Nouă Traducere În Limba Română

Marcu 14:1-72

Uneltire împotriva lui Isus

(Mt. 26:2-5; Lc. 22:1-2; In. 11:45-53)

1Peste două zile era Paștele și Sărbătoarea Azimelor. Conducătorii preoților și cărturarii căutau cum să pună mâna pe Isus prin viclenie și să‑L omoare. 2Însă ei ziceau: „Nu în timpul sărbătorii, ca nu cumva să se facă tulburare în popor.“

Ungerea lui Isus la Betania

(Mt. 26:6-13; Lc. 7:37-38; In. 12:1-8)

3În timp ce El Se afla în Betania, șezând la masă în casa lui Simon, leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu parfum de nard pur, foarte scump. Ea a spart vasul de alabastru și a turnat parfumul pe capul Lui.

4Dar unii, indignați, își ziceau între ei: „Pentru ce s‑a făcut risipa aceasta de parfum? 5Căci parfumul acesta s‑ar fi putut vinde cu peste trei sute de denari5 Plata obișnuită pentru mai mult de un an (pentru valoarea denarului, vezi nota de la 6:37), luând în calcul Sabatele și sărbătorile, când nu se lucra., iar banii să fi fost dați săracilor.“ Și o mustrau pe femeie.

6Însă Isus a zis: „Lăsați‑o! De ce o necăjiți? Ea a făcut o faptă bună față de Mine! 7Căci pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi și puteți să le faceți bine oricând vreți, dar pe Mine nu Mă aveți întotdeauna. 8Ea a făcut ce a putut: Mi‑a uns trupul mai dinainte, în vederea pregătirii Mele pentru înmormântare. 9Adevărat vă spun că oriunde va fi proclamată Evanghelia, în toată lumea, se va spune și ce a făcut această femeie, în amintirea ei.“

Trădarea lui Iuda

(Mt. 26:14-16; Lc. 22:3-6)

10Atunci Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei doisprezece, s‑a dus la conducătorii preoților ca să‑L dea pe mâna lor. 11Când au auzit ei lucrul acesta, s‑au bucurat și i‑au promis că‑i vor da argint11 Vezi Mt. 26:15 și nota aferentă.. Și el căuta cum să‑L dea pe mâna lor la momentul potrivit.

Masa pascală

(Mt. 26:17-19; Lc. 22:7-13)

12În prima zi a Sărbătorii Azimelor, când se jertfește mielul de Paște,12 Vezi Lev. 23:5-6. Masa pascală era luată în seara zilei de 14 Nisan, iar prima zi a Sărbătorii Azimelor începea în mod normal în data de 15 Nisan. Prin Sărbătoarea Azimelor, aici se face referire la ambele sărbători (vezi Eze. 45:21). ucenicii Lui L‑au întrebat:

– Unde vrei să ne ducem să‑Ți pregătim să mănânci jertfa de Paște?

13El i‑a trimis pe doi dintre ucenicii Lui în cetate și le‑a zis:

– Duceți‑vă în cetate și acolo vă va întâlni un om care duce un vas cu apă. Urmați‑l, 14și acolo unde va intra el, spuneți stăpânului casei astfel: „Învățătorul întreabă: «Unde este camera Mea de oaspeți în care urmează să mănânc Paștele împreună cu ucenicii Mei?»“ 15El vă va arăta sus o cameră mare și gata aranjată. Acolo să faceți pregătirile pentru noi!

16Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit totul așa cum le spusese Isus. Și au pregătit Paștele.

Descoperirea trădătorului

(Mt. 26:20-25; Lc. 22:21-23; 1 Cor. 11:23-25)

17Când s‑a înserat, Isus a venit împreună cu cei doisprezece.

18În timp ce ședeau la masă și mâncau, Isus a zis:

– Adevărat vă spun că unul dintre voi, care mănâncă împreună cu Mine, Mă va trăda18 Sensul principal al verbului este a preda..

19Ei s‑au întristat foarte tare și unul câte unul au început să‑L întrebe:

– Nu cumva sunt eu?

