Nouă Traducere În Limba Română

Romani 16

Salutări

1V-o recomand pe Fivi, sora noastră, diaconiţă[a] a bisericii din Chencrea[b]. Vă rog s-o primiţi, în Domnul, într-un mod vrednic de nişte sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice vă va cere, pentru că ea a fost un ajutor pentru mulţi, precum şi pentru mine însumi.

Salutaţi-i pe Prisca[c] şi Aquila, conlucrători cu mine în Cristos Isus, care şi-au riscat viaţa pentru mine şi cărora le mulţumesc nu doar eu, ci şi toate bisericile dintre neamuri. Salutaţi, de asemenea, biserica din casa lor! Salutaţi-l pe Epenetus, prietenul meu iubit, care este primul convertit la Cristos din Asia[d]! Salutaţi-o pe Maria, care a lucrat din greu pentru voi! Salutaţi-i pe Andronicus şi pe Iunia[e], rudele mele[f], care au fost şi în închisoare cu mine, care sunt bine cunoscuţi între apostoli[g] şi care au fost în Cristos înaintea mea! Salutaţi-l pe Ampliatus, prietenul meu iubit în Domnul! Salutaţi-i pe Urbanus, conlucrător cu noi în Cristos, şi pe Stacus, prietenul meu iubit! 10 Salutaţi-l pe Apelles, cel care a fost dovedit ca fiind în Cristos! Salutaţi-i pe cei din casa lui Aristobulus! 11 Salutaţi-l pe Irodion, ruda mea! Salutaţi-i pe aceia din casa lui Narcisus, care sunt în Domnul! 12 Salutaţi-le pe Trifena şi pe Trifosa, care au lucrat din greu în Domnul! Salutaţi-o pe preaiubita Persis, care a lucrat din greu în Domnul! 13 Salutaţi-i pe Rufus, cel ales în Domnul, şi pe mama lui, care a fost o mamă şi pentru mine! 14 Salutaţi-i pe Asincritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas şi pe toţi fraţii care sunt cu ei! 15 Salutaţi-i pe Filologus, pe Iulia, pe Nereus şi pe sora lui, pe Olimpas şi pe toţi sfinţii care sunt cu ei! 16 Salutaţi-vă unul pe altul cu o sărutare sfântă! Toate bisericile lui Cristos vă salută!

Învăţături finale

17 Vă îndemn, fraţilor, să fiţi atenţi la cei ce provoacă dezbinări şi pun obstacole împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o! Depărtaţi-vă de ei, 18 pentru că astfel de oameni nu-L slujesc pe Domnul nostru Cristos, ci îşi slujesc propriile lor pofte. Printr-un limbaj plăcut şi prin linguşire, ei înşală inimile celor naivi! 19 Ascultarea voastră este cunoscută de toţi, aşa că sunt plin de bucurie pentru voi. Însă vreau să fiţi înţelepţi cu privire la ceea ce este bun şi curaţi cu privire la ceea ce este rău. 20 Dumnezeul păcii îl va zdrobi în curând pe Satan[h] sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi!

21 Timotei, conlucrător cu mine, vă salută! Tot astfel şi Lucius, Iason şi Sosipater, rudele mele! 22 Eu, Terţius[i], cel care am scris această scrisoare, vă salut în Domnul! 23 Gaius, care este gazda mea şi a întregii biserici, vă salută! Erastus, administratorul[j] cetăţii, şi Quartus, fratele nostru, vă salută! 24 (Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi cu toţi! Amin.)[k]

Laudă lui Dumnezeu

25 Iar a Celui Care poate să vă întărească, potrivit cu Evanghelia mea şi cu proclamarea lui Isus Cristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de multe veacuri, 26 dar care acum este descoperită prin scrierile profetice şi le este făcută cunoscută tuturor neamurilor, după porunca Dumnezeului Veşnic, pentru ca ele să creadă şi să asculte de El, 27 a singurului Dumnezeu înţelept să fie slava, prin Isus Cristos, în veci! Amin.

