Nouă Traducere În Limba Română

Iosua 21

Desemnarea cetăţilor levitice

1Căpeteniile clanurilor levitice s-au apropiat de preotul Elazar, de Iosua, fiul lui Nun, şi de căpeteniile clanurilor din seminţiile israeliţilor, la Şilo, în Canaan, şi le-au vorbit astfel: „Domnul a poruncit prin Moise să ni se dea cetăţi de locuit şi păşuni pentru animalele noastre.“

Atunci israeliţii le-au dat leviţilor, pe teritoriul moştenirii lor, următoarele cetăţi cu păşunile din jur, aşa cum poruncise Domnul.

O parte a ieşit la sorţi pentru clanurile chehatiţilor; acestor leviţi, care erau urmaşii preotului Aaron, li s-au dat treisprezece cetăţi pe teritoriul seminţiilor lui Iuda, a lui Simeon şi a lui Beniamin. Celorlalţi urmaşi ai lui Chehat li s-au dat zece cetăţi pe teritoriul clanurilor din seminţia lui Efraim, din seminţia lui Dan şi din jumătatea seminţiei lui Manase.

Urmaşilor lui Gherşon li s-au dat treisprezece cetăţi pe teritoriul clanurilor din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Aşer, din seminţia lui Neftali şi din jumătatea seminţiei lui Manase, care ocupa Başanul. Urmaşilor lui Merari li s-au dat douăsprezece cetăţi pe teritoriul clanurilor din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad şi din seminţia lui Zabulon.

Israeliţii au dat astfel leviţilor cetăţile acestea cu păşunile din jur, aşa cum poruncise Domnul prin Moise. Pe teritoriul seminţiei urmaşilor lui Iuda şi al seminţiei urmaşilor lui Simeon au dat următoarele cetăţi menţionate pe nume, 10 cetăţi care au revenit urmaşilor lui Aaron din clanurile chehatiţilor (urmaşii lui Levi), căci ei au ieşit primii la sorţi:

11 le-au dat Chiriat-Arba (Hebron) – Arba fusese tatăl lui Anac – cu păşunile din jur, în regiunea muntoasă a lui Iuda; 12 însă câmpia cetăţii şi satele dimprejurul ei i-au fost date ca moştenire, lui Caleb, fiul lui Iefune.

13 Au dat deci Hebronul urmaşilor preotului Aaron, ca cetate de refugiu pentru ucigaşi, cu păşunile din jur, precum şi Libna cu păşunile din jur,

14 Iatir cu păşunile din jur,

Eştemoa cu păşunile din jur,

15 Holon cu păşunile din jur,

Debir cu păşunile din jur,

16 Ayin cu păşunile din jur,

Iuta cu păşunile din jur

şi Bet-Şemeş cu păşunile din jur – nouă cetăţi pe teritoriul acestor două seminţii;

17 pe teritoriul seminţiei lui Beniamin le-au dat:

Ghivon cu păşunile din jur,

Gheva cu păşunile din jur,

18 Anatot cu păşunile din jur

şi Almon cu păşunile din jur – patru cetăţi.

19 Toate cetăţile preoţilor, urmaşii lui Aaron, cu păşunile din jurul lor erau în număr de treisprezece.

20 Celorlalţi leviţi care au mai rămas din clanurile urmaşilor lui Chehat, li s-au dat cetăţi pe teritoriul seminţiei lui Efraim:

21 le-au dat Şehem, cetatea de refugiu pentru ucigaşi, cu păşunile din jur, în

regiunea muntoasă a lui Efraim,

Ghezer cu păşunile din jur,

22 Chibţayim cu păşunile din jur

şi Bet-Horon cu păşunile din jur – patru cetăţi;

23 pe teritoriul seminţiei lui Dan le-au dat:

Elteke cu păşunile din jur,

Ghibeton cu păşunile din jur,

24 Aialon cu păşunile din jur

şi Gat-Rimon cu păşunile din jur – patru cetăţi;

25 pe teritoriul jumătăţii seminţiei lui Manase le-au dat:

Taanah cu păşunile din jur

şi Ibleam cu păşunile din jur – două cetăţi.

26 Toate cetăţile date clanurilor care au rămas din urmaşii lui Chehat, cu păşunile din jur, erau în număr de zece.

27 Gherşoniţilor, unul din clanurile leviţilor, le-au fost date, pe teritoriul jumătăţii seminţiei lui Manase, următoarele:

Golan, cetatea de refugiu pentru ucigaşi, care era în Başan, cu păşunile din jur

şi Aştarot[a], cu păşunile din jur – două cetăţi;

28 pe teritoriul seminţiei lui Isahar le-au dat:

Kişion cu păşunile din jur,

Dabrat cu păşunile din jur,

29 Iarmut cu păşunile din jur

şi En-Ganim cu păşunile din jur – patru cetăţi;

30 pe teritoriul seminţiei lui Aşer le-au dat:

Mişal cu păşunile din jur,

Abdon cu păşunile din jur,

31 Helkat cu păşunile din jur

şi Rehob cu păşunile din jur – patru cetăţi;

32 pe teritoriul seminţiei lui Neftali le-au dat:

Kedeş, cetatea de refugiu pentru ucigaşi, care era în Galileea, cu păşunile din jur,

Hamot-Dor[b] cu păşunile din jur

şi Kartan[c] cu păşunile din jur – trei cetăţi.

