Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 34:1-29

Hotarele Canaanului

1Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 2„Poruncește‑le fiilor lui Israel și spune‑le: «Când veți intra în țara Canaan, aceasta este țara care v‑a căzut ca moștenire, țara Canaan, potrivit hotarelor ei:

3Partea de sud să se întindă de la pustia Țin până la hotarul Edomului. Astfel, hotarul vostru de sud va începe de la marginea Mării Sărate3, 12 Marea Moartă. spre răsărit, 4va trece pe la sud de Înălțimea Scorpionului4 Ebr.: Aqrabbim și va continua spre Țin până la sud de Kadeș-Barnea. Apoi va trece prin Hațar-Adar spre Ațmon, 5unde se va întoarce până la Râul Egiptului5 Modernul Wadi el‑Arish, în NE Sinaiului, sau chiar brațul răsăritean al Deltei Nilului. și se va sfârși la mare5 Marea Mediterană..

6Hotarul de apus va fi Marea cea Mare6-7 Marea Mediterană.. Acesta vă va fi hotarul de apus.

7Pentru hotarul de nord, trageți o linie de la Marea cea Mare la muntele Hor, 8de la muntele Hor la Lebo-Hamat.8 Sau: intrarea în Hamat. Apoi hotarul va ajunge la Țedad, 9va continua la Zifron și va sfârși la Hațar-Enan. Acesta să vă fie hotarul de nord.

10Pentru hotarul de răsărit, trageți o linie de la Hațar-Enan la Șefam. 11Hotarul va coborî de la Șefam la Ribla, la răsărit de Ayin, și va continua pe marginea de răsărit a mării Chineret11 Marea Galileei.. 12Apoi hotarul va coborî de‑a lungul Iordanului și se va sfârși la Marea Sărată. Aceasta va fi țara voastră, cu hotarele ei de jur împrejur.»“

13Moise le‑a poruncit fiilor lui Israel, zicând: „Aceasta este țara pe care o veți lua în stăpânire prin sorți. Domnul a poruncit să fie dată la nouă seminții și jumătate, 14căci seminția urmașilor lui Ruben, potrivit familiilor lor, seminția urmașilor lui Gad, potrivit familiilor lor și jumătate din seminția lui Manase și‑au primit moștenirea. 15Aceste două seminții și jumătate și‑au primit moștenirea la răsărit de Iordan, în fața Ierihonului, spre răsărit.“

Numele celor care trebuie să împartă țara

16Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 17„Iată numele bărbaților care trebuie să vă împartă țara: preotul Elazar și Iosua, fiul lui Nun. 18Să numești împreună cu ei câte un conducător din fiecare seminție, care să‑i ajute la împărțirea țării. 19Iată numele acestor bărbați:

Caleb, fiul lui Iefune,

din seminția lui Iuda;

20Samuel, fiul lui Amihud,

din seminția lui Simeon;

21Elidad, fiul lui Chislon,

din seminția lui Beniamin;

22Buchi, fiul lui Iogli,

conducător din seminția fiilor lui Dan;

23Haniel, fiul lui Efod,

conducător din seminția lui Manase, fiul lui Iosif;

24Chemuel, fiul lui Șiftan,

conducător din seminția lui Efraim, fiul lui Iosif;

25Elițafan, fiul lui Parnak,

conducător din seminția lui Zabulon;

26Paltiel, fiul lui Azan,

conducător din seminția lui Isahar;

27Ahihud, fiul lui Șelomi,

conducător din seminția lui Așer;

28Pedahel, fiul lui Amihud,

conducător din seminția lui Neftali.“

29Aceștia sunt cei cărora Domnul le‑a poruncit să le împartă fiilor lui Israel moștenirea în țara Canaan.

Nova Versão Internacional

Números 34:1-29

As Fronteiras de Canaã

1Disse mais o Senhor a Moisés: 2“Dê ordem aos israelitas e diga-lhes: Quando vocês entrarem em Canaã, a terra que será sorteada para vocês como herança terá estas fronteiras:

3“O lado sul começará no deserto de Zim, junto à fronteira de Edom. No leste, sua fronteira sul começará na extremidade do mar Salgado34.3 Isto é, o mar Morto; também no versículo 12., 4passará pelo sul da subida de Acrabim34.4 Isto é, dos Escorpiões., prosseguirá até Zim e irá para o sul de Cades-Barneia. Depois passará por Hazar-Adar e irá até Azmom, 5onde fará uma curva e se juntará ao ribeiro do Egito, indo terminar no Mar34.5 Isto é, o Mediterrâneo; também nos versículos 6 e 7..

6A fronteira ocidental de vocês será o litoral do mar Grande. Será essa a fronteira do oeste.

7Esta será a fronteira norte: façam uma linha desde o mar Grande até o monte Hor, 8e do monte Hor até Lebo-Hamate. O limite da fronteira será Zedade, 9prosseguirá até Zifrom e terminará em Hazar-Enã. Será essa a fronteira norte de vocês.

10Esta será a fronteira oriental: façam uma linha de Hazar-Enã até Sefã. 11A fronteira descerá de Sefã até Ribla, no lado oriental de Aim, e prosseguirá ao longo das encostas a leste do mar de Quinerete34.11 Isto é, mar da Galileia.. 12A fronteira descerá ao longo do Jordão e terminará no mar Salgado.

“Será essa a terra de vocês, com as suas fronteiras de todos os lados”.

13Moisés ordenou aos israelitas: “Distribuam a terra por sorteio como herança. O Senhor ordenou que seja dada às nove tribos e meia, 14porque as famílias da tribo de Rúben, da tribo de Gade e da metade da tribo de Manassés já receberam a herança delas. 15Estas duas tribos e meia receberam sua herança no lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol”.

16O Senhor disse a Moisés: 17“Estes são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês como herança: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. 18Designem um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra.

19“Estes são os seus nomes:

“Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Judá;

20Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão;

21Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim;

22Buqui, filho de Jogli, o líder da tribo de Dã;

23Haniel, filho de Éfode, o líder da tribo de Manassés, filho de José;

24Quemuel, filho de Siftã, o líder da tribo de Efraim, filho de José;

25Elisafã, filho de Parnaque, o líder da tribo de Zebulom;

26Paltiel, filho de Azã, o líder da tribo de Issacar;

27Aiúde, filho de Selomi, o líder da tribo de Aser;

28Pedael, filho de Amiúde, o líder da tribo de Naftali”.

29Foram esses os homens a quem o Senhor ordenou que distribuíssem a herança aos israelitas na terra de Canaã.