Nouă Traducere În Limba Română

Judecători 10:1-18

Tola și Iair

1După Abimelek, cel care s‑a ridicat să‑l izbăvească pe Israel a fost Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, un bărbat din Isahar. El locuia în Șamir, în muntele lui Efraim. 2El a judecat2-3 Cu sensul de a conduce. Israelul timp de douăzeci și trei de ani. Apoi a murit și a fost îngropat la Șamir.

3După el s‑a ridicat ghiladitul Iair. El a judecat Israelul timp de douăzeci și doi de ani. 4Acesta avea treizeci de fii care călăreau pe treizeci de măgari; ei aveau treizeci de sate. Până în ziua aceasta, ele sunt numite Havot-Iair4 Sau: Așezările lui Iair. și se află în ținutul Ghiladului. 5Iair a murit și a fost îngropat la Kamon.

Oprimarea filisteană și amonită

6Fiii lui Israel au făcut din nou ce este rău în ochii Domnului și au slujit baalilor6, 10 Vezi nota de la 2:11. și aștoretelor6 Vezi nota de la 2:13., dumnezeilor Aramului, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor lui Amon și dumnezeilor filistenilor. L‑au părăsit pe Domnul și nu I‑au mai slujit. 7Atunci Domnul S‑a aprins de mânie împotriva lui Israel și i‑a vândut în mâinile filistenilor și a fiilor lui Amon. 8Începând cu acel an, ei i‑au zdrobit și i‑au asuprit pe fiii lui Israel timp de optsprezece ani – pe toți fiii lui Israel care erau dincolo de Iordan, pe teritoriul amoriților, în Ghilad. 9Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca să lupte împotriva seminției lui Iuda, împotriva seminției lui Beniamin și a Casei lui Efraim. Din această cauză Israel era într‑o mare strâmtorare.

10Atunci fiii lui Israel au strigat către Domnul, zicând:

– Am păcătuit împotriva Ta căci Te‑am părăsit pe Tine, Dumnezeul nostru, și am slujit baalilor!

11Domnul le‑a zis fiilor lui Israel:

– Când egiptenii, amoriții, fiii lui Amon, filistenii, 12sidonienii, amalekiții și maoniții v‑au asuprit și ați strigat către Mine, nu v‑am izbăvit Eu din mâna lor? 13Dar voi M‑ați părăsit și ați slujit altor dumnezei! De aceea nu vă voi mai izbăvi! 14Duceți‑vă și strigați la dumnezeii pe care vi i‑ați ales! Să vă izbăvească ei în vremea necazului vostru!

15Fiii lui Israel I‑au zis Domnului:

– Am păcătuit! Fă‑ne tot ceea ce consideri că este bine15 Lit.: Fă‑ne potrivit cu tot ceea ce este bine în ochii Tăi, numai eliberează‑ne astăzi, Te rugăm!

16Apoi au renunțat la dumnezei și au slujit Domnului, iar El S‑a îndurat de necazul lui Israel. 17Când fiii lui Amon s‑au strâns laolaltă și și‑au așezat tabăra în Ghilad, fiii lui Israel s‑au grupat și și‑au așezat tabăra la Mițpa. 18Cei din popor, și anume căpeteniile Ghiladului, și‑au zis unul altuia: „Cine este omul care va începe lupta împotriva fiilor lui Amon? El va fi căpetenia tuturor locuitorilor Ghiladului!“

Swedish Contemporary Bible

Domarboken 10:1-18

Tola och Jair

1Efter Avimelek framträdde Tola, Puas son och Dodos sonson, som räddare för Israel. Han kom från Isaskars stam men var bosatt i staden Samir i Efraims berglandskap. 2Under tjugotre år var han Israels domare. När han dog, begravde man honom i Samir. 3Han efterträddes av gileaditen Jair, som var domare i Israel i tjugotvå år. 4Han hade trettio söner som red på trettio åsnor och hade trettio städer i Gilead som än i dag kallas Jairs städer. 5När Jair dog begravdes han i Kamon.

Jefta

6Israeliterna gjorde på nytt det som var ont i Herrens ögon och tjänade baalerna och astartegudinnorna och även de gudar som dyrkades i Aram och Sidon och av Moab, Ammon och filistéerna. De övergav Herren och tjänade honom inte längre. 7Då flammade Herrens vrede upp mot Israel. Han överlämnade dem åt filistéerna och ammoniterna. 8Detta år hade ammoniterna i arton år plågat och förtryckt Israels folk på andra sidan floden Jordan i amoréernas land i Gilead. 9Ammoniterna gick över Jordan för att anfalla de områden som tillhörde Judas, Benjamins och Efraims stammar. Israeliterna var i stor nöd. 10Då ropade israeliterna på nytt till Herren: ”Vi har syndat mot dig och övergett dig, som är vår Gud, för att tillbe avgudar!”

11Herren svarade dem: ”Har inte jag räddat er från egypterna, amoréerna, ammoniterna och filistéerna, 12sidonierna, amalekiterna och maoniterna? Har det funnits något tillfälle då ni ropat till mig om hjälp och jag inte har räddat er? 13Ändå fortsätter ni att överge mig för att tillbe andra gudar. Därför tänker jag inte rädda er mer. 14Gå och ropa till de gudar ni valt! Låt dem rädda er nu när ni är i nöd!”

15Men de sa till honom: ”Vi har syndat! Straffa oss på det sätt du anser vara bäst, men rädda oss än en gång!” 16Sedan gjorde de sig av med de främmande gudar de hade tillbett och tjänade i stället bara Herren och han kunde inte längre stå ut med att se deras elände.

17Samtidigt drog sig Ammons armé samman i Gilead och förberedde ett anfall mot Israels armé vid Mispa. 18Men folkets ledare i Gilead sa till varandra: ”Vem vill bli vår anförare i striden mot ammoniterna? Han ska bli hövding för alla gileaditerna.”