20Dar El le‑a zis:

– Este unul dintre cei doisprezece, cel care pune mâna în vas împreună cu Mine.20 Vezi Ps. 41:9. 21Căci Fiul Omului Se duce după cum este scris cu privire la El, dar vai de omul acela prin care este trădat Fiul Omului! Era mai bine pentru acel om dacă nu s‑ar fi născut!

Cina Domnului

(1 Cor. 11:23-25)

22În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt‑o și le‑a dat‑o ucenicilor, zicând: „Luați! Acesta este trupul Meu.“ 23Apoi a luat un pahar și, după ce a mulțumit23 Gr.: eucharisteo, de unde derivă cuvântul Euharistie, desemnând Cina Domnului., l‑a dat ucenicilor și toți au băut din el. 24Isus le‑a zis: „Acesta este sângele Meu, sângele noului legământ, care este vărsat pentru mulți. 25Adevărat vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea, când îl voi bea nou în Împărăția lui Dumnezeu.“ 26După ce au cântat un imn26 Masa de Paște se încheia cu Psalmii 115-118., au ieșit îndreptându‑se spre Muntele Măslinilor.

Isus prezice lepădarea lui Petru

(Mt. 26:31-35; Lc. 22:31-34; In. 13:36-38)

27Isus le‑a zis:

– Toți vă veți poticni, pentru că este scris:

„Voi lovi păstorul,

și oile vor fi risipite!“27 Vezi Zah. 13:7.

28Dar, după învierea Mea, voi merge înaintea voastră în Galileea.

29Petru I‑a răspuns:

– Chiar dacă toți se vor poticni, eu nu mă voi poticni!

30Isus i‑a zis:

– Adevărat îți spun că astăzi, în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul de două ori30, 68, 72 Probabil cu referire la a 3‑a strajă din noapte (24:00–3:00) sau cu referire la zorii zilei., te vei lepăda de Mine de trei ori.

31Dar Petru a răspuns și mai convins:

– Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda nicidecum de Tine!

Și toți au spus la fel.

Ghetsimani

(Mt. 26:36-46; Lc. 22:39-46)

32Apoi s‑au dus într‑un loc numit Ghetsimani, și Isus le‑a zis ucenicilor Săi:

– Stați jos aici, până Eu Mă rog!

33I‑a luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să Se înspăimânte și să Se tulbure.

34El le‑a zis:

– Nespus de mâhnit este sufletul Meu, până la moarte! Rămâneți aici și vegheați!

35Și, mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și Se ruga ca, dacă este posibil, să treacă de la El ceasul acela. 36El zicea: „Abba36 Abba înseamnă, în aramaică, Tată., Tată, la Tine toate lucrurile sunt posibile! Îndepărtează de la Mine paharul36 Vezi nota de la 10:38. acesta! Totuși, nu cum vreau Eu, ci cum vrei Tu!“

37Apoi a venit la ucenici, dar i‑a găsit dormind.

El i‑a zis lui Petru:

– Simone, dormi?! N‑ai putut veghea nici măcar o oră? 38Vegheați și rugați‑vă, ca să nu cădeți38 Lit.: ca să nu vă duceți sau ca să nu ajungeți. în ispită! Duhul într-adevăr este dornic, dar carnea este neputincioasă.

39S‑a îndepărtat și S‑a rugat din nou, zicând aceleași cuvinte. 40A venit iarăși la ucenici și i‑a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să‑I răspundă.

41Când a venit a treia oară, le‑a zis:

– Încă mai dormiți și vă odihniți?41 Sau: Dormiți mai departe și odihniți‑vă! Destul! A sosit ceasul! Iată că Fiul Omului este predat în mâinile păcătoșilor. 42Sculați‑vă! Să mergem! Iată că se apropie cel ce Mă trădează!

Arestarea lui Isus

(Mt. 26:47-56; Lc. 22:47-53; In. 18:3-11)

43Și imediat, în timp ce El încă vorbea, a venit Iuda, unul dintre cei doisprezece, și împreună cu el o mulțime cu săbii și ciomege, trimiși de conducătorii preoților, de către cărturari și de către bătrâni. 44Trădătorul le dăduse un semn, zicând: „Cel pe Care‑L voi săruta, Acela este! Să puneți mâna pe El și să‑L duceți sub pază!“

45Când a venit, s‑a apropiat imediat de Isus și a zis: „Rabbi!45 Vezi nota de la 9:5.“ Și L‑a sărutat.

