Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 44

Israel, alesul lui Domnului

1Dar acum ascultă, Iacove, robul Meu,

Israele, cel pe care te-am ales!

Aşa vorbeşte Domnul
    Cel Care te-a făcut,
        te-a ţesut în pântece şi te va ajuta:
nu te teme, robul Meu Iacov,
    Ieşurun[a], cel pe care te-am ales!
Căci Eu voi turna apă peste pământul însetat
    şi râuri peste pământul uscat;
voi turna Duhul Meu peste sămânţa[b] ta
    şi binecuvântarea Mea peste urmaşii tăi.
Ei vor răsări ca iarba de pe pajişti

şi ca sălciile lângă pâraiele de apă.

Unul va zice: ‘Eu sunt al Domnului!’,
    un altul se va numi cu numele lui Iacov,
iar un altul îşi va scrie pe mână: ‘Al Domnului!’
    şi va adopta numele de Israel.»

Măreţia Domnului şi absurditatea idolilor

Aşa vorbeşte Domnul,
    Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul său,
        Domnul Oştirilor:
«Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă,
    iar în afară de Mine nu există alt Dumnezeu.
Cine este ca Mine? Să proclame,

să vestească şi să înfăţişeze înaintea Mea

ce s-a petrecut în vechime, de când Mi-am întemeiat poporul?
    Ce urmează să se mai întâmple?
        Să ne prezică ce se va întâmpla!
Nu vă temeţi, nu vă înspăimântaţi!
    Oare nu v-am vestit şi prezis aceste lucruri în trecut?
Voi sunteţi martorii Mei! Există vreun alt Dumnezeu în afară de Mine?
    Nu există o altă Stâncă! Eu nu cunosc vreuna.»

Toţi cei ce fac idoli sunt nimic,
    iar lucrurile de care se bucură nu le sunt de vreun folos.
Cei ce ar trebui să-i apere nu văd,
    nu cunosc şi, astfel, vor fi făcuţi de ruşine.
10 Cine a modelat vreun zeu sau a turnat vreun chip
    – ceva de la care să nu aibă nici un folos?[c]
11 Iată, acesta împreună cu toţi cei din breasla sa vor fi făcuţi de ruşine;
    artizanii nu sunt altceva decât oameni.
Să se adune şi să stea în picioare!
    Vor fi înspăimântaţi, făcuţi de ruşine.

12 Fierarul ia o matriţă
    cu care lucrează în cărbunii aprinşi;
o modelează cu lovituri de ciocan
    şi o forjează cu puterea mâinii lui.
Apoi i se face foame şi îi slăbesc puterile,
    iar pentru că nu bea apă, rămâne fără vlagă.
13 Tâmplarul măsoară cu o linie,
    însemnează măsura cu un stilet,
apoi finisează lemnul cu o rindea
    şi îl măsoară cu compasul;
îi dă formă de om,
    om în toată splendoarea lui,
        şi apoi îl pune într-o casă.
14 Taie cedri
    sau îşi alege un gorun ori un stejar
pe care îl lăsase să crească printre ceilalţi copaci ai pădurii
    sau taie un dafin pe care-l sădise, iar ploaia îl făcuse să crească.
15 Apoi acesta slujeşte omului drept lemn de foc.
    Cu o parte din el se încălzeşte,
        aprinde un foc şi coace pâine.
Cu o altă parte face un dumnezeu căruia i se închină,
    modelează un idol înaintea căruia se prosternă.
16 Jumătate din el îl pune pe foc;
    îşi prăjeşte carne, mănâncă şi se satură.
De asemenea, se încălzeşte şi zice:
    «Ah! M-am încălzit stând aproape de foc!»
17 Din ce îi rămâne face un dumnezeu, propriul său idol.
    Se prosternă înaintea lui şi i se închină;
i se roagă zicându-i:
    «Mântuieşte-mă, căci tu eşti zeul meu!»
18 Ei nu cunosc, nici nu înţeleg,
    căci ochii le sunt acoperiţi ca să nu poată vedea,
        iar minţile – întunecate, ca să nu poată lua aminte.
19 Nici unul nu stă să cugete;
    nu are cunoaştere sau discernământ ca să-şi zică:
«Jumătate l-am pus pe foc;
    pe cărbunii lui mi-am copt pâine,
        mi-am prăjit carne şi am mâncat.
Voi face oare din ce a rămas o asemenea urâciune?
    Să mă prostern eu înaintea unei bucăţi de lemn?»
20 El se hrăneşte cu cenuşă şi o minte înşelătoare îl conduce greşit.
    Nu se poate salva singur,
        nu poate spune: «Ceea ce ţin în mână nu este oare o minciună?»

21 «Ţine minte aceste lucruri, Iacove,
    căci tu eşti robul Meu, Israele!
Eu te-am modelat; eşti robul Meu.
    O, Israele, nu te voi uita!
22 Ţi-am şters nelegiuirile cum s-ar duce un nor,
    şi păcatele cum dispare ceaţa.
Întoarce-te la Mine,
    căci Eu te-am răscumpărat!»
23 Strigaţi de bucurie, ceruri, căci Domnul a lucrat!
    Strigaţi, adâncimi ale pământului!
Izbucniţi în cântec, munţilor!
    Şi voi, pădurilor, cu toţi copacii voştri!
Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacov;
    El Şi-a arătat slava prin Israel.

