Obadia 1 – NTLR & CCL

Nouă Traducere În Limba Română

Obadia 1:1-21

Judecată împotriva Edomului

1Viziunea lui Obadia. Așa vorbește Stăpânul Domn despre Edom:

– Noi am auzit un mesaj de la Domnul.

Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică:

„Ridicați‑vă! Să pornim la luptă împotriva lui!“

2„Iată, te voi face mic între neamuri!

Vei fi foarte disprețuit!

3Îngâmfarea inimii tale te‑a înșelat,

pe tine care locuiești în crăpăturile stâncii3 Sau: de la Sela, capitala Edomului.,

care ai locuința pe înălțimi,

pe tine care zici în inima ta:

«Cine mă va doborî la pământ?»

4Chiar dacă te‑ai înălța precum vulturul

și ți‑ai așeza cuibul între stele,

și de acolo te voi coborî, zice Domnul.

5Dacă ar intra la tine niște hoți,

niște prădători, în timpul nopții,

(o, cum vei fi de distrus!),

n‑ar fura ei doar cât ar avea nevoie?

Dacă ar veni niște culegători de struguri la tine,

n‑ar lăsa ei câțiva ciorchini neculeși?

6O, cât de răvășit va fi Esau

și cât de căutate vor fi comorile lui ascunse!

7Toți oamenii cu care ai încheiat legământ te vor izgoni până la hotar,

iar oamenii cu care ai făcut pace te vor înșela și te vor învinge.

Cei ce mănâncă pâinea ta vor pune o cursă sub tine7 Sensul acestui vers este nesigur.,

de care nu vei avea cunoștință.

Motivul condamnării Edomului

8În ziua aceea, zice Domnul,

oare nu‑i voi distruge Eu pe înțelepții Edomului

și priceperea din muntele lui Esau?

9Vitejii tăi, Temane9 Teman desemna teritoriul situat la SE de Canaan fiind de multe ori sinonim cu Edom., se vor înspăimânta,

astfel că toți cei din muntele lui Esau

vor fi uciși în măcel.

10Din cauza violenței față de fratele tău Iacov

vei fi acoperit de rușine,

vei fi distrus pentru totdeauna.

11În ziua în care ai stat deoparte,

în ziua în care străinii i‑au capturat averea,

atunci când necunoscuții intrau pe porțile lui

și aruncau sorții pentru Ierusalim,

ai fost și tu ca unul dintre ei!

12N‑ar fi trebuit să privești mulțumit la fratele tău

în ziua nenorocirii lui,

nici să te bucuri de fiii lui Iuda

în ziua nimicirii lor

și nici să te lauzi

în ziua strâmtorării lor!

13N‑ar fi trebuit să intri pe porțile poporului Meu

în ziua nenorocirii lui,

nici să privești mulțumit la necazul acestuia

în ziua nenorocirii sale

și nici să pui mâna pe averea sa

în ziua nenorocirii lui!

14N‑ar fi trebuit să stai la răspântii

pentru a‑i ucide pe fugarii lui,

nici să‑i predai supraviețuitorii

în ziua strâmtorării lui!

Domnul va judeca toate neamurile

15Căci ziua Domnului este aproape

pentru toate neamurile!

Cum ai făcut, așa ți se va face,

și faptele tale se vor întoarce asupra capului tău!

16După cum voi ați băut cupa mâniei16 Vezi Ier. 25:15-29. pe muntele Meu cel sfânt,

tot așa o vor bea neîncetat toate neamurile.

Vor bea, vor înghiți

și vor fi ca și când n‑ar fi existat vreodată.

Israel restaurat

17Dar pe muntele Sion va fi eliberarea!

El va fi sfânt,

iar cei din Casa lui Iacov

își vor lua iarăși în stăpânire proprietățile!

18Casa lui Iacov va fi un foc,

iar Casa lui Iosif – o flacără.

Casa lui Esau va fi o miriște

pe care o vor aprinde și o vor mistui,

și nu va mai rămâne niciun supraviețuitor

al Casei lui Esau, căci Domnul a vorbit!

19Cei din Neghev19 Ținutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Șeba și Kadeș-Barnea (și în 1:20). Termenul neghev este folosit adesea pentru a indica sudul, având acest sens în unele pasaje biblice. vor lua în stăpânire

muntele lui Esau,

iar cei din zona deluroasă19 Ebr.: Șefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului și țărmul Mediteranei. vor lua în stăpânire

țara filistenilor!

Ei vor lua stăpânire ținutul lui Efraim și ținutul Samariei,

iar Beniamin va lua în stăpânire Ghiladul!

20Fortăreața20 Sensul termenului ebraic este nesigur. aceasta de exilați a fiilor lui Israel,

care sunt în Canaan,

vor lua în stăpânire țara până la Sarepta,20 Sau: fiilor lui Israel / îi va stăpâni pe canaaniți până la Sarepta; sau: Exilații din aceste posesiuni (lit.: fortărețe) aparținând fiilor lui Israel / îi vor stăpâni pe canaaniți până la Sarepta.

iar exilații Ierusalimului, care sunt în Sefarad,

vor lua în stăpânire cetățile din Neghev.

21Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sion

ca să judece muntele lui Esau.

Și Împărăția va fi a Domnului.“

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Obadiya 1:1-21

Masomphenya a Obadiya

1Masomphenya a Obadiya.

Ambuye Yehova akunena kwa Edomu kuti,

Tamva uthenga wochokera kwa Yehova:

Nthumwi yatumidwa kupita kwa anthu a mitundu kukanena kuti,

“Konzekani, tiyeni tikachite nkhondo ndi Edomu.”

2“Taona, ndidzakuchepetsani pakati pa anthu a mitundu ina;

udzanyozedwa kwambiri.

3Kudzikuza kwa mtima wako kwakusocheretsa,

iwe amene umakhala mʼmapanga a mʼmatanthwe

ndipo umamanga nyumba zako pa mapiri ataliatali,

iwe amene umanena mu mtima mwako kuti,

‘Ndani anganditsitse pansi?’

4Koma ngakhale umawuluka ngati chiwombankhanga

ndi kumanga chisa chako pakati pa nyenyezi,

ndidzakutsitsa pansi kuchokera kumeneko,”

akutero Yehova.

5“Anthu akuba akanabwera kwa iwe,

kapena anthu olanda zinthu akanafika usiku,

aa, tsoka lanji limene likukudikira iwe!

Kodi akanangotengako zimene akuzifuna zokha?

Ngati anthu othyola mphesa akanafika,

kodi akanakusiyiraniko mphesa pangʼono pokha?

6Koma Esau adzalandidwa zinthu zonse,

chuma chake chobisika chidzabedwa!

7Anthu onse ogwirizana nawo adzakupirikitsira kumalire;

abwenzi ako adzakunyenga ndi kukugonjetsa;

amene amadya chakudya chako adzakutchera msampha,

koma iwe sudzazindikira zimenezi.”

8Yehova akunena kuti, “Tsiku limenelo,

kodi sindidzawononga anthu onse anzeru a ku Edomu,

anthu odziwa zinthu mʼmapiri a Esau?

9Ankhondo ako, iwe Temani, adzachita mantha,

ndipo aliyense amene ali mʼphiri la Esau

adzaphedwa pa nkhondo.

10Chifukwa cha nkhanza zimene unachitira mʼbale wako Yakobo,

udzakhala wamanyazi;

adzakuwononga mpaka muyaya.

11Pamene adani

ankamulanda chuma chake

pamene alendo analowa pa zipata zake

ndi kuchita maere pa Yerusalemu,

pa tsikulo iwe unali ngati mmodzi wa iwo.

12Iwe sunayenera kunyoza mʼbale wako

pa nthawi ya tsoka lake,

kapena kunyogodola Ayuda

chifukwa cha chiwonongeko chawo,

kapena kuwaseka pa nthawi ya

mavuto awo.

13Iwe sunayenera kudutsa pa zipata za anthu anga

pa nthawi ya masautso awo,

kapena kuwanyogodola

pa tsiku la tsoka lawo,

kapena kulanda chuma chawo

pa nthawi ya masautso awo.

14Sunayenera kudikirira pamphambano ya misewu

kuti uphe Ayuda othawa,

kapena kuwapereka kwa adani awo Ayuda opulumuka

pa nthawi ya mavuto awo.”

15“Tsiku la Yehova layandikira

limene adzaweruza mitundu yonse ya anthu.

Adzakuchitira zomwe unawachitira ena;

zochita zako zidzakubwerera wekha.

16Iwe unamwa pa phiri langa loyera,

koteronso mitundu ina yonse idzamwa kosalekeza;

iwo adzamwa ndi kudzandira

ndipo adzayiwalika pa mbiri ya dziko lapansi.

17Koma pa Phiri la Ziyoni padzakhala chipulumutso;

phirilo lidzakhala lopatulika,

ndipo nyumba ya Yakobo

idzalandira cholowa chake.

18Nyumba ya Yakobo idzasanduka moto

ndipo nyumba ya Yosefe idzasanduka lawi la moto;

nyumba ya Esau idzasanduka chiputu,

ndipo adzayitenthe pa moto ndi kuyipsereza.

Sipadzakhala anthu opulumuka

kuchokera mʼnyumba ya Esau.”

Yehova wayankhula.

19Anthu ochokera ku Negevi adzakhala

ku mapiri a Esau,

ndipo anthu ochokera mʼmbali mwa mapiri

adzatenga dziko la Afilisti.

Adzakhala mʼminda ya Efereimu ndi Samariya,

ndipo Benjamini adzatenga Giliyadi.

20Aisraeli amene ali ku ukapolo

adzalandira dziko la Kanaani mpaka ku Zarefati;

a ku Yerusalemu amene ali ku ukapolo ku Sefaradi

adzalandira mizinda ya ku Negevi.

21Opulumukawo adzapita ku Phiri la Ziyoni

ndipo adzalamulira mapiri a Esau.

Koma ufumuwo udzakhala wa Yehova.