46Atunci ei au pus mâna pe Isus și L‑au prins. 47Unul dintre cei ce stăteau acolo a scos sabia și l‑a lovit pe sclavul marelui preot, tăindu‑i urechea.

48Însă Isus, răspunzând, le‑a zis: „Ați ieșit să Mă arestați cu săbii și ciomege, ca pe un răsculat48 Gr.: lestes, termen care, în alte contexte, este tradus cu tâlhar, dar în contextul de față are sensul de rebel, instigator, revoluționar. Cei doi oameni care au fost răstigniți împreună cu Isus erau, de asemenea, revoluționari.? 49În fiecare zi eram cu voi în Templu și dădeam învățătură, dar n‑ați pus mâna pe Mine! Însă trebuie să se împlinească Scripturile.“

50Atunci toți L‑au părăsit și au fugit. 51Un anumit tânăr, care purta peste trupul gol doar o pânză de in, Îl urma pe Isus. Au pus mâna pe el, 52dar el și‑a lăsat pânza de in și a fugit gol.

Isus înaintea Sinedriului

(Mt. 26:57-68; Lc. 22:54-55, 63-71; In. 18:12-13, 19-24)

53Pe Isus L‑au dus la marele preot, iar acolo s‑au adunat toți conducătorii preoților, bătrânii și cărturarii. 54Petru Îl urmase de departe până în curtea marelui preot, iar apoi se așezase împreună cu gărzile și se încălzea la foc.

55Conducătorii preoților și întregul Sinedriu55 Aram.: sanhedrin, care înseamnă adunare. Sanhedrinul desemna atât o curte de justiție locală, întrunindu‑se în orașe și numărând 23 de membri (sanhedrine mici), cât și curtea supremă de justiție, care se întrunea în Ierusalim și număra 71 de membri (Marele Sanhedrin). În cazul de față se face referire, probabil, la curtea supremă de justiție. căutau vreo mărturie împotriva lui Isus, ca să‑L condamne la moarte, dar n‑au găsit, 56pentru că, deși mulți dădeau mărturii false împotriva Lui, mărturiile lor nu se potriveau.

57Unii s‑au ridicat și au depus împotriva Lui o mărturie falsă, zicând:

58– Noi L‑am auzit zicând: „Eu voi dărâma acest Templu, făcut de mâna omului, și în trei zile voi construi altul, care nu va fi făcut de mâna omului.“

59Dar nici așa nu se potrivea mărturia lor.

60Marele preot s‑a ridicat în mijlocul lor și L‑a întrebat pe Isus, zicând:

– Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva Ta?

61Dar El tăcea și nu răspundea nimic.61 O posibilă aluzie la Is. 53:7.

Marele preot L‑a întrebat din nou:

– Ești Tu Cristosul, Fiul Celui Binecuvântat?

62Isus a răspuns:

– Eu sunt. Și Îl veți vedea pe Fiul Omului șezând la dreapta Puterii și venind cu norii cerului!62 Vezi Dan. 7:13 și Ps. 110:1.

63Atunci marele preot, sfâșiindu‑și hainele, a zis:

– Ce nevoie mai avem de martori?! 64Ați auzit blasfemia! Ce părere aveți?

Toți L‑au condamnat considerând că este vrednic de moarte.

65Unii au început să‑L scuipe, să‑I acopere fața, să‑L lovească și să‑I zică:

– Profețește!

Iar gărzile L‑au luat la palme.

Lepădarea lui Petru

(Mt. 26:69-75; Lc. 22:54-62; In. 18:15-18, 25-27)

66În timp ce Petru se afla jos, în curte, a venit una dintre slujnicele marelui preot 67și când l‑a văzut pe Petru încălzindu‑se la foc, s‑a uitat la el și a zis:

– Și tu erai cu nazarineanul Acela, Isus!

68Dar el a negat, zicând:

– Nu știu, nici nu înțeleg despre ce vorbești!

A ieșit afară, în fața porții, și atunci a cântat cocoșul.

69Slujnica l‑a văzut și a început din nou să le spună celor ce stăteau acolo:

– Acesta este unul dintre ei!

