Nouă Traducere În Limba Română

Iosua 21

Desemnarea cetăţilor levitice

1Căpeteniile clanurilor levitice s-au apropiat de preotul Elazar, de Iosua, fiul lui Nun, şi de căpeteniile clanurilor din seminţiile israeliţilor, la Şilo, în Canaan, şi le-au vorbit astfel: „Domnul a poruncit prin Moise să ni se dea cetăţi de locuit şi păşuni pentru animalele noastre.“

Atunci israeliţii le-au dat leviţilor, pe teritoriul moştenirii lor, următoarele cetăţi cu păşunile din jur, aşa cum poruncise Domnul.

O parte a ieşit la sorţi pentru clanurile chehatiţilor; acestor leviţi, care erau urmaşii preotului Aaron, li s-au dat treisprezece cetăţi pe teritoriul seminţiilor lui Iuda, a lui Simeon şi a lui Beniamin. Celorlalţi urmaşi ai lui Chehat li s-au dat zece cetăţi pe teritoriul clanurilor din seminţia lui Efraim, din seminţia lui Dan şi din jumătatea seminţiei lui Manase.

Urmaşilor lui Gherşon li s-au dat treisprezece cetăţi pe teritoriul clanurilor din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Aşer, din seminţia lui Neftali şi din jumătatea seminţiei lui Manase, care ocupa Başanul. Urmaşilor lui Merari li s-au dat douăsprezece cetăţi pe teritoriul clanurilor din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad şi din seminţia lui Zabulon.

Israeliţii au dat astfel leviţilor cetăţile acestea cu păşunile din jur, aşa cum poruncise Domnul prin Moise. Pe teritoriul seminţiei urmaşilor lui Iuda şi al seminţiei urmaşilor lui Simeon au dat următoarele cetăţi menţionate pe nume, 10 cetăţi care au revenit urmaşilor lui Aaron din clanurile chehatiţilor (urmaşii lui Levi), căci ei au ieşit primii la sorţi:

11 le-au dat Chiriat-Arba (Hebron) – Arba fusese tatăl lui Anac – cu păşunile din jur, în regiunea muntoasă a lui Iuda; 12 însă câmpia cetăţii şi satele dimprejurul ei i-au fost date ca moştenire, lui Caleb, fiul lui Iefune.

13 Au dat deci Hebronul urmaşilor preotului Aaron, ca cetate de refugiu pentru ucigaşi, cu păşunile din jur, precum şi Libna cu păşunile din jur,

14 Iatir cu păşunile din jur,

Eştemoa cu păşunile din jur,

15 Holon cu păşunile din jur,

Debir cu păşunile din jur,

16 Ayin cu păşunile din jur,

Iuta cu păşunile din jur

şi Bet-Şemeş cu păşunile din jur – nouă cetăţi pe teritoriul acestor două seminţii;

17 pe teritoriul seminţiei lui Beniamin le-au dat:

Ghivon cu păşunile din jur,

Gheva cu păşunile din jur,

18 Anatot cu păşunile din jur

şi Almon cu păşunile din jur – patru cetăţi.

19 Toate cetăţile preoţilor, urmaşii lui Aaron, cu păşunile din jurul lor erau în număr de treisprezece.

20 Celorlalţi leviţi care au mai rămas din clanurile urmaşilor lui Chehat, li s-au dat cetăţi pe teritoriul seminţiei lui Efraim:

21 le-au dat Şehem, cetatea de refugiu pentru ucigaşi, cu păşunile din jur, în

regiunea muntoasă a lui Efraim,

Ghezer cu păşunile din jur,

22 Chibţayim cu păşunile din jur

şi Bet-Horon cu păşunile din jur – patru cetăţi;

23 pe teritoriul seminţiei lui Dan le-au dat:

Elteke cu păşunile din jur,

Ghibeton cu păşunile din jur,

24 Aialon cu păşunile din jur

şi Gat-Rimon cu păşunile din jur – patru cetăţi;

25 pe teritoriul jumătăţii seminţiei lui Manase le-au dat:

Taanah cu păşunile din jur

şi Ibleam cu păşunile din jur – două cetăţi.

