Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 30

1„Vai de copiii răzvrătiţi,
    zice Domnul,
care fac planuri ce nu sunt de la Mine
    şi alianţe ce nu vin din Duhul Meu,
        adăugând astfel păcat peste păcat!
Ei se duc în Egipt,
    fără să-Mi ceară sfatul,
ca să caute adăpost în ocrotirea lui Faraon
    şi protecţie la umbra Egiptului!
De aceea ocrotirea lui Faraon va fi pentru voi o ruşine,
    iar protecţia la umbra Egiptului, o ocară.
Pentru că, deşi are prinţi în Ţoan
    şi trimişii săi au ajuns până la Hanes,
fiecare va fi făcut de ruşine
    de către un popor care nu le este de nici un folos,
care nu aduce nici ajutor, nici câştig,
    ci doar ruşine şi ocară.“

O profeţie cu privire la animalele din Neghev.

„Printr-un ţinut al necazului şi al strâmtorării,
    al leoaicei şi al leului ce rage,
        al viperei şi al dragonului,
ei îşi cară bogăţiile pe spinarea măgarilor
    şi averile pe cocoaşa cămilelor,
către acel popor ce nu poate ajuta,
    către Egipt, al cărui ajutor este doar deşertăciune şi nimic.
De aceea Îl numesc:
    «Rahab[a] cel ce nu face nimic.»“

„Acum, du-te şi scrie aceste lucruri pentru ei pe o tăbliţă,
    scrie-le pe un sul,
ca să fie o mărturie veşnică
    pentru vremea care vine!
Căci ei sunt un popor răzvrătit, nişte copii mincinoşi,
    copii care nu vor să asculte Legea Domnului,
10 care zic văzătorilor: «Să nu mai aveţi vedenii!»
    şi profeţilor: «Nu ne mai profeţiţi ce este drept!
Spuneţi-ne lucruri măgulitoare,
    profeţiţi-ne iluzii!
11 Părăsiţi calea!
    Îndepărtaţi-vă de pe cărare
şi nu ne mai confruntaţi
    cu Sfântul lui Israel!»

12 De aceea aşa vorbeşte Sfântul lui Israel:

«Pentru că respingeţi acest mesaj,
    pentru că vă puneţi încrederea în asuprire şi-n înşelăciune
        şi vă bazaţi pe ele,
13 de aceea, această nelegiuire va fi pentru voi
    asemenea unei spărturi într-un zid înalt,
care se lărgeşte şi-i provoacă prăbuşirea,
    prăbuşire care va veni deodată, într-o clipă.
14 Îl va sparge ca pe un vas de lut,
    zdrobit atât de neîndurător,
încât printre cioburile lui nu se va mai afla
    nici măcar unul pentru luat cărbuni din vatră
        sau pentru scos apă din fântână.»

15 Stăpânul Domn, Sfântul lui Israel, vorbeşte astfel:

«În pocăinţă şi aşteptare va fi izbăvirea voastră,
    în calm şi încredere va fi tăria voastră.»
        Dar n-aţi vrut!
16 Aţi zis: «Nu! Ci vom fugi pe cai!» –
    tocmai de aceea veţi fi nevoiţi să fugiţi!
Şi: «Vom călări pe cai iuţi!» –
    tocmai de aceea urmăritorii voştri vor fi şi ei iuţi!
17 La ameninţarea unuia vor fugi o mie
    şi la ameninţarea a cinci veţi fugi cu toţii
până veţi fi lăsaţi ca un stâlp pe vârful unui munte,
    ca un steag pe creştetul unui deal.

18 Totuşi Domnul aşteaptă să vă arate îndurare.
    Totuşi El Se ridică să vă arate milă.
Căci Domnul este un Dumnezeu al dreptăţii!
    Binecuvântaţi sunt toţi cei ce nădăjduiesc în El!

