Nouă Traducere În Limba Română

Iosua 1:1-18

Iosua – noul conducător al lui Israel

1După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul i‑a vorbit lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, zicând:

2„Moise, robul Meu, a murit. Acum deci ridică‑te, traversează Iordanul, tu împreună cu tot poporul acesta, spre țara pe care o dau fiilor lui Israel. 3Vă voi da orice teritoriu peste care va călca talpa piciorului vostru, întocmai cum i‑am promis lui Moise. 4Teritoriul vostru se va întinde de la pustie până la Liban și de la Râul cel Mare, râul Eufrat, cuprinzând toată țara hitiților, până la Marea cea Mare4 Marea Mediterană., în apus. 5Niciun om nu‑ți va putea sta împotrivă cât vei trăi. Cum am fost cu Moise, tot așa voi fi și cu tine! Nu te voi lăsa și nu te voi părăsi!

6Fii tare și curajos, pentru că tu vei da în stăpânire acestui popor țara pe care am jurat că le‑o voi da părinților lor. 7Fii deci tare și foarte curajos, veghind să împlinești toată Legea pe care ți‑a poruncit‑o robul Meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să prosperi oriunde vei merge. 8Cartea aceasta a Legii să nu să se depărteze de gura ta! Meditează asupra ei zi și noapte, veghind, astfel încât să poți împlini tot ceea ce este scris în ea, căci atunci vei reuși oriunde vei merge și vei prospera! 9Oare nu Eu ți‑am poruncit: fii tare și curajos! Nu te îngrozi și nu te înspăimânta, fiindcă Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine oriunde vei merge!“

10Iosua le‑a poruncit supraveghetorilor poporului, zicând: 11„Treceți prin tabără și porunciți poporului, zicând: «Pregătiți‑vă provizii, căci peste trei zile veți traversa Iordanul ca să intrați și să luați în stăpânire țara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v‑o dă ca moștenire.»“

12Iosua le‑a zis rubeniților, gadiților și unei jumătăți a seminției lui Manase:

13– Aduceți‑vă aminte ce v‑a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: „Domnul, Dumnezeul vostru, vă dă odihnă și vă dă țara aceasta.“ 14Prin urmare, soțiile voastre, copiii voștri și vitele voastre să rămână în țara pe care v‑a dat‑o Moise în partea aceasta a Iordanului. Însă toți războinicii viteji să traverseze înarmați înaintea fraților voștri ca să‑i ajute, 15până când Domnul, Dumnezeul vostru, va da odihnă fraților voștri asemenea vouă și până când vor lua și ei în stăpânire țara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, le‑o dă. După aceea vă veți întoarce să stăpâniți țara care v‑a fost dată ca moștenire de către Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.

16Ei i‑au răspuns lui Iosua, zicând:

– Vom face tot ceea ce ne‑ai poruncit și vom merge oriunde ne vei trimite! 17Te vom asculta tot așa cum l‑am ascultat și pe Moise! Numai să fie acum Domnul, Dumnezeul tău, și cu tine la fel cum a fost cu Moise. 18Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de toate cuvintele pe care ni le poruncești, va fi omorât. Tu însă fii tare și curajos!

Tagalog Contemporary Bible

Josue 1:1-18

Ang Paghahanda sa Pag-agaw ng Canaan

1Nang mamatay na si Moises na lingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanang-kamay ni Moises na si Josue na anak ni Nun, 2“Patay na ang lingkod kong si Moises. Kaya ngayon, maghanda kayo, ikaw at ang lahat ng Israelita, sa pagtawid sa Ilog ng Jordan papunta sa lupaing ibibigay ko sa inyo. 3Ayon sa ipinangako ko kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing mararating ninyo. 4Ito ang magiging teritoryo nʼyo: mula sa disyerto sa timog hanggang sa kabundukan ng Lebanon sa hilaga, at mula sa malaking Ilog ng Eufrates sa silangan, hanggang sa Dagat ng Mediteraneo sa kanluran, at ang lupain ng mga Heteo.

5“Walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. Hindi kita iiwan o kayaʼy pababayaan. 6Magpakatatag ka at magpakatapang, dahil ikaw ang mamumuno sa mga taong ito para angkinin ang lupaing ipinangako ko sa mga ninuno nila. 7Bastaʼt magpakatatag ka lang at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag mo itong kalilimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. 8Huwag mong kalimutang basahin ang Aklat ng Kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad nang mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. 9Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo: Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kayaʼy manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Dios, ay sasaiyo kahit saan ka pumaroon.”

10Kaya, inutusan ni Josue ang mga pinuno ng Israel, 11“Libutin ninyo ang kampo at sabihin ninyo sa mga tao na maghanda sila ng mga pagkain nila dahil sa ikatlong araw mula ngayon, tatawid tayo sa Ilog ng Jordan para angkinin ang lupaing ibinigay sa atin ng Panginoon na ating Dios.”

12At sinabi ni Josue sa mga lahi nina Reuben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase, 13“Alalahanin nʼyo ang sinabi sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Sinabi niya na bibigyan kayo ng Panginoon na inyong Dios ng lugar na matitirhan na may kapahingahan. At ito na nga ang lupaing ibinigay niya sa inyo: 14Ang silangang bahagi ng Ilog ng Jordan. Mananatili rito ang mga asawa, mga anak at mga hayop ninyo. Pero dapat mauna ang mga sundalo sa pagtawid sa Jordan para tulungan ang mga kapatid ninyo, 15hanggang sa masakop nila ang lupaing ibinigay sa kanila ng Panginoon na ating Dios. Pagkatapos, maaari na kayong bumalik dito sa silangang bahagi ng Jordan, para angkinin ang lupaing ito na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod niya.”

16Sumagot sila kay Josue, “Gagawin namin ang lahat ng sinabi nʼyo, at pupunta kami kahit saan nʼyo kami ipadala. 17Susunod kami sa inyo gaya ng pagsunod namin kay Moises. Samahan nawa kayo ng Panginoon na inyong Dios gaya ng pagsama niya kay Moises. 18Papatayin ang sinumang lalabag sa pamumuno at utos ninyo. Kaya magpakatatag po kayo at magpakatapang!”