Ierusalimul, locuit din nou

24 Aşa vorbeşte Domnul,
    Răscumpărătorul tău, Cel Care te-a ţesut în pântece:
    «Eu sunt Domnul, Cel Care am făcut toate lucrurile, Cel Care, singur, a desfăşurat cerurile,
        Cel Care, singur, a întins pământul;
25 Cel Care dovedeşte drept false semnele profeţilor mincinoşi,
    îi arată drept proşti pe ghicitori,
îi face pe înţelepţi să dea înapoi
    şi le dovedeşte cunoştinţa ca fiind prostie;
26 Cel Care adevereşte cuvântul robului Său
    şi împlineşte prevestirea mesagerilor Săi;
Cel Care zice despre Ierusalim: ‘Va fi locuit!’
    şi despre cetăţile din Iuda: ‘Vor fi rezidite!
        Eu le voi reclădi din ruine!’;
27 Cel Care spune adâncului mării: ‘Fii uscat!
    Îţi voi usca izvoarele!’;
28 Cel Care spune despre Cirus: ‘El este păstorul Meu;
    el va împlini tot ce doresc Eu.
El va porunci ca Ierusalimul să fie rezidit
    şi Templului să-i fie pusă temelia.’»

Notas al pie

  1. Isaia 44:2 Ieşurun înseamnă Drept, Păzitor al Legii
  2. Isaia 44:3 Vezi nota de la 14:20
  3. Isaia 44:10 Întrebarea este retorică; numai un om fără minte putea face aşa ceva

New International Version

Isaiah 44

Israel the Chosen

1“But now listen, Jacob, my servant,
    Israel, whom I have chosen.
This is what the Lord says—
    he who made you, who formed you in the womb,
    and who will help you:
Do not be afraid, Jacob, my servant,
    Jeshurun,[a] whom I have chosen.
For I will pour water on the thirsty land,
    and streams on the dry ground;
I will pour out my Spirit on your offspring,
    and my blessing on your descendants.
They will spring up like grass in a meadow,
    like poplar trees by flowing streams.
Some will say, ‘I belong to the Lord’;
    others will call themselves by the name of Jacob;
still others will write on their hand, ‘The Lord’s,’
    and will take the name Israel.

The Lord, Not Idols

“This is what the Lord says—
    Israel’s King and Redeemer, the Lord Almighty:
I am the first and I am the last;
    apart from me there is no God.
Who then is like me? Let him proclaim it.
    Let him declare and lay out before me
what has happened since I established my ancient people,
    and what is yet to come—
    yes, let them foretell what will come.
Do not tremble, do not be afraid.
    Did I not proclaim this and foretell it long ago?
You are my witnesses. Is there any God besides me?
    No, there is no other Rock; I know not one.”

All who make idols are nothing,
    and the things they treasure are worthless.
Those who would speak up for them are blind;
    they are ignorant, to their own shame.
10 Who shapes a god and casts an idol,
    which can profit nothing?
11 People who do that will be put to shame;
    such craftsmen are only human beings.
Let them all come together and take their stand;
    they will be brought down to terror and shame.

12 The blacksmith takes a tool
    and works with it in the coals;
he shapes an idol with hammers,
    he forges it with the might of his arm.
He gets hungry and loses his strength;
    he drinks no water and grows faint.
13 The carpenter measures with a line
    and makes an outline with a marker;
he roughs it out with chisels
    and marks it with compasses.
He shapes it in human form,
    human form in all its glory,
    that it may dwell in a shrine.
14 He cut down cedars,
    or perhaps took a cypress or oak.
He let it grow among the trees of the forest,
    or planted a pine, and the rain made it grow.
15 It is used as fuel for burning;
    some of it he takes and warms himself,
    he kindles a fire and bakes bread.
But he also fashions a god and worships it;
    he makes an idol and bows down to it.
16 Half of the wood he burns in the fire;
    over it he prepares his meal,
    he roasts his meat and eats his fill.
He also warms himself and says,
    “Ah! I am warm; I see the fire.”
17 From the rest he makes a god, his idol;
    he bows down to it and worships.
He prays to it and says,
    “Save me! You are my god!”
18 They know nothing, they understand nothing;
    their eyes are plastered over so they cannot see,
    and their minds closed so they cannot understand.
19 No one stops to think,
    no one has the knowledge or understanding to say,
“Half of it I used for fuel;
    I even baked bread over its coals,
    I roasted meat and I ate.
Shall I make a detestable thing from what is left?
    Shall I bow down to a block of wood?”
20 Such a person feeds on ashes; a deluded heart misleads him;
    he cannot save himself, or say,
    “Is not this thing in my right hand a lie?”

21 “Remember these things, Jacob,
    for you, Israel, are my servant.
I have made you, you are my servant;
    Israel, I will not forget you.
22 I have swept away your offenses like a cloud,
    your sins like the morning mist.
Return to me,
    for I have redeemed you.”

23 Sing for joy, you heavens, for the Lord has done this;
    shout aloud, you earth beneath.
Burst into song, you mountains,
    you forests and all your trees,
for the Lord has redeemed Jacob,
    he displays his glory in Israel.

Jerusalem to Be Inhabited

24 “This is what the Lord says—
    your Redeemer, who formed you in the womb:

I am the Lord,
    the Maker of all things,
    who stretches out the heavens,
    who spreads out the earth by myself,
25 who foils the signs of false prophets
    and makes fools of diviners,
who overthrows the learning of the wise
    and turns it into nonsense,
26 who carries out the words of his servants
    and fulfills the predictions of his messengers,

who says of Jerusalem, ‘It shall be inhabited,’
    of the towns of Judah, ‘They shall be rebuilt,’
    and of their ruins, ‘I will restore them,’
27 who says to the watery deep, ‘Be dry,
    and I will dry up your streams,’
28 who says of Cyrus, ‘He is my shepherd
    and will accomplish all that I please;
he will say of Jerusalem, “Let it be rebuilt,”
    and of the temple, “Let its foundations be laid.”’

Notas al pie

  1. Isaiah 44:2 Jeshurun means the upright one, that is, Israel.