33 Toate cetăţile clanurilor gherşoniţilor erau în număr de treisprezece, fiecare cetate cu păşunile din jur.

34 Celorlalţi leviţi care au mai rămas din clanurile urmaşilor lui Merari, le-au fost date următoarele: pe teritoriul seminţiei lui Zabulon le-au dat:

Iokneam cu păşunile din jur,

Karta cu păşunile din jur,

35 Dimna cu păşunile din jur

şi Nahalal cu păşunile din jur – patru cetăţi;

36 pe teritoriul seminţiei lui Ruben le-au dat:

Beţer cu păşunile din jur,

Iahaţ cu păşunile din jur,

37 Chedemot cu păşunile din jur

şi Mefaat cu păşunile din jur – patru cetăţi;

38 pe teritoriul seminţiei lui Gad le-au dat:

Ramot, cetatea de refugiu pentru ucigaşi, care era în Ghilad, cu păşunile din jur,

Mahanayim cu păşunile din jur,

39 Heşbon cu păşunile din jur

şi Iazer cu păşunile din jur – în total patru cetăţi.

40 Toate cetăţile date clanurilor urmaşilor lui Merari, adică clanurilor leviţilor care mai rămăseseră, erau în număr de douăsprezece.

41 Toate cetăţile leviţilor care erau pe teritoriul israeliţilor, împreună cu păşunile din jur, erau în număr de patruzeci şi opt. 42 Fiecare din aceste cetăţi îşi avea păşunile ei de jur împrejur; aşa era fiecare dintre aceste cetăţi.

Împlinirea promisiunilor

43 Domnul a dat astfel lui Israel toată ţara pe care a jurat părinţilor lor că le-o va da, iar ei au luat-o în stăpânire şi au locuit în ea. 44 Domnul le-a dat odihnă din toate părţile, aşa cum jurase părinţilor lor. Nimeni nu le-a putut sta împotrivă. Domnul i-a dat pe toţi duşmanii în mâna lor. 45 Nu a rămas neîmplinit nici unul din lucrurile bune pe care Domnul le-a promis Casei lui Israel. Toate s-au împlinit.

Notas al pie

  1. Iosua 21:27 Siriacă şi 1 Cron. 6:56; TM: Be-Eştera
  2. Iosua 21:32 Sau: Hamat (cf. 19:35); ori: Hamon (cf. 1 Cron. 6:61)
  3. Iosua 21:32 Sau: Rakat (cf. 19:35); ori: Chiriatayim (cf. 1 Cron. 6:61)

Korean Living Bible

여호수아 21

레위인들의 성

1그때 레위 지파의 지도자들이 가나안 땅의 실로에 있는 제사장 엘르아

살과 눈의 아들 여호수아와 이스라엘 지파의 지도자들에게 와서 말하였다. “여호와께서는 모세를 통하여 우리가 살 성과 우리 가축을 먹일 목초지를 우리에게 주라고 명령하셨습니다.”

그래서 여호와의 명령에 따라 이스라엘 백성은 자기들의 땅 중에서 일부 성과 목초지를 레위 사람에게 주었다.

먼저 고핫 자손을 위해 제비를 뽑았는데 이들 중 제사장 아론의 자손들은 유다 지파와 시므온 지파와 베냐민 지파의 땅 중에서 13개의 성을 얻었다.

그리고 고핫의 나머지 자손들은 에브라임 지파와 단 지파와 므낫세 서쪽 반 지파의 땅 중에서 10개의 성을 얻었다.

또 게르손 자손들은 잇사갈 지파와 아셀 지파와 납달리 지파와 바산에 있는 므낫세 반 지파의 땅 중에서 13개의 성을 얻었고,

므라리 자손들은 르우벤 지파와 갓 지파와 스불론 지파의 땅 중에서 12개의 성을 얻었다.

이와 같이 이스라엘 백성은 목초지가 딸린 이 성들을 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 제비를 뽑아 레위 사람에게 나누어 주었다.

아론의 자손들이 유다 지파와 시므온 지파의 땅 중에서 얻은 성은 아래와 같다:

10 레위 지파 가운데서 고핫 자손의 제비가 먼저 뽑혔으므로 이들 아론의 자손들이 제일 먼저 성을 얻었다.

