Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 51

O mântuire veşnică pentru Sion

1«Ascultaţi-Mă, voi, care urmăriţi dreptatea,
    voi, care-L căutaţi pe Domnul!
Priviţi spre stânca din care aţi fost ciopliţi
    şi spre groapa din care aţi fost scoşi!
Uitaţi-vă la Avraam, părintele vostru,
    şi la Sara care v-a născut!
Când l-am chemat, era doar el singur,
    dar Eu l-am binecuvântat şi l-am înmulţit!
Tot astfel Domnul va mângâia Sionul,
    va mângâia toate ruinele lui;
îi va face pustia ca Edenul,
    şi deşertul asemenea grădinii Domnului:
bucurie şi veselie se vor afla în el,
    mulţumire şi cântec.

Ascultă-Mă, poporul Meu!
    Ia aminte la ce spun, neamul Meu,
pentru că Legea va ieşi de la Mine,
    iar dreptatea Mea o voi face o lumină pentru popoare!
Dreptatea Mea se apropie,
    mântuirea Mea se arată,
        iar braţul Meu este pe cale să judece popoarele;
ţinuturile de lângă mare aşteaptă
    şi nădăjduiesc în braţul Meu.
Ridicaţi-vă ochii spre ceruri
    şi priviţi în jos spre pământ!
Căci cerurile se vor risipi[a] ca fumul,
    pământul se va învechi ca o haină,
        iar cei ce trăiesc pe el vor muri ca ţânţarii.
Mântuirea Mea însă va dăinui pururi
    şi dreptatea Mea nu va avea sfârşit.

Ascultaţi-Mă, voi, care cunoaşteţi dreptatea,
    tu, popor, care ai în inimă Legea Mea !
Nu te teme de ocara oamenilor,
    nu-ţi fie frică de insultele lor,
căci îi va mânca molia ca pe o haină,
    viermele îi va mânca aşa cum mănâncă lâna.
Dreptatea Mea însă va dăinui pururea,
    iar mântuirea Mea va fi pentru toate generaţiile.»

Trezeşte-Te! Trezeşte-Te! Îmbracă-Te în putere,
    braţ al Domnului!
Trezeşte-Te ca în zilele din vechime,
    ca în generaţiile de demult!
Nu eşti Tu Acela Care l-ai tăiat pe Rahab[b] în bucăţi,
    Care ai străpuns monstrul Tanin[c]?
10 Nu eşti Tu Acela Care ai uscat marea,
    apele marelui adânc,
Care ai făcut un drum în adâncurile mării,
    pentru ca cei răscumpăraţi să treacă?
11 Răscumpăraţii Domnului se vor întoarce
    şi vor intra în Sion cu strigăte de bucurie.
O bucurie veşnică le va încununa capetele;
    bucuria şi veselia îi vor copleşi,
        iar necazul şi suspinul vor fugi de la ei.

12 «Eu, chiar Eu sunt Cel Ce te mângâi!
    De ce te temi, atunci, de omul cel muritor,
        de fiul omului care trece ca iarba,
13 uitând astfel de Domnul, Creatorul tău,
    Care a desfăşurat cerurile
        şi a pus temeliile pământului
şi îngrozindu-te toată ziua de mânia asupritorului,
    care umblă să nimicească?
        Unde este mânia asupritorului?
14 Cel subjugat va fi eliberat curând;
    el nu va muri în temniţă[d],
        nici nu-i va lipsi pâinea.
15 Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău,
    Cel Care stârneşte marea şi face să-i urle valurile –
        Domnul Oştirilor este Numele Său.
16 Am pus cuvintele Mele în gura ta
    şi te-am acoperit cu umbra mâinii Mele,
ca să aşez[e] cerurile, să pun temeliile pământului
    şi să zic Sionului: ‘Tu eşti poporul Meu!’»

Cupa mâniei Domnului

17 Trezeşte-te! Trezeşte-te!
    Ridică-te, Ierusalime,
tu, care ai băut din mâna Domnului cupa mâniei Lui,
    care ai sorbit până la drojdii potirul ameţelii!
18 Între toţi fiii pe care i-a născut,
    nu este nici unul care să-l călăuzească;
între toţi fiii pe care i-a crescut,
    nu este nici unul care să-l apuce de mână.
19 Aceste două nenorociri au venit peste tine:
    pustiirea şi nimicirea, foametea şi sabia.
Cine mai poate să plângă pentru tine?
    Cine te mai poate[f] mângâia?
20 Fiii tăi zac leşinaţi la fiecare colţ de uliţă,
    ca o antilopă prinsă în laţ;
sunt plini de mânia Domnului
    şi de mustrarea Dumnezeului tău.

