Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 35

Cetăţile leviţilor

1Domnul i-a vorbit lui Moise în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului: „Porunceşte-le israeliţilor să dea leviţilor, din moştenirea pe care o vor avea, nişte cetăţi în care să poată locui. Să le mai dea şi păşuni în jurul acestor cetăţi. Cetăţile să fie ale lor, ca să locuiască în ele, iar păşunile să fie pentru vitele, turmele şi celelalte animale ale lor.

Păşunile din jurul cetăţilor pe care le veţi da leviţilor să aibă, începând de la zidul exterior al cetăţii, o mie de coţi[a] de jur-împrejur. În afara cetăţii să număraţi două mii de coţi[b] în partea de răsărit, două mii de coţi în partea de apus, două mii de coţi în partea de nord şi două mii de coţi în partea de sud, astfel încât cetatea să fie în mijloc. Acestea să fie păşunile lor din jurul cetăţilor lor.

Şase din cetăţile pe care le veţi da leviţilor să fie cetăţi de refugiu, în care să poată fugi ucigaşul. Pe lângă acestea să le mai daţi patruzeci şi două de cetăţi. Astfel, toate cetăţile pe care trebuie să le daţi leviţilor să fie în număr de patruzeci şi opt, împreună cu păşunile din jurul lor.

Cetăţile pe care le veţi oferi din moştenirea israeliţilor, să fie date astfel: cei ce au multe cetăţi să dea mai multe şi cei ce au puţine cetăţi să dea mai puţine; fiecare seminţie să dea leviţilor din cetăţile ei, ţinând cont de moştenirea pe care a primit-o.“

Cetăţile de refugiu

Domnul i-a mai zis lui Moise: 10 „Vorbeşte-le israeliţilor şi spune-le: «Când veţi trece Iordanul în Canaan, 11 să alegeţi câteva cetăţi care să fie locuri de refugiu, unde să poată fugi ucigaşul care a omorât fără voie o persoană. 12 Aceste cetăţi vor fi locuri de refugiu dinaintea răzbunătorului, astfel încât ucigaşul să nu fie omorât înainte de a se înfăţişa în faţa adunării pentru a fi judecat. 13 Din cetăţile pe care le veţi da, şase să fie cetăţi de refugiu. 14 Trei să le daţi de partea aceasta a Iordanului şi trei în Canaan, ca cetăţi de refugiu. 15 Aceste şase cetăţi să fie locuri de refugiu pentru israeliţi, pentru străini şi pentru peregrinii din mijlocul vostru, pentru ca orice ucigaş care a omorât fără voie o persoană să poată fugi acolo.

16 Dacă un om loveşte pe cineva cu un obiect de fier şi-l ucide, acel om este un ucigaş; ucigaşul trebuie să fie omorât. 17 Dacă cineva are în mână o piatră a cărei lovitură poate cauza moartea şi loveşte pe cineva omorându-l, acel om este un ucigaş; ucigaşul trebuie să fie omorât. 18 Dacă cineva are în mână un obiect de lemn care poate cauza moartea şi loveşte pe cineva şi-l omoară, acel om este un ucigaş; ucigaşul trebuie să fie omorât. 19 Răzbunătorul sângelui să-l omoare pe ucigaş; atunci când îl va întâlni să-l omoare. 20 Dacă cineva împinge cu ură un om sau dacă-l pândeşte şi aruncă cu ceva în el şi-l omoară 21 sau dacă-l loveşte cu pumnul din vrăjmăşie şi-l omoară, acel bărbat trebuie să fie omorât; el este un ucigaş. Răzbunătorul sângelui să-l omoare pe ucigaş când îl întâlneşte.

22 Dar dacă cineva loveşte dintr-odată un om, nu din duşmănie, sau dacă aruncă cu un obiect în el, fără să-l fi pândit dinainte, 23 sau dacă, fără să-l vadă, aruncă în el cu o piatră care poate cauza moartea şi acesta moare, atunci, de vreme ce nu i-a fost duşman şi n-a intenţionat să-l rănească, 24 adunarea trebuie să judece între el şi răzbunătorul sângelui, ţinând cont de următoarele legi: 25 Adunarea trebuie să-l elibereze pe ucigaş din mâna răzbunătorului de sânge şi să-l trimită înapoi în cetatea de refugiu în care fugise. El să locuiască acolo până la moartea marelui preot care a fost uns cu untdelemn sfânt. 26 Dar dacă ucigaşul trece dincolo de limitele cetăţii de refugiu în care a fugit 27 şi răzbunătorul sângelui îl găseşte în afara cetăţii, atunci răzbunătorul sângelui îl poate omorî pe ucigaş şi nu va fi vinovat de omor. 28 Acuzatul trebuie să rămână în cetatea de refugiu până la moartea marelui preot. Numai după moartea marelui preot se poate reîntoarce la proprietatea lui.