26 Toate cetăţile date clanurilor care au rămas din urmaşii lui Chehat, cu păşunile din jur, erau în număr de zece.

27 Gherşoniţilor, unul din clanurile leviţilor, le-au fost date, pe teritoriul jumătăţii seminţiei lui Manase, următoarele:

Golan, cetatea de refugiu pentru ucigaşi, care era în Başan, cu păşunile din jur

şi Aştarot[a], cu păşunile din jur – două cetăţi;

28 pe teritoriul seminţiei lui Isahar le-au dat:

Kişion cu păşunile din jur,

Dabrat cu păşunile din jur,

29 Iarmut cu păşunile din jur

şi En-Ganim cu păşunile din jur – patru cetăţi;

30 pe teritoriul seminţiei lui Aşer le-au dat:

Mişal cu păşunile din jur,

Abdon cu păşunile din jur,

31 Helkat cu păşunile din jur

şi Rehob cu păşunile din jur – patru cetăţi;

32 pe teritoriul seminţiei lui Neftali le-au dat:

Kedeş, cetatea de refugiu pentru ucigaşi, care era în Galileea, cu păşunile din jur,

Hamot-Dor[b] cu păşunile din jur

şi Kartan[c] cu păşunile din jur – trei cetăţi.

33 Toate cetăţile clanurilor gherşoniţilor erau în număr de treisprezece, fiecare cetate cu păşunile din jur.

34 Celorlalţi leviţi care au mai rămas din clanurile urmaşilor lui Merari, le-au fost date următoarele: pe teritoriul seminţiei lui Zabulon le-au dat:

Iokneam cu păşunile din jur,

Karta cu păşunile din jur,

35 Dimna cu păşunile din jur

şi Nahalal cu păşunile din jur – patru cetăţi;

36 pe teritoriul seminţiei lui Ruben le-au dat:

Beţer cu păşunile din jur,

Iahaţ cu păşunile din jur,

37 Chedemot cu păşunile din jur

şi Mefaat cu păşunile din jur – patru cetăţi;

38 pe teritoriul seminţiei lui Gad le-au dat:

Ramot, cetatea de refugiu pentru ucigaşi, care era în Ghilad, cu păşunile din jur,

Mahanayim cu păşunile din jur,

39 Heşbon cu păşunile din jur

şi Iazer cu păşunile din jur – în total patru cetăţi.

40 Toate cetăţile date clanurilor urmaşilor lui Merari, adică clanurilor leviţilor care mai rămăseseră, erau în număr de douăsprezece.

41 Toate cetăţile leviţilor care erau pe teritoriul israeliţilor, împreună cu păşunile din jur, erau în număr de patruzeci şi opt. 42 Fiecare din aceste cetăţi îşi avea păşunile ei de jur împrejur; aşa era fiecare dintre aceste cetăţi.

Împlinirea promisiunilor

43 Domnul a dat astfel lui Israel toată ţara pe care a jurat părinţilor lor că le-o va da, iar ei au luat-o în stăpânire şi au locuit în ea. 44 Domnul le-a dat odihnă din toate părţile, aşa cum jurase părinţilor lor. Nimeni nu le-a putut sta împotrivă. Domnul i-a dat pe toţi duşmanii în mâna lor. 45 Nu a rămas neîmplinit nici unul din lucrurile bune pe care Domnul le-a promis Casei lui Israel. Toate s-au împlinit.

Notas al pie

  1. Iosua 21:27 Siriacă şi 1 Cron. 6:56; TM: Be-Eştera
  2. Iosua 21:32 Sau: Hamat (cf. 19:35); ori: Hamon (cf. 1 Cron. 6:61)
  3. Iosua 21:32 Sau: Rakat (cf. 19:35); ori: Chiriatayim (cf. 1 Cron. 6:61)

New Living Translation

Joshua 21

The Towns Given to the Levites

1Then the leaders of the tribe of Levi came to consult with Eleazar the priest, Joshua son of Nun, and the leaders of the other tribes of Israel. They came to them at Shiloh in the land of Canaan and said, “The Lord commanded Moses to give us towns to live in and pasturelands for our livestock.” So by the command of the Lord the people of Israel gave the Levites the following towns and pasturelands out of their own grants of land.