70Dar el a negat din nou.

După puțin timp însă, cei ce stăteau acolo i‑au zis din nou lui Petru:

– Cu siguranță și tu ești unul dintre ei, căci ești galileean!

71Dar el a început să blesteme și să jure, zicând:

– Nu‑L cunosc pe Omul Acesta despre care vorbiți!

72Și imediat a cântat cocoșul a doua oară. Atunci Petru și‑a adus aminte cuvântul pe care i‑l spusese Isus: „Înaintea celui de‑al doilea cântat al cocoșului, te vei lepăda de Mine de trei ori!“ Și gândindu‑se la aceasta a început să plângă.72 Sau: Și a izbucnit în plâns.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

马可福音 14:1-72

谋害耶稣

1再过两天就是逾越节和除酵节,祭司长和律法教师正暗暗地找机会拘捕、杀害耶稣。

2他们说:“我们不能在节期那天下手,以免在百姓中引起骚乱。”

耶稣受膏

3耶稣在伯大尼村患过麻风病的西门家里吃饭,有个女人带了一瓶极贵重的纯哪哒香膏进来,把玉瓶打破,将香膏倒在耶稣头上。 4有些人生气地彼此议论说:“为什么这样浪费? 5这瓶香膏可以卖三百多个银币14:5 三百多个银币”相当于当时人们一年的工钱。来周济穷人。”他们就责备那女人。

6耶稣说:“随她吧!何必为难她呢?她在我身上做的是一件美事。 7因为你们身边总会有穷人,你们随时都可以帮助他们,可是你们身边不会总有我。 8她做了自己能做的。她是为我的安葬做准备,提前用香膏抹了我的身体。 9我实在告诉你们,无论福音传到世界哪个角落,人们都会传扬这女人的事迹,纪念她。”

犹大出卖耶稣

10十二门徒当中的加略犹大去见祭司长,要把耶稣出卖给他们。 11他们听了喜出望外,答应给他酬金。于是犹大伺机出卖耶稣。

最后的晚餐

12除酵节的第一天,就是宰杀逾越节羔羊的那天,门徒问耶稣:“我们该到什么地方为你准备逾越节的晚餐呢?”

13耶稣就派了两个门徒,并嘱咐他们:“你们进城会看到一个人带着一瓶水迎面而来,你们就跟着他。 14他进哪一家,你们也跟着进去,对那家的主人说,‘我们的老师问你,祂的客房在哪里,祂要和门徒在里面吃逾越节的晚餐。’ 15主人会带你们到楼上一间布置整齐的大房间,你们就在那里准备吧。”

16两个门徒出去,进了城,所遇见的果然和耶稣所说的一样。他们预备了逾越节的晚餐。

17傍晚时分,耶稣带着十二门徒来了。 18用餐的时候,耶稣说:“我实在告诉你们,你们中间有一个人要出卖我,他现在正和我同桌吃饭。”

19他们听了都感到不安,一个一个地问耶稣:“不是我吧?” 20耶稣说:“是你们十二个人中的一个,他现在正和我一起在盘子里蘸饼吃。 21人子一定会受害,正如圣经的记载,但出卖人子的人有祸了,他还不如不生在这世上!”

22他们吃的时候,耶稣拿起饼来,祝谢后,便掰开,分给门徒,说:“拿去吃吧!这是我的身体。” 23接着又拿起杯来,祝谢后,递给他们,他们都喝了。 24耶稣说:“这是我为万人所流的立约之血。 25我实在告诉你们,从今天起,一直到我在上帝的国喝新酒的那天之前,我不会再喝这葡萄酒。”

26他们唱完诗歌,就出门去了橄榄山。

预言彼得不认主

27耶稣对他们说:“你们都要背弃我,因为圣经上说,

“‘我要击打牧人,

羊群将四散。’

28但我复活后,要先你们一步去加利利。”

29彼得说:“即使所有人都背弃你,我也决不会背弃你!”