29 Acestea vor fi pentru voi hotărâri pe baza cărora să judecaţi toate generaţiile care vor urma, oriunde veţi locui:

30 Dacă cineva a ucis o persoană, ucigaşul trebuie să fie omorât doar pe baza mărturiei mai multor martori. Nimeni să nu fie ucis doar pe baza mărturiei unei singure persoane.

31 Să nu acceptaţi răscumpărare pentru viaţa unui ucigaş vinovat de moarte. El trebuie să fie omorât!

32 Să nu acceptaţi răscumpărare pentru cel care a fugit într-o cetate de refugiu şi să nu-i daţi voie să se întoarcă şi să locuiască în proprietatea lui înainte de moartea marelui preot.

33 Să nu pângăriţi ţara unde veţi locui. Sângele pângăreşte ţara şi nu se poate face altfel de ispăşire pentru pământul peste care a fost vărsat sânge, decât prin sângele celui care l-a vărsat. 34 Să nu pângăriţi deci ţara în care veţi locui şi în care voi locui şi Eu, căci Eu, Domnul, locuiesc în mijlocul israeliţilor.»“

Notas al pie

  1. Numeri 35:4 Aproximativ 500 m
  2. Numeri 35:5 Aproximativ 1000 m

New International Version - UK

Numbers 35

Towns for the Levites

1On the plains of Moab by the Jordan opposite Jericho, the Lord said to Moses, ‘Command the Israelites to give the Levites towns to live in from the inheritance the Israelites will possess. And give them pasture-lands around the towns. Then they will have towns to live in and pasture-lands for the cattle they own and all their other animals.

‘The pasture-lands around the towns that you give the Levites will extend a thousand cubits[a] from the town wall. Outside the town, measure two thousand cubits[b] on the east side, two thousand on the south side, two thousand on the west and two thousand on the north, with the town in the centre. They will have this area as pasture-land for the towns.

Cities of refuge

‘Six of the towns you give the Levites will be cities of refuge, to which a person who has killed someone may flee. In addition, give them forty-two other towns. In all you must give the Levites forty-eight towns, together with their pasture-lands. The towns you give the Levites from the land the Israelites possess are to be given in proportion to the inheritance of each tribe: take many towns from a tribe that has many, but few from one that has few.’

Then the Lord said to Moses: 10 ‘Speak to the Israelites and say to them: “When you cross the Jordan into Canaan, 11 select some towns to be your cities of refuge, to which a person who has killed someone accidentally may flee. 12 They will be places of refuge from the avenger, so that anyone accused of murder may not die before they stand trial before the assembly. 13 These six towns you give will be your cities of refuge. 14 Give three on this side of the Jordan and three in Canaan as cities of refuge. 15 These six towns will be a place of refuge for Israelites and for foreigners residing among them, so that anyone who has killed another accidentally can flee there.

16 ‘“If anyone strikes someone a fatal blow with an iron object, that person is a murderer; the murderer is to be put to death. 17 Or if anyone is holding a stone and strikes someone a fatal blow with it, that person is a murderer; the murderer is to be put to death. 18 Or if anyone is holding a wooden object and strikes someone a fatal blow with it, that person is a murderer; the murderer is to be put to death. 19 The avenger of blood shall put the murderer to death; when the avenger comes upon the murderer, the avenger shall put the murderer to death. 20 If anyone with malice aforethought pushes another or throws something at them intentionally so that they die 21 or if out of enmity one person hits another with their fist so that the other dies, that person is to be put to death; that person is a murderer. The avenger of blood shall put the murderer to death when they meet.

22 ‘“But if without enmity someone suddenly pushes another or throws something at them unintentionally 23 or, without seeing them, drops on them a stone heavy enough to kill them, and they die, then since that other person was not an enemy and no harm was intended, 24 the assembly must judge between the accused and the avenger of blood according to these regulations. 25 The assembly must protect the one accused of murder from the avenger of blood and send the accused back to the city of refuge to which they fled. The accused must stay there until the death of the high priest, who was anointed with holy oil.

26 ‘“But if the accused ever goes outside the limits of the city of refuge to which they fled 27 and the avenger of blood finds them outside the city, the avenger of blood may kill the accused without being guilty of murder. 28 The accused must stay in the city of refuge until the death of the high priest; only after the death of the high priest may they return to their own property.

29 ‘“This is to have the force of law for you throughout the generations to come, wherever you live.

30 ‘“Anyone who kills a person is to be put to death as a murderer only on the testimony of witnesses. But no one is to be put to death on the testimony of only one witness.

31 ‘“Do not accept a ransom for the life of a murderer, who deserves to die. They are to be put to death.

32 ‘“Do not accept a ransom for anyone who has fled to a city of refuge and so allow them to go back and live on their own land before the death of the high priest.

33 ‘“Do not pollute the land where you are. Bloodshed pollutes the land, and atonement cannot be made for the land on which blood has been shed, except by the blood of the one who shed it. 34 Do not defile the land where you live and where I dwell, for I, the Lord, dwell among the Israelites.”’

Notas al pie

  1. Numbers 35:4 That is, about 450 metres
  2. Numbers 35:5 That is, about 900 metres