enslaved to various lusts and pleasures, spending our life in malice and envy, hateful, hating one another. But when the kindness of God our Savior and His love for mankind appeared, He saved us, not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit, whom He poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior, so that being justified by His grace we would be made heirs [a]according to the hope of eternal life. This is a trustworthy statement; and concerning these things I want you to speak confidently, so that those who have believed God will be careful to engage in good deeds. These things are good and profitable for men. But avoid foolish controversies and genealogies and strife and disputes about the Law, for they are unprofitable and worthless. 10 Reject a factious man after a first and second warning, 11 knowing that such a man is perverted and is sinning, being self-condemned.

Personal Concerns

12 When I send Artemas or Tychicus to you, make every effort to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. 13 Diligently help Zenas the lawyer and Apollos on their way so that nothing is lacking for them. 14 Our people must also learn to engage in good [b]deeds to meet pressing needs, so that they will not be unfruitful.

15 All who are with me greet you. Greet those who love us in the faith.

Grace be with you all.

Notas al pie

  1. Titus 3:7 Or of eternal life according to hope
  2. Titus 3:14 Or occupations