The descendants of Aaron, who were members of the Kohathite clan within the tribe of Levi, were allotted thirteen towns that were originally assigned to the tribes of Judah, Simeon, and Benjamin. The other families of the Kohathite clan were allotted ten towns from the tribes of Ephraim, Dan, and the half-tribe of Manasseh.

The clan of Gershon was allotted thirteen towns from the tribes of Issachar, Asher, Naphtali, and the half-tribe of Manasseh in Bashan.

The clan of Merari was allotted twelve towns from the tribes of Reuben, Gad, and Zebulun.

So the Israelites obeyed the Lord’s command to Moses and assigned these towns and pasturelands to the Levites by casting sacred lots.

The Israelites gave the following towns from the tribes of Judah and Simeon 10 to the descendants of Aaron, who were members of the Kohathite clan within the tribe of Levi, since the sacred lot fell to them first: 11 Kiriath-arba (that is, Hebron), in the hill country of Judah, along with its surrounding pasturelands. (Arba was an ancestor of Anak.) 12 But the open fields beyond the town and the surrounding villages were given to Caleb son of Jephunneh as his possession.

13 The following towns with their pasturelands were given to the descendants of Aaron the priest: Hebron (a city of refuge for those who accidentally killed someone), Libnah, 14 Jattir, Eshtemoa, 15 Holon, Debir, 16 Ain, Juttah, and Beth-shemesh—nine towns from these two tribes.

17 From the tribe of Benjamin the priests were given the following towns with their pasturelands: Gibeon, Geba, 18 Anathoth, and Almon—four towns. 19 So in all, thirteen towns with their pasturelands were given to the priests, the descendants of Aaron.

20 The rest of the Kohathite clan from the tribe of Levi was allotted the following towns and pasturelands from the tribe of Ephraim: 21 Shechem in the hill country of Ephraim (a city of refuge for those who accidentally killed someone), Gezer, 22 Kibzaim, and Beth-horon—four towns.

23 The following towns and pasturelands were allotted to the priests from the tribe of Dan: Eltekeh, Gibbethon, 24 Aijalon, and Gath-rimmon—four towns.

25 The half-tribe of Manasseh allotted the following towns with their pasturelands to the priests: Taanach and Gath-rimmon—two towns. 26 So in all, ten towns with their pasturelands were given to the rest of the Kohathite clan.

27 The descendants of Gershon, another clan within the tribe of Levi, received the following towns with their pasturelands from the half-tribe of Manasseh: Golan in Bashan (a city of refuge for those who accidentally killed someone) and Be-eshterah—two towns.

28 From the tribe of Issachar they received the following towns with their pasturelands: Kishion, Daberath, 29 Jarmuth, and En-gannim—four towns.

30 From the tribe of Asher they received the following towns with their pasturelands: Mishal, Abdon, 31 Helkath, and Rehob—four towns.

32 From the tribe of Naphtali they received the following towns with their pasturelands: Kedesh in Galilee (a city of refuge for those who accidentally killed someone), Hammoth-dor, and Kartan—three towns. 33 So in all, thirteen towns with their pasturelands were allotted to the clan of Gershon.

34 The rest of the Levites—the Merari clan—were given the following towns with their pasturelands from the tribe of Zebulun: Jokneam, Kartah, 35 Dimnah, and Nahalal—four towns.

36 From the tribe of Reuben they received the following towns with their pasturelands: Bezer, Jahaz,[a] 37 Kedemoth, and Mephaath—four towns.

38 From the tribe of Gad they received the following towns with their pasturelands: Ramoth in Gilead (a city of refuge for those who accidentally killed someone), Mahanaim, 39 Heshbon, and Jazer—four towns. 40 So in all, twelve towns were allotted to the clan of Merari.

41 The total number of towns and pasturelands within Israelite territory given to the Levites came to forty-eight. 42 Every one of these towns had pasturelands surrounding it.

43 So the Lord gave to Israel all the land he had sworn to give their ancestors, and they took possession of it and settled there. 44 And the Lord gave them rest on every side, just as he had solemnly promised their ancestors. None of their enemies could stand against them, for the Lord helped them conquer all their enemies. 45 Not a single one of all the good promises the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled; everything he had spoken came true.

Notas al pie

  1. 21:36 Hebrew Jahzah, a variant spelling of Jahaz.