Nouă Traducere În Limba Română

Ioan 3

Isus şi Nicodim

1Între farisei era un om pe nume Nicodim, un conducător al iudeilor. Acesta a venit la Isus noaptea şi I-a zis:

Rabbi[a], ştim că eşti un învăţător Care a venit de la Dumnezeu. Căci nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.

Isus i-a răspuns:

– Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din nou[b] nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu[c]!

Nicodim L-a întrebat:

– Cum poate fi născut un om bătrân? Poate el oare să intre a doua oară în pântecele mamei lui şi să fie născut?

Isus i-a răspuns:

– Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din apă şi din Duh nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu! Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este duh. Să nu te miri că ţi-am spus: „Trebuie să fiţi născuţi din nou!“ Vântul[d] suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine şi unde se duce. Tot aşa se întâmplă cu oricine este născut din Duhul.

Nicodim L-a întrebat:

– Cum se pot întâmpla aceste lucruri?

10 Isus i-a răspuns:

– Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu înţelegi aceste lucruri?! 11 Adevărat, adevărat îţi spun că noi vorbim ceea ce ştim şi depunem mărturie despre ceea ce am văzut, dar voi nu primiţi mărturia noastră. 12 Dacă v-am vorbit despre lucrurile pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede dacă vă voi vorbi despre lucrurile cereşti?! 13 Nimeni nu s-a suit în cer în afară de Cel Care a coborât din cer, adică de Fiul Omului (Care este în cer)[e] 14 Şi, aşa cum Moise a înălţat şarpele în pustie,[f] tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul Omului, 15 pentru ca oricine crede în El să aibă viaţă veşnică.[g]

16 Fiindcă[h] atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu[i], pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. 17 Căci Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 18 Cel ce crede în El nu este judecat; însă cel ce nu crede a şi fost judecat, pentru că nu a crezut în Numele singurului Fiu[j] al lui Dumnezeu. 19 Şi judecata este aceasta: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20 Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se expună faptele. 21 Dar cel ce lucrează potrivit cu adevărul vine la lumină, ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.

Mărturia lui Ioan Botezătorul despre Isus

22 După aceea, Isus şi ucenicii Lui au venit în ţinutul Iudeii. Şi stătea acolo cu ei şi boteza[k]. 23 Ioan boteza şi el în Aenon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape, şi oamenii continuau să vină şi să fie botezaţi. 24 Căci Ioan încă nu fusese aruncat în închisoare. 25 Între unii din ucenicii lui Ioan şi un iudeu[l] s-a iscat o controversă cu privire la curăţire. 26 Au venit la Ioan şi i-au zis:

Rabbi, iată că Cel Ce era cu tine dincolo de Iordan, Cel despre Care tu ai depus mărturie, botează şi toţi se duc la El!

27 Ioan a răspuns:

– Omul nu poate primi decât ceea ce i-a fost dat din cer. 28 Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: „Nu sunt eu Cristosul, ci eu sunt trimis înaintea Lui.“ 29 Cel ce are mireasă este mire. Însă prietenul mirelui, cel care stă şi-l aude, se bucură foarte mult de glasul mirelui. Prin urmare această bucurie a mea este deplină. 30 El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez.[m]

31 Cel Ce vine de sus este deasupra tuturor. Cel ce vine de pe pământ este pământesc şi vorbeşte lucruri de pe pământ[n]. Cel Ce vine din cer este deasupra tuturor. 32 El depune mărturie despre ceea ce a văzut şi a auzit, dar nimeni nu primeşte mărturia Lui. 33 Cel ce primeşte mărturia Lui confirmă că Dumnezeu este adevărat[o]. 34 Căci Cel pe Care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu[p] nu-I dă Duhul cu măsură. 35 Tatăl Îl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în mâna Lui. 36 Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cel ce nu crede în Fiul[q] nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.

Notas al pie

 1. Ioan 3:2 Vezi nota de la 1:38; şi în v. 26
 2. Ioan 3:3 Posibil o ambiguitate intenţionată, deoarece se poate traduce şi cu: de sus; şi în v. 7
 3. Ioan 3:3 Împărăţia lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp o realitate prezentă şi o nădejde în viitor; peste tot în carte
 4. Ioan 3:8 Posibil o ambiguitate intenţionată, deoarece termenul grecesc poate fi tradus şi cu Duhul
 5. Ioan 3:13 Cele mai importante şi mai timpurii mss nu conţin aceste cuvinte
 6. Ioan 3:14 Vezi Num. 21:4-9
 7. Ioan 3:15 Sau: pentru ca oricine crede, să aibă viaţă veşnică în El
 8. Ioan 3:16 Unele traduceri văd în vs. 16-21 cuvintele evanghelistului
 9. Ioan 3:16 Sau: singurul Lui Fiu născut, termenul grecesc pentru singurul fiind tradus adesea cu singurul născut; termenul are însă şi sensul de singurul de un anumit fel, arătând astfel unicitatea
 10. Ioan 3:18 Sau: singurului Fiu născut; vezi nota precedentă
 11. Ioan 3:22 Vezi In. 4:2, unde este specificat că nu Isus boteza, ci ucenicii Lui
 12. Ioan 3:25 Unele mss importante conţin: nişte iudei
 13. Ioan 3:30 Unii traducători încheie discursul lui Ioan Botezătorul la sfârşitul v. 30, iar alţii la sfârşitul v. 36
 14. Ioan 3:31 Sau: ca unul de pe pământ
 15. Ioan 3:33 Sau: că Dumnezeu spune adevărul
 16. Ioan 3:34 Cele mai multe mss timpurii şi importante nu conţin Dumnezeu, ci El, însă termenul apare în câteva mss timpurii
 17. Ioan 3:36 Sau: cel ce nu ascultă de Fiul; sau: cel care-L respinge pe Fiul

Ang Pulong Sa Dios

Juan 3

Si Jesus ug si Nicodemo

1May usa ka tawo nga ginganlag Nicodemo. Siya usa sa mga tigdumala sa mga Judio, ug sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa niana ka gabii miadto siya kang Jesus ug miingon kaniya, “Rabbi, nahibalo kami nga ikaw magtutudlo nga pinadala sa Dios, tungod kay walay makahimo sa mga milagro nga sama sa imong gihimo kon wala ang Dios kaniya.” Mitubag si Jesus kaniya, “Sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw nga walay tawo nga masakop sa paghari sa Dios[a] gawas kon matawo siya pag-usab.”[b] Nangutana si Nicodemo, “Unsaon man niya pagpakatawo pag-usab kon tigulang na siya? Dili na siya mahimong mosulod pagbalik sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab.” Mitubag si Jesus, “Sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw nga walay tawo nga masakop sa paghari sa Dios[c] kon dili siya matawo pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Ang gipanganak pinaagi sa tawo, tawhanon, apan ang gipanganak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, espirituhanon. Busa ayaw katingala sa akong giingon kanimo nga kinahanglan matawo kamo pag-usab. Mohuros ang hangin bisan asa kini gustong mopaingon. Madungog ta ang iyang paghuros, apan wala kita masayod kon asa kini gikan ug asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga gipanganak pinaagi sa Espiritu Santo. Nangutana pag-usab si Nicodemo, “Unsaon pagkahitabo niini?” 10 Mitubag si Jesus, “Inila ka nga magtutudlo sa Israel, apan wala ka masayod niini? 11 Sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw nga ang among nahibaloan ug nakita mao ang among gisulti. Apan wala kamo motuo niini. 12 Kon wala gani kamo motuo sa akong gisulti kaninyo mahitungod sa mga ania niining kalibotan, labaw na nga dili kamo motuo kanako kon sultihan ko kamo mahitungod sa mga atua didto sa langit. 13 Ug walay bisan kinsa nga nakaadto sa langit gawas lang kanako nga Anak sa Tawo, kay didto ako gikan.”

14 Midugang si Jesus sa pag-ingon, “Sama sa pagbayaw ni Moises sa halas didto sa kamingawan, ako nga Anak sa Tawo kinahanglan nga ibayaw usab,[d] 15 aron nga ang matag usa nga motuo kanako makaangkon ug kinabuhi nga walay kataposan.”

16 Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibotan, mao nga gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron nga si bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kondili makaangkon hinuon ug kinabuhi nga walay kataposan. 17 Kay ang Dios wala magpadala sa iyang Anak dinhi sa kalibotan aron hukman sa silot ang katawhan, kondili aron sa pagluwas sa mga tawo. 18 Busa si bisan kinsa nga motuo kaniya dili pagahukman sa silot, apan si bisan kinsa nga wala motuo kaniya nahukman na tungod kay wala siya motuo sa bugtong nga Anak sa Dios.[e] 19 Silotan sila tungod kay mianhi siya dinhi sa kalibotan isip suga,[f] apan gipalabi pa sa mga tawo ang pagpabilin sa kangitngit kaysa moduol kaniya nga naghatag sa kahayag, tungod kay daotan ang ilang binuhatan. 20 Ang tawo nga daotan ug binuhatan dili gusto sa kahayag. Maglikay pa gani siya sa kahayag kay mahadlok siya nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. 21 Apan ang tawo nga nagabuhat sumala sa kamatuoran nagapaduol sa kahayag, aron mabutyag nga ang iyang maayong binuhatan nahimo niya pinaagi sa tabang sa Dios.

Si Jesus ug si Juan

22 Pagkahuman niadto, miadto si Jesus ug ang iyang mga sumusunod sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya didto uban kanila ug nangbautismo. 23 Nangbautismo usab si Juan didto sa Enon, duol sa Salem, kay daghan ang tubig didto, ug nangadto kaniya ang mga tawo aron magpabautismo. 24 (Wala pa niadto mabilanggo si Juan.)

25 Karon ang uban sa mga sumusunod ni Juan ug ang usa ka Judio naglantugi mahitungod sa bautismo. 26 Nangadto sila kang Juan ug nag-ingon, “Magtutudlo, nahinumdoman mo ba kadtong tawo nga kauban mo kaniadto sa tabok sa Suba