19 Da, popor al Sionului, care locuieşti în Ierusalim,
    nu vei mai plânge!
El se va îndura de tine când îţi va auzi strigătul de ajutor;
    imediat ce te va auzi, îţi va răspunde.
20 Deşi Stăpânul vă va da
    pâinea necazului şi apa suferinţei,
învăţătorii voştri nu se vor mai ascunde,
    ci ochii voştri îi vor vedea.
21 Iar dacă vă veţi întoarce fie spre dreapta, fie spre stânga,
    veţi auzi înapoia voastră o voce, spunând:
        «Aceasta este calea! Mergeţi pe ea!»
22 Atunci vă veţi pângări idolii placaţi cu argint
    şi imaginile acoperite cu aur;
le veţi împrăştia ca pe nişte zdrenţe murdare,
    zicându-le: «Afară cu voi!»

23 El va da ploaie seminţei
    pe care o semeni în pământ,
iar rodul pământului
    va fi gustos şi din abundenţă.
În ziua aceea turmele voastre
    vor paşte pe păşuni întinse;
24 boii şi măgarii care lucrează pământul
    vor mânca nutreţ sărat,
        care a fost vânturat cu lopata şi cu furca.
25 Pe fiecare munte semeţ
    şi pe orice deal înalt
vor curge pârâuri,
    în ziua marelui măcel,
        când turnurile vor cădea.
26 Luna va străluci ca soarele,
    iar lumina soarelui va fi de şapte ori mai puternică,
        aşa cum este lumina a şapte zile,
în ziua când Domnul va tămădui
    pe poporul Său zdrobit,
        tămăduindu-i rănile făcute de loviturile Lui.

27 Priviţi! Numele Domnului vine de departe;
    vine arzând de mânie şi înconjurat de un nor gros de fum.
Buzele Sale sunt pline de indignare,
    iar limba Sa este ca un foc mistuitor.
28 Suflarea Lui este ca un potop de apă
    ce ajunge până la gât.
Vine să cearnă neamurile prin sita nimicirii
    şi să pună o zăbală în fălcile popoarelor,
        care să-i ducă în rătăcire.
29 Veţi cânta
    ca în noaptea unei sărbători sfinte.
Vi se va bucura inima
    ca şi când aţi merge, în sunetul flautului,
la muntele Domnului,
    la Stânca lui Israel.
30 Domnul va face să se audă glasul Său măreţ
    şi să fie văzut braţul Său coborând să lovească,
într-o mânie aprinsă şi cu flacără de foc mistuitor,
    cu rupere de nori, furtună şi grindină.
31 Căci glasul Domnului va zdrobi Asiria.
    El o va lovi cu un toiag;
32 la fiecare lovitură cu nuiaua pedepsei,
    pe care Domnul o va îndrepta asupra ei,
se va auzi sunetul tamburinelor şi al lirelor.
    Cu loviturile braţului Său, El se va război cu ea.[b]
33 Căci Tofetul[c] este de mult timp pregătit,
    este gata chiar şi pentru împărat.
Groapa lui este săpată adânc şi larg,
    având foc şi lemn din belşug.
Suflarea Domnului, ca un şuvoi de pucioasă,
    îl aprinde.

Notas al pie

  1. Isaia 30:7 Monstru mitic marin care, în mitologia antică, reprezintă haosul
  2. Isaia 30:32 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur
  3. Isaia 30:33 Tofet înseamnă rug, loc de ardere

New International Version

Isaiah 30

Woe to the Obstinate Nation

1“Woe to the obstinate children,”
    declares the Lord,
“to those who carry out plans that are not mine,
    forming an alliance, but not by my Spirit,
    heaping sin upon sin;
who go down to Egypt
    without consulting me;
who look for help to Pharaoh’s protection,
    to Egypt’s shade for refuge.
But Pharaoh’s protection will be to your shame,
    Egypt’s shade will bring you disgrace.
Though they have officials in Zoan
    and their envoys have arrived in Hanes,
everyone will be put to shame
    because of a people useless to them,
who bring neither help nor advantage,
    but only shame and disgrace.”

