Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 72

Psalmul 72

Al lui Solomon[a]

Dumnezeule, dă judecăţile Tale regelui
    şi dreptatea Ta fiului regelui!
Atunci el[b] va judeca cu dreptate pe poporul Tău
    şi cu nepărtinire pe sărmanii Tăi.
Munţii vor aduce pacea pentru popor
    şi tot aşa şi dealurile, prin dreptate[c].
El le va face dreptate asupriţilor din popor,
    îi va izbăvi pe fiii săracilor
        şi îl va zdrobi pe asupritor.

El va trăi[d] atâta timp cât va fi soare,
    cât va fi lună, din neam în neam.
El va fi ca ploaia care coboară peste pământul cosit,
    ca ploile repezi, picurând pământul.
În zilele lui, cel drept va înflori
    şi va fi multă pace, până când nu va mai fi lună.

El va domni de la o mare la alta
    şi de la râu[e] până la marginile pământului[f].
Înaintea lui se vor pleca triburile pustiei,
    iar duşmanii lui vor linge ţărâna.
10 Regi din Tarşiş[g] şi din ostroave
    se vor întoarce cu daruri;
regi din Şeba şi din Seba
    se vor apropia cu ofrande.
11 I se vor închina toţi regii,
    toate popoarele îl vor sluji.

12 Căci el îl va scăpa pe săracul care strigă
    şi pe sărmanul lipsit de ajutor.
13 Va avea milă de cel umil şi sărac,
    şi va scăpa vieţile săracilor.
14 Le va răscumpăra vieţile de la asuprire şi violenţă,
    căci sângele lor preţuieşte mult pentru el.

15 Să trăiască!
    Să i se dea podoabe din aur de Şeba!
Fie ca oamenii să se roage pentru el totdeauna
    şi să-l binecuvânteze în fiecare zi!

16 Să fie belşug de grâne în ţară,
    chiar şi pe crestele munţilor!
Să freamăte pomii[h] ca cei din Liban,
    iar oamenii din cetăţi să înflorească la fel ca iarba de pe pământ.[i]
17 Să-i rămână numele pe vecie!
    Să-i dăinuiască numele cât va fi soare!
Toate neamurile vor fi binecuvântate prin el[j]
    şi-l vor numi fericit!

18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel,
    Singurul Care poate face minuni!
19 Binecuvântat să-I fie slăvitul Nume în veci!
    Slava Lui să umple întreg pământul!
        Amin! Amin!

20 Aici este sfârşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Işai.

Notas al pie

  1. Psalmii 72:1 Titlu. Sau: pentru Solomon
  2. Psalmii 72:2 Sau: Fie ca el să; şi în vs. 3-11, 17
  3. Psalmii 72:3 În alte versiuni antice: popor, / iar dealurile, dreptatea
  4. Psalmii 72:5 LXX; TM: Ei se vor teme de tine
  5. Psalmii 72:8 Eufratul
  6. Psalmii 72:8 Sau: până la marginile ţării
  7. Psalmii 72:10 Colonie feniciană în Spania sau Sardinia; teritoriu considerat extrema vestică a lumii cunoscute
  8. Psalmii 72:16 Sau: roada lor, cu referire la grâne
  9. Psalmii 72:16 Sau: Să fie belşug de grâne în ţară / să fremăte chiar şi pe crestele munţilor; / pomii ei să înflorească ca cei din Liban / să crească la fel ca iarba pământului.
  10. Psalmii 72:17 Sau: se vor binecuvânta cu numele lui

Het Boek

Psalmen 72

1Een psalm van Salomo.

O God, doe recht aan de koning
en toon uw rechtvaardigheid aan zijn zoon.
Laat hij rechtvaardig over uw volk regeren
en zuiver rechtspreken, ook over de armen.
Laten de bergen de vrede voor het volk aandragen
en de heuvels spreken over de zuivere rechtspraak.
Laat de koning de armsten uit de samenleving
hun rechten geven en hen werkelijk helpen.
Maar laat hij de onderdrukker veroordelen.
Laat ieder,
zolang de zon schijnt
en de maan ʼs nachts aan de hemel staat,
ontzag voor U hebben.
Van generatie op generatie.
Laat de koning zijn als een milde regenbui
die neerdaalt op de akkers en de aarde bevochtigt.
Laat onder zijn regering
de oprechte mens tot bloei komen
en laat er altijd vrede zijn.
Laat hem heersen van oost tot west
en van noord tot zuid.
Laten de nomaden in de woestijn
zich voor hem buigen
en zijn tegenstanders
voorover in het stof vallen.
10 Laten de koningen uit Tarsis en de andere buurlanden
hem geschenken brengen.
De koningen van Seba en Saba
moeten hem belasting betalen.
11 Laten alle koningen
zich voor hem buigen
en alle volken
aan hem onderworpen zijn.
12 De koning zal zeker
de arme die om hulp roept, bevrijden
en ook de armzalige
die door niemand wordt geholpen.
13 Hij zal zich ontfermen
over ieder die klein en arm is,
hen allen nabij zijn en bevrijden.
14 Elke vorm van onderdrukking en geweld
zal hij voor hen wegnemen.
Zij zullen kostbaar zijn in zijn ogen.
15 De koning zal grote voorspoed kennen.
Men zal hem goud uit Seba brengen.
Ook zal men voor hem bidden, dag in, dag uit.
De hele dag door zal men hem het goede toewensen.
16 Het land zal overvloedige graanoogsten kennen.
Op de bergen bloeien de gewassen met rijke vruchten,
net als op de Libanon.
De mensen in de stad bloeien
als de gewassen op aarde.
17 De naam van de koning zal niet worden vergeten.
Zolang de zon haar licht op aarde geeft,
zal men zijn naam kennen.
Laten alle volken
elkaar het beste wensen met zijn naam en hem eren.
18 Alle lof en eer is voor de Here God,
de God van Israël, tot in eeuwigheid.
Alleen Hij doet wonderen.
19 Voor eeuwig zal zijn heerlijke naam
worden geloofd en geprezen.
Laat de hele aarde vol zijn met zijn aanwezigheid.
Ja, laat het zo zijn. Amen.
20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.