Nouă Traducere În Limba Română

Naum 1:1-15

1O rostire despre Ninive. Cartea viziunii lui Naum, elkoșitul:

Mânia Domnului împotriva cetății Ninive

2Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător!

Domnul Se răzbună și este plin de mânie;

Domnul Se răzbună pe vrăjmașii Săi

și este mânios pe dușmanii Săi.

3Domnul este încet la mânie și mare în putere.

Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel rău.

Își are calea în vijelie și în furtună,

iar norii sunt pulberea de sub picioarele Sale.

4El mustră marea și o usucă

și seacă toate râurile;

Bașanul și Carmelul se veștejesc,

iar floarea Libanului se ofilește.

5Munții se cutremură înaintea Lui,

și dealurile se topesc;

se clatină pământul înaintea Lui,

lumea și toți locuitorii ei.

6Cine poate sta în fața indignării Sale?

Cine poate îndura apriga Lui mânie?

Furia Lui se revarsă ca focul;

stâncile se prăbușesc înaintea Lui.

7Domnul este bun,

este un loc de scăpare în ziua necazului.

El îi cunoaște pe cei ce se adăpostesc în El.

8Dar, printr‑un potop care se revarsă,7-8 Sau: la El / 8 când se revarsă potopul. Potopul simbolizează aici armata invadatoare (vezi Is. 8:7-8).

El va distruge Ninive din locul ei

și Își va urmări dușmanii în întuneric.

9Ce plănuiți voi împotriva Domnului?

El9 Sau: Orice ați plănui voi împotriva Domnului, / El. oricum va aduce nimicirea;

nenorocirea nu va veni de două ori!9 Sau: dușmanii Lui nu se vor mai ridica a doua oară!

10Căci, în timp ce vor fi ca niște spini încâlciți

și pe când vor fi îmbibați de băutură,

vor fi mistuiți ca o miriște pe deplin uscată.10 Sensul versetului este nesigur.

11Din tine a ieșit

cel ce plănuiește răul împotriva Domnului,

cel ce sfătuiește ticăloșia.

12Așa vorbește Domnul:

„Deși au aliați și sunt mulți,

vor fi secerați și vor pieri.

Chiar dacă te‑am asuprit, Iuda,

nu te voi mai asupri!

13Acum, voi zdrobi jugul lor de pe tine

și‑ți voi rupe legăturile.“

14Iată ce a poruncit Domnul cu privire la tine, Ninive:

„Nu vei mai avea urmași care să‑ți poarte numele!

Voi tăia chipul cioplit și chipul turnat

din casa dumnezeilor tăi.

Îți voi pregăti mormântul,

căci te‑am găsit ușor14 În sensul de: fără valoare; sau căci ești de disprețuit; sau căci ești blestemat (pe baza unei posibile relații între termenul ebraic qalal și cel asirian qalu, care înseamnă blestemat)..“

15Iată pe munți picioarele

celui ce aduce vești bune,

ale celui ce vestește pacea!

Iuda, celebrează‑ți sărbătorile

și împlinește‑ți jurămintele,

căci cel ticălos nu te va mai invada;

va fi nimicit cu desăvârșire.

Vietnamese Contemporary Bible

Na-hum 1:1-15

1Đây là sách khải tượng của Na-hum ở Ên-cốc viết về sự đoán phạt Ni-ni-ve.

Cơn Thịnh Nộ của Chúa Hằng Hữu

2Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời kỵ tà1:2 Nt biết ghen

và báo trả xứng đáng.

Ngài báo trả người chống nghịch

và trút cơn thịnh nộ trên kẻ thù!

3Chúa Hằng Hữu chậm giận, nhưng có sức mạnh vĩ đại,

và Ngài không bao giờ coi tội nhân là vô tội.

Chúa đi giữa gió lốc và bão tố.

Các đám mây là bụi dưới chân Ngài.

4Ngài quở biển thì nó khô đi,

Ngài khiến các dòng sông đều cạn tắt.

Đồng ruộng xanh tươi của Ba-san và Cát-mên đều tàn héo,

rừng hoa Li-ban cũng úa tàn.

5Trước mặt Chúa, các núi rúng động,

và các đồi tan chảy;

mặt đất dậy lên,

và dân cư trên đất đều bị tiêu diệt.

6Trước cơn thịnh nộ Ngài, ai còn đứng vững?

Ai chịu nổi sức nóng của cơn giận Ngài?

Sự thịnh nộ Ngài đổ ra như lửa;

Ngài đập các vầng đá vỡ tan.

7Chúa Hằng Hữu thật tốt lành,

Ngài là nơi trú ẩn vững vàng lúc hoạn nạn.

Ngài gần gũi những người tin cậy Ngài.

8Nhưng đối với người nghịch thù,

Ngài sẽ giáng lụt lội tràn lan

quét sạch chỗ họ ở

và rượt đuổi họ vào bóng tối.

9Tại sao các ngươi âm mưu chống lại Chúa Hằng Hữu?

Chúa sẽ tận diệt ngươi chỉ trong một trận;

không cần đến trận thứ hai!

10Vì chúng vướng vào gai nhọn,

say sưa như lũ nghiện rượu,

nên sẽ bị thiêu hủy như rơm khô.

11Từ trong ngươi sẽ xuất hiện

một người âm mưu chống lại Chúa Hằng Hữu

và bày mưu gian ác.

12Nhưng Chúa Hằng Hữu phán:

“Dù người A-sy-ri cường bạo và đông đảo đến đâu

cũng sẽ bị đánh tan và tiêu diệt hoàn toàn.

Hỡi dân Ta, Ta đã hình phạt các con trước đó,

Ta sẽ không hình phạt các con nữa.

13Bây giờ, Ta sẽ đập tan gông cùm xiềng xích

và giải thoát các con khỏi ách nô lệ.”

14Đây là điều Chúa Hằng Hữu

phán bảo về người A-sy-ri tại Ni-ni-ve:

“Ngươi sẽ không có con cháu lên ngôi kế vị.

Ta sẽ tiêu diệt các thần, các tượng chạm và tượng đúc của ngươi.

Ta sẽ chôn ngươi vào huyệt mả

vì tội lỗi ngươi thật kinh tởm!”

15Kìa! Sứ giả đến từ núi đồi báo tin mừng!

Sứ giả công bố sự bình an.

Hỡi Giu-đa, hãy cử hành các thánh lễ,

và hoàn thành lời hứa nguyện,

vì kẻ thù gian ác sẽ không còn đến xâm lăng ngươi nữa.

Nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn!