Neemia 11 – Nouă Traducere În Limba Română NTLR

Nouă Traducere În Limba Română

Neemia 11:1-36

Noii locuitori ai Ierusalimului

(1 Cron. 9:1-17)

1Conducătorii poporului au locuit în Ierusalim, iar restul poporului a aruncat sorții, pentru ca unul din zece să locuiască în Ierusalim, sfânta cetate, iar ceilalți nouă să locuiască în cetăți. 2Poporul i‑a binecuvântat pe toți bărbații care au ales de bunăvoie să locuiască în Ierusalim.

3Iată care au fost căpeteniile de provincie care s‑au așezat în Ierusalim (în cetățile lui Iuda, fiecare s‑a așezat la moștenirea sa, în cetatea sa, atât israeliți, cât și preoți, leviți, slujitorii de la Templu și urmași ai slujitorilor lui Solomon, 4iar în Ierusalim s‑au așezat unii dintre urmașii lui Iuda și ai lui Beniamin): dintre urmașii lui Iuda –

Ataia, fiul lui Uzia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalalel, un urmaș al lui Pereț, 5și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col‑Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Șela.5 Lit.: fiul șilonitului. 6Toți urmașii lui Pereț, care s‑au așezat în Ierusalim, au fost în număr de patru sute șaizeci și opt de oameni viteji. 7Dintre urmașii lui Beniamin –

Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Kolaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Ieșaia, 8însoțit de Gabai și Salai – în total nouă sute douăzeci și opt de oameni. 9Ioel, fiul lui Zicri, era comandantul acestora, și Iuda, fiul lui Hasnua, era al doilea la conducerea cetății.9 Sau: conducătorul celui de‑al Doilea District. 10Dintre preoți –

Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin 11Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadok, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, conducătorul Casei lui Dumnezeu, 12frații lor care făceau lucrarea de la Casă, în număr de opt sute douăzeci și doi, precum și Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amți, fiul lui Zaharia, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia, 13și frații lui, căpetenii de familii, în număr de două sute patruzeci și doi, Amașsai, fiul lui Azarel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meșilemot, fiul lui Imer, 14și frații lor, războinici viteji, în număr de o sută douăzeci și opt, al căror comandant era Zabdiel, fiul lui Haghedolim. 15Dintre leviți –

Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azrikam, fiul lui Hașabia, fiul lui Buni, 16Șabtai și Iozabad, două dintre căpeteniile leviților responsabile cu lucrarea din afara Casei lui Dumnezeu, 17Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care începea mulțumirea prin rugăciune, Bakbuchia, al doilea din frații lui, și Abda, fiul lui Șamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun. 18Toți leviții din sfânta cetate erau în număr de două sute optzeci și patru. 19Dintre portari –

Akub, Talmon și frații lor care păzeau porțile, în număr de o sută șaptezeci și doi.

20Ceilalți israeliți, preoți și leviți, s‑au așezat în toate cetățile lui Iuda, fiecare la moștenirea lui. 21Slujitorii de la Templu locuiau în Ofel21 Vezi nota de la 2 Cron. 27:3.. Țiha și Ghișpa erau liderii slujitorilor de la Templu.

22Responsabil peste leviți în Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica. Aceștia făceau parte dintre urmașii lui Asaf, cântăreții. Ei erau responsabili cu lucrarea de la Templu, 23căci exista o poruncă a regelui cu privire la cântăreți, care reglementa activitatea lor zilnică.

24Petahia, fiul lui Meșezabel, dintre urmașii lui Zerah, fiul lui Iuda, era mâna dreaptă a regelui în ce privește toate problemele legate de popor.

25Cât despre satele și câmpiile dimprejurul lor, unii dintre urmașii lui Iuda s‑au așezat în Chiriat-Arba și în satele dimprejurul lui, în Dibon și în satele dimprejurul lui, în Iekabțeel și în satele dimprejurul lui, 26în Ieșua, în Molada, în Bet‑Pelet, 27în Hațar-Șual, în Beer-Șeba și în satele dimprejurul ei, 28în Țiklag, în Mecona și în satele dimprejurul lui, 29în En‑Rimon, în Țora și în Iarmut, 30în Zanoah, Adulam și în satele dimprejurul lor, în Lachiș și în câmpiile dimprejurul lui, în Azeka și în satele dimprejurul lui. Și astfel ei s‑au așezat din Beer-Șeba până în valea Hinom.

31Urmașii lui Beniamin s‑au așezat începând din Gheva, în Micmaș, în Aia, în Betel și în satele dimprejurul lui, 32în Anatot, în Nob, în Anania, 33în Hațor, în Rama, în Ghitaim, 34în Hadid, în Țeboim, în Nebalat, 35în Lod, în Ono și în valea Harașim.35 Sau: Meșteșugarilor.

36Unii dintre leviții cetelor lui Iuda s‑au așezat în teritoriul lui Beniamin.