Notas al pie

 1. Romani 16:1 Substantiv desemnând o slujbă specifică în biserică; este derivat din verbul diakoneo (a sluji, a avea grijă de ceva)
 2. Romani 16:1 Chencrea era portul de răsărit care deservea oraşul Corint; Corintul era situat pe un istm, între Golful Corint, spre apus, şi Golful Saronic, spre răsărit, având câte un port la fiecare dintre cele două golfuri
 3. Romani 16:3 În Faptele Apostolilor, Luca foloseşte diminutivul, Priscila, pe când Pavel foloseşte numele nediminutivat, Prisca
 4. Romani 16:5 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala de facto la Efes, provincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică
 5. Romani 16:7 Sau: Iunias
 6. Romani 16:7 Sau: compatrioţii mei, probabil în sensul că şi ei erau evrei; şi în vs. 11, 21
 7. Romani 16:7 Sau: cu vază între apostoli, dacă înţelegem termenul de apostol într-un sens care nu-i include doar pe cei doisprezece, ci şi pe alţi slujitori recunoscuţi de către Biserică
 8. Romani 16:20 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând Vrăjmaş sau Acuzator
 9. Romani 16:22 În vremea aceea existau secretari care compuneau epistolele într-un limbaj literar; probabil Terţius a fost un astfel de secretar
 10. Romani 16:23 Sau: trezorierul
 11. Romani 16:24 Cele mai importante şi mai timpurii mss nu conţin acest verset

New Living Translation

Romans 16

Paul Greets His Friends

1I commend to you our sister Phoebe, who is a deacon in the church in Cenchrea. Welcome her in the Lord as one who is worthy of honor among God’s people. Help her in whatever she needs, for she has been helpful to many, and especially to me.

Give my greetings to Priscilla and Aquila, my co-workers in the ministry of Christ Jesus. In fact, they once risked their lives for me. I am thankful to them, and so are all the Gentile churches. Also give my greetings to the church that meets in their home.

Greet my dear friend Epenetus. He was the first person from the province of Asia to become a follower of Christ. Give my greetings to Mary, who has worked so hard for your benefit. Greet Andronicus and Junia,[a] my fellow Jews,[b] who were in prison with me. They are highly respected among the apostles and became followers of Christ before I did. Greet Ampliatus, my dear friend in the Lord. Greet Urbanus, our co-worker in Christ, and my dear friend Stachys.

10 Greet Apelles, a good man whom Christ approves. And give my greetings to the believers from the household of Aristobulus. 11 Greet Herodion, my fellow Jew.[c] Greet the Lord’s people from the household of Narcissus. 12 Give my greetings to Tryphena and Tryphosa, the Lord’s workers, and to dear Persis, who has worked so hard for the Lord. 13 Greet Rufus, whom the Lord picked out to be his very own; and also his dear mother, who has been a mother to me.

14 Give my greetings to Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, and the brothers and sisters[d] who meet with them. 15 Give my greetings to Philologus, Julia, Nereus and his sister, and to Olympas and all the believers[e] who meet with them. 16 Greet each other with a sacred kiss. All the churches of Christ send you their greetings.

Paul’s Final Instructions

17 And now I make one more appeal, my dear brothers and sisters. Watch out for people who cause divisions and upset people’s faith by teaching things contrary to what you have been taught. Stay away from them. 18 Such people are not serving Christ our Lord; they are serving their own personal interests. By smooth talk and glowing words they deceive innocent people. 19 But everyone knows that you are obedient to the Lord. This makes me very happy. I want you to be wise in doing right and to stay innocent of any wrong. 20 The God of peace will soon crush Satan under your feet. May the grace of our Lord Jesus[f] be with you.

21 Timothy, my fellow worker, sends you his greetings, as do Lucius, Jason, and Sosipater, my fellow Jews.

22 I, Tertius, the one writing this letter for Paul, send my greetings, too, as one of the Lord’s followers.

23 Gaius says hello to you. He is my host and also serves as host to the whole church. Erastus, the city treasurer, sends you his greetings, and so does our brother Quartus.[g]

25 Now all glory to God, who is able to make you strong, just as my Good News says. This message about Jesus Christ has revealed his plan for you Gentiles, a plan kept secret from the beginning of time. 26 But now as the prophets[h] foretold and as the eternal God has commanded, this message is made known to all Gentiles everywhere, so that they too might believe and obey him. 27 All glory to the only wise God, through Jesus Christ, forever. Amen.[i]

Notas al pie

 1. 16:7a Junia is a feminine name. Some late manuscripts accent the word so it reads Junias, a masculine name; still others read Julia (feminine).
 2. 16:7b Or compatriots; also in 16:21.
 3. 16:11 Or compatriot.
 4. 16:14 Greek brothers; also in 16:17.
 5. 16:15 Greek all of God’s holy people.
 6. 16:20 Some manuscripts read Lord Jesus Christ.
 7. 16:23 Some manuscripts add verse 24, May the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Still others add this sentence after verse 27.
 8. 16:26 Greek the prophetic writings.
 9. 16:25-27 Various manuscripts place the doxology (shown here as 16:25-27) after 14:23 or after 15:33 or after 16:23.