21 De aceea, ascultă aceasta, tu, care eşti asuprit,
    tu, care eşti beat, dar nu de vin!
22 Aşa vorbeşte Stăpânul tău, Domnul şi Dumnezeul tău,
    Apărătorul poporului Său:
«Iată, ţi-am luat din mână
    cupa ameţelii,
iar din potirul mâniei Mele
    nu vei mai bea vreodată!
23 O voi pune în mâna celor ce te chinuie,
    a celor care ţi-au zis:
        ‘Apleacă-te, ca să putem călca peste tine!’
Ţi-ai făcut atunci spatele ca pământul
    şi ca un drum pe care ei să umble!»

Notas al pie

  1. Isaia 51:6 Lit: vor fi rupte în bucăţi
  2. Isaia 51:9 Vezi nota de la 30:7
  3. Isaia 51:9 Referire la mitologia canaanită, în care personaje mitice ca Rahab şi Tanin reprezintă haosul, răzvrătindu-se împotriva zeului suprem, care reprezintă ordinea
  4. Isaia 51:14 Sau: mormânt
  5. Isaia 51:16 Lit.: ca să plantez
  6. Isaia 51:19 Q, LXX, VUL, Sriacă; TM: Cum te-aş mai putea

New International Version

Isaiah 51

Everlasting Salvation for Zion

1“Listen to me, you who pursue righteousness
    and who seek the Lord:
Look to the rock from which you were cut
    and to the quarry from which you were hewn;
look to Abraham, your father,
    and to Sarah, who gave you birth.
When I called him he was only one man,
    and I blessed him and made him many.
The Lord will surely comfort Zion
    and will look with compassion on all her ruins;
he will make her deserts like Eden,
    her wastelands like the garden of the Lord.
Joy and gladness will be found in her,
    thanksgiving and the sound of singing.

“Listen to me, my people;
    hear me, my nation:
Instruction will go out from me;
    my justice will become a light to the nations.
My righteousness draws near speedily,
    my salvation is on the way,
    and my arm will bring justice to the nations.
The islands will look to me
    and wait in hope for my arm.
Lift up your eyes to the heavens,
    look at the earth beneath;
the heavens will vanish like smoke,
    the earth will wear out like a garment
    and its inhabitants die like flies.
But my salvation will last forever,
    my righteousness will never fail.

“Hear me, you who know what is right,
    you people who have taken my instruction to heart:
Do not fear the reproach of mere mortals
    or be terrified by their insults.
For the moth will eat them up like a garment;
    the worm will devour them like wool.
But my righteousness will last forever,
    my salvation through all generations.”

Awake, awake, arm of the Lord,
    clothe yourself with strength!
Awake, as in days gone by,
    as in generations of old.
Was it not you who cut Rahab to pieces,
    who pierced that monster through?
10 Was it not you who dried up the sea,
    the waters of the great deep,
who made a road in the depths of the sea
    so that the redeemed might cross over?
11 Those the Lord has rescued will return.
    They will enter Zion with singing;
    everlasting joy will crown their heads.
Gladness and joy will overtake them,
    and sorrow and sighing will flee away.

12 “I, even I, am he who comforts you.
    Who are you that you fear mere mortals,
    human beings who are but grass,
13 that you forget the Lord your Maker,
    who stretches out the heavens
    and who lays the foundations of the earth,
that you live in constant terror every day
    because of the wrath of the oppressor,
    who is bent on destruction?
For where is the wrath of the oppressor?
14     The cowering prisoners will soon be set free;
they will not die in their dungeon,
    nor will they lack bread.
15 For I am the Lord your God,
    who stirs up the sea so that its waves roar—
    the Lord Almighty is his name.
16 I have put my words in your mouth
    and covered you with the shadow of my hand—
I who set the heavens in place,
    who laid the foundations of the earth,
    and who say to Zion, ‘You are my people.’”

The Cup of the Lord’s Wrath

17 Awake, awake!
    Rise up, Jerusalem,
you who have drunk from the hand of the Lord
    the cup of his wrath,
you who have drained to its dregs
    the goblet that makes people stagger.
18 Among all the children she bore
    there was none to guide her;
among all the children she reared
    there was none to take her by the hand.
19 These double calamities have come upon you—
    who can comfort you?—
ruin and destruction, famine and sword—
    who can[a] console you?
20 Your children have fainted;
    they lie at every street corner,
    like antelope caught in a net.
They are filled with the wrath of the Lord,
    with the rebuke of your God.

21 Therefore hear this, you afflicted one,
    made drunk, but not with wine.
22 This is what your Sovereign Lord says,
    your God, who defends his people:
“See, I have taken out of your hand
    the cup that made you stagger;
from that cup, the goblet of my wrath,
    you will never drink again.
23 I will put it into the hands of your tormentors,
    who said to you,
    ‘Fall prostrate that we may walk on you.’
And you made your back like the ground,
    like a street to be walked on.”

Notas al pie

  1. Isaiah 51:19 Dead Sea Scrolls, Septuagint, Vulgate and Syriac; Masoretic Text / how can I