Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 27

Fiicele lui Ţelofhad şi legea privind moştenirile

1Fetele lui Ţelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Ghilad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, aparţineau clanurilor lui Manase, fiul lui Iosif. Numele lor erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa. Ele s-au apropiat de intrarea Cortului Întâlnirii şi au stat înaintea lui Moise, a preotului Elazar, a conducătorilor şi a întregii adunări şi le-au zis: „Tatăl nostru a murit în pustie. El nu a făcut parte din ceata lui Korah, care s-a răzvrătit împotriva Domnului, ci a murit pentru păcatul lui şi nu a avut nici un fiu. De ce să dispară numele tatălui nostru din mijlocul clanului lui pentru că nu a avut fii?

Daţi-ne deci şi nouă o moştenire în mijlocul rudeniilor tatălui nostru!“ Moise a adus cazul lor înaintea Domnului şi Domnul i-a răspuns: „Ce spun fetele lui Ţelofhad este drept! Să le dai şi lor o proprietate drept moştenire în mijlocul rudeniilor tatălui lor şi să treci moştenirea tatălui asupra lor.

Iar israeliţilor să le spui: «Dacă un om moare şi nu lasă moştenitori, moştenirea lui să treacă în proprietatea fiicelor lui. Dacă nu are fete, moştenirea lui să fie dată fraţilor lui. 10 Dacă nu are nici fraţi, moştenirea să fie dată fraţilor tatălui lui. 11 Dacă nici tatăl său nu are fraţi, moştenirea lui să fie dată în proprietatea rudeniei celei mai apropiate din clanul lui.» Aceasta să fie o prevedere legală pentru israeliţi, după porunca Domnului dată lui Moise.“

Iosua drept succesor al lui Moise

12 După aceea, Domnul i-a zis lui Moise:

– Urcă-te pe muntele acesta, Abarim, ca să vezi ţara pe care am dat-o israeliţilor. 13 După ce o vei privi, vei fi adăugat la poporul tău tot aşa cum a fost adăugat şi fratele tău, Aaron. 14 Căci atunci când adunarea a început să se certe, voi v-aţi răzvrătit împotriva poruncii Mele la apele din pustia Ţin şi nu M-aţi sfinţit înaintea ochilor lor. (Acestea au fost apele de la Meriba Kadeş, în pustia Ţin.)

15 Moise I-a răspuns Domnului:

16 – Fie ca Domnul, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, să numească un om peste această adunare, 17 care să iasă şi să intre înaintea lor, care să-i scoată afară şi să-i conducă înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca o turmă fără păstor.

18 Domnul i-a zis lui Moise:

– Ia-l pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul Meu, şi pune-ţi mâna peste el. 19 Să-l aşezi înaintea preotului Elazar şi a întregii adunări şi să-l împuterniceşti în prezenţa lor. 20 Dă-i din autoritatea ta pentru ca toată adunarea israeliţilor să-l asculte. 21 Să stea înaintea preotului Elazar, iar acesta să întrebe pentru el decizia lui Urim[a] înaintea Domnului. La porunca lui Elazar, Iosua şi toţi israeliţii împreună cu el, toată adunarea, vor trebui să iasă şi la porunca lui vor trebui să intre.

22 Moise a făcut după porunca Domnului. L-a luat pe Iosua şi l-a pus înaintea preotului Elazar şi a întregii adunări. 23 Apoi şi-a pus mâinile peste el şi l-a împuternicit, după cuvântul încredinţat lui de Domnul.

Notas al pie

  1. Numeri 27:21 Vezi Ex. 28:30; Urim şi Tumim sunt cuvinte cu origine şi sens nesigur, însemnând probabil: Lumini şi Desăvârşiri; pietre cu funcţie oraculară, de căutare a voii lui Dumnezeu, în timp de criză (Num. 27:21; 1 Sam. 28:6; Ezra 2:63); LXX le traduce cu Arătarea şi Adevărul; alte indicii nu avem în VT

New International Version - UK

Numbers 27

Zelophehad’s daughters

1The daughters of Zelophehad son of Hepher, the son of Gilead, the son of Makir, the son of Manasseh, belonged to the clans of Manasseh son of Joseph. The names of the daughters were Mahlah, Noah, Hoglah, Milkah and Tirzah. They came forward and stood before Moses, Eleazar the priest, the leaders and the whole assembly at the entrance to the tent of meeting and said, ‘Our father died in the wilderness. He was not among Korah’s followers, who banded together against the Lord, but he died for his own sin and left no sons. Why should our father’s name disappear from his clan because he had no son? Give us property among our father’s relatives.’

So Moses brought their case before the Lord, and the Lord said to him, ‘What Zelophehad’s daughters are saying is right. You must certainly give them property as an inheritance among their father’s relatives and give their father’s inheritance to them.

‘Say to the Israelites, “If a man dies and leaves no son, give his inheritance to his daughter. If he has no daughter, give his inheritance to his brothers. 10 If he has no brothers, give his inheritance to his father’s brothers. 11 If his father had no brothers, give his inheritance to the nearest relative in his clan, that he may possess it. This is to have the force of law for the Israelites, as the Lord commanded Moses.”’

Joshua to succeed Moses

12 Then the Lord said to Moses, ‘Go up this mountain in the Abarim Range and see the land I have given the Israelites. 13 After you have seen it, you too will be gathered to your people, as your brother Aaron was, 14 for when the community rebelled at the waters in the Desert of Zin, both of you disobeyed my command to honour me as holy before their eyes.’ (These were the waters of Meribah Kadesh, in the Desert of Zin.)

15 Moses said to the Lord, 16 ‘May the Lord, the God who gives breath to all living things, appoint someone over this community 17 to go out and come in before them, one who will lead them out and bring them in, so that the Lord’s people will not be like sheep without a shepherd.’

18 So the Lord said to Moses, ‘Take Joshua son of Nun, a man in whom is the spirit of leadership,[a] and lay your hand on him. 19 Make him stand before Eleazar the priest and the entire assembly and commission him in their presence. 20 Give him some of your authority so that the whole Israelite community will obey him. 21 He is to stand before Eleazar the priest, who will obtain decisions for him by enquiring of the Urim before the Lord. At his command he and the entire community of the Israelites will go out, and at his command they will come in.’

22 Moses did as the Lord commanded him. He took Joshua and made him stand before Eleazar the priest and the whole assembly. 23 Then he laid his hands on him and commissioned him, as the Lord instructed through Moses.

Notas al pie

  1. Numbers 27:18 Or the Spirit