A prophecy concerning the animals of the Negev:

Through a land of hardship and distress,
    of lions and lionesses,
    of adders and darting snakes,
the envoys carry their riches on donkeys’ backs,
    their treasures on the humps of camels,
to that unprofitable nation,
    to Egypt, whose help is utterly useless.
Therefore I call her
    Rahab the Do-Nothing.

Go now, write it on a tablet for them,
    inscribe it on a scroll,
that for the days to come
    it may be an everlasting witness.
For these are rebellious people, deceitful children,
    children unwilling to listen to the Lord’s instruction.
10 They say to the seers,
    “See no more visions!”
and to the prophets,
    “Give us no more visions of what is right!
Tell us pleasant things,
    prophesy illusions.
11 Leave this way,
    get off this path,
and stop confronting us
    with the Holy One of Israel!”

12 Therefore this is what the Holy One of Israel says:

“Because you have rejected this message,
    relied on oppression
    and depended on deceit,
13 this sin will become for you
    like a high wall, cracked and bulging,
    that collapses suddenly, in an instant.
14 It will break in pieces like pottery,
    shattered so mercilessly
that among its pieces not a fragment will be found
    for taking coals from a hearth
    or scooping water out of a cistern.”

15 This is what the Sovereign Lord, the Holy One of Israel, says:

“In repentance and rest is your salvation,
    in quietness and trust is your strength,
    but you would have none of it.
16 You said, ‘No, we will flee on horses.’
    Therefore you will flee!
You said, ‘We will ride off on swift horses.’
    Therefore your pursuers will be swift!
17 A thousand will flee
    at the threat of one;
at the threat of five
    you will all flee away,
till you are left
    like a flagstaff on a mountaintop,
    like a banner on a hill.”

18 Yet the Lord longs to be gracious to you;
    therefore he will rise up to show you compassion.
For the Lord is a God of justice.
    Blessed are all who wait for him!

19 People of Zion, who live in Jerusalem, you will weep no more. How gracious he will be when you cry for help! As soon as he hears, he will answer you. 20 Although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, your teachers will be hidden no more; with your own eyes you will see them. 21 Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you, saying, “This is the way; walk in it.” 22 Then you will desecrate your idols overlaid with silver and your images covered with gold; you will throw them away like a menstrual cloth and say to them, “Away with you!”

23 He will also send you rain for the seed you sow in the ground, and the food that comes from the land will be rich and plentiful. In that day your cattle will graze in broad meadows. 24 The oxen and donkeys that work the soil will eat fodder and mash, spread out with fork and shovel. 25 In the day of great slaughter, when the towers fall, streams of water will flow on every high mountain and every lofty hill. 26 The moon will shine like the sun, and the sunlight will be seven times brighter, like the light of seven full days, when the Lord binds up the bruises of his people and heals the wounds he inflicted.

27 See, the Name of the Lord comes from afar,
    with burning anger and dense clouds of smoke;
his lips are full of wrath,
    and his tongue is a consuming fire.
28 His breath is like a rushing torrent,
    rising up to the neck.
He shakes the nations in the sieve of destruction;
    he places in the jaws of the peoples
    a bit that leads them astray.
29 And you will sing
    as on the night you celebrate a holy festival;
your hearts will rejoice
    as when people playing pipes go up
to the mountain of the Lord,
    to the Rock of Israel.
30 The Lord will cause people to hear his majestic voice
    and will make them see his arm coming down
with raging anger and consuming fire,
    with cloudburst, thunderstorm and hail.
31 The voice of the Lord will shatter Assyria;
    with his rod he will strike them down.
32 Every stroke the Lord lays on them
    with his punishing club
will be to the music of timbrels and harps,
    as he fights them in battle with the blows of his arm.
33 Topheth has long been prepared;
    it has been made ready for the king.
Its fire pit has been made deep and wide,
    with an abundance of fire and wood;
the breath of the Lord,
    like a stream of burning sulfur,
    sets it ablaze.