30耶稣说:“我实在告诉你,就在今天晚上鸡叫两次以前,你会三次不认我。”

31彼得郑重地说:“就算要我跟你一起死,我也不会不认你。”其他门徒也都这样说。

客西马尼园的祷告

32他们到了客西马尼园,耶稣对门徒说:“你们坐在这里,我要去祷告。”

33于是耶稣带着彼得雅各约翰向前走。祂觉得极其难过,非常伤痛, 34说:“我心里非常忧伤,几乎要死,你们留在这里警醒。” 35耶稣往前走了不远,俯伏在地祷告,如果可以,不要让那时刻临到祂。

36祂说:“阿爸,父啊,你无所不能,求你撤去此杯。然而,愿你的旨意成就,而非我的意愿。”

37祂回来,见他们都睡着了,就对彼得说:“西门,你在睡觉吗?你不能警醒一时吗? 38你们要警醒祷告,免得陷入诱惑。你们的心灵虽然愿意,肉体却很软弱。”

39耶稣又去祷告,所祈求的跟上次一样。 40祂回来时见他们又睡着了,因为他们困得眼皮发沉,也不知道对祂说什么。 41祂第三次祷告回来后,对他们说:“你们还在睡觉休息吗?够了,时候到了,看啊,人子要被出卖、交在罪人的手里了。 42起来,我们走吧。看啊,出卖我的人已经来了!”

耶稣被捕

43耶稣还在说话的时候,十二门徒之一的犹大已带了一群人拿着刀棍迎面而来。他们奉了祭司长、律法教师和长老之命来捉拿耶稣。 44出卖耶稣的犹大预先和他们定了暗号,说:“我亲吻谁,谁就是耶稣,你们把祂抓起来,小心押走。”

45犹大随即走到耶稣跟前说:“老师。”然后就亲吻耶稣。 46其他人就下手捉拿耶稣。 47站在旁边的一个门徒拔出刀朝大祭司的奴仆砍去,削掉了他一只耳朵。

48耶稣问那群人:“你们像对付强盗一样拿着刀棍来抓我吗? 49我天天和你们在一起,在圣殿里教导人,你们没有来抓我。你们现在这样做是要应验圣经的话。”

50那时,门徒都撇下耶稣,各自逃命去了。 51只有一个身上披着一块麻布的青年跟着耶稣。他们上去捉他, 52他丢了那块麻布,赤身逃走了。

大祭司审问耶稣

53他们把耶稣押到大祭司那里,众祭司长、长老和律法教师都来了。 54那时彼得远远地跟着耶稣,一直来到大祭司的院子,与卫兵们坐在一起烤火。 55祭司长和全公会的人正在寻找证据控告耶稣,要定祂死罪,只是找不到。 56不少人作伪证控告祂,他们的证词却不一致。 57后来,有几个人站起来作伪证说: 58“我们听见祂说,‘我要拆毁这座人手建造的圣殿,三天内不靠人力另造一座。’” 59即使这样,他们的证词也不一致。

60最后,大祭司在众人面前站起来质问耶稣:“你不回答吗?这些人作证控告你的是什么呢?”

61耶稣还是沉默不语,什么也不答。大祭司又问祂:“你是那当受称颂者的儿子基督吗?” 62耶稣说:“我是!将来你们要看见人子坐在全能上帝的右边,驾着天上的云降临。”

63大祭司便撕裂衣服,说:“我们还需要什么证人呢? 64你们听见祂说亵渎的话了,你们看怎么办?”他们都判祂死罪。

65有几个人向祂吐唾沫,蒙上祂的眼睛,挥拳打祂,嘲笑祂说:“你说预言吧!”卫兵押祂下去时,也打祂。

彼得三次不认耶稣

66那时,彼得仍在院子里,大祭司的一个婢女走过来, 67彼得在烤火,打量了他一番,说:“你也是那个拿撒勒人耶稣的同伙。”

68“我不知道也不明白你在说什么!”彼得一边否认,一边躲到外院去。那时,鸡叫了。

69一会儿,那婢女又看见彼得,就对旁边的人说:“他是跟他们一伙的!” 70彼得又加以否认。

再过了一会儿,旁观的人也指着彼得说:“你一定是跟他们一伙的,因为你也是加利利人!”

71彼得又赌咒又发誓,说:“我根本不认识你们说的这个人。” 72就在这时候,鸡又叫了。彼得突然想起耶稣曾对他说:“在鸡叫两次以前,你会三次不认我”,忍不住痛哭起来。