11 이스라엘 백성은 그들에게 아낙의 조상 아르바의 이름을 딴 기럇 – 아르바성과 그 주변 목초지를 주었는데 현재 이 성은 헤브론이라고 불려지며 유다 산간 지대에 위치해 있다.

12 그러나 그 성 주변의 밭과 부락들은 여분네의 아들 갈렙이 계속 소유하도록 하였다.

13 그래서 아론의 자손들이 얻은 것은 도피성 중의 하나인 헤브론을 포함하여 립나,

14 얏딜, 에스드모아,

15 홀론, 드빌,

16 아인, 윳다, 벧 – 세메스, 그리고 여기에 딸린 목초지였다. 이상의 9개 성은 아론의 자손이 유다 지파와 시므온 지파에게서 얻은 것이다.

17 그리고 그들은 베냐민 지파의 땅 중에서도 4개의 성을 얻었다. 그것은 기브온, 게바,

18 아나돗, 알몬, 그리고 여기에 딸린 목초지였다.

19 이상 13개의 성과 그 주변 목초지는 제사장 아론의 자손들에게 준 것이다.

20 [a]아론의 자손을 제외한 고핫의 나머지 자손들은 두 지파 반에게서 성을 얻었다. 그들이 에브라임 지파에게서 얻은 것은

21 도피성 중의 하나인 에브라임 산간 지대의 세겜과 그리고 게셀과

22 깁사임과 벧 – 호론과 여기에 딸린 목초지로 모두 4개의 성이었다.

23 또 그들이 단 지파에게서 얻은 것은 엘드게와 깁브돈과

24 아얄론과 가드 – 림몬과 여기에 딸린 목초지로 모두 4개의 성이었다.

25 그리고 므낫세 서쪽 반 지파에게서 얻은 것은 다아낙과 가드 – 림몬과 여기에 딸린 목초지로 모두 2개의 성이었다.

26 이상 10개의 성과 그 주변 목초지는 고핫의 나머지 자손들이 얻은 것이다.

27 레위 지파의 다른 집안인 게르손 자손은 [b]세 지파 반에게서 성을 얻었다. 그들이 므낫세 동쪽 반 지파에게서 얻은 것은 도피성 중의 하나인 바산의 골란과 브 – 에스드라와 여기에 딸린 목초지로 모두 2개의 성이며,

28 잇사갈 지파에게서 얻은 것은 기시온과 다브랏과

29 야르뭇과 엔 – 간님과 여기에 딸린 목초지로 모두 4개의 성이었다.

30 그리고 그들이 아셀 지파에게서 얻은 것은 미살과 압돈과

31 헬갓과 르홉과 여기에 딸린 목초지로 모두 4개의 성이며

32 납달리 지파에게서 얻은 것은 도피성 중의 하나인 갈릴리의 게데스와 함못 – 돌과 가르단과 여기에 딸린 목초지로 모두 3개의 성이었다.

33 이상 13개의 성과 그 주변 목초지는 게르손 자손이 얻은 것이다.

34 레위 지파의 나머지 집안인 므라리 자손은 [c]세 지파에게서 성을 얻었다. 그들이 스불론 지파에게서 얻은 것은 욕느암과 가르다와

35 딤나와 나할랄과 여기에 딸린 목초지로 모두 4개의 성이며

36 르우벤 지파에게서 얻은 것은 베셀과 야하스와

37 그데못과 므바앗과 여기에 딸린 목초지로 모두 4개의 성이었다.

38 그리고 그들이 갓 지파에게서 얻은 것은 도피성 중의 하나인 길르앗의 라못과 마하나임과

39 헤스본과 야셀과 여기에 딸린 목초지로 모두 4개의 성이었다.

40 이상 12개의 성과 그 주변 목초지는 레위 지파의 므라리 자손이 얻은 것이다.

41 이스라엘 백성의 각 지파가 소유한 땅 중에서 레위 지파가 얻은 것은 모두 48개의 성과 목초지인데

42 모든 성의 주변에 이와 같은 목초지가 딸려 있었다.

43 이와 같이 여호와께서 이스라엘 조상들에게 주겠다고 약속한 땅을 하나도 남김없이 모두 이스라엘 백성에게 주셨으므로 그들이 그 땅을 점령하고 거기에 정착하였다.

44 그래서 여호와께서는 그들의 조상들에게 약속한 대로 그들의 온 땅에서 평안을 누리게 하셨다. 여호와께서 그들의 모든 원수들을 그들의 손에 넘겨 주셨으므로 그들을 당해 낼 대적이 하나도 없었다.

45 이렇게 해서 이스라엘 백성에게 약속한 여호와의 모든 선한 일이 그대로 이루어졌다.

Notas al pie

  1. 21:20 원문을알기쉽게의역하였음.
  2. 21:27 암시됨.
  3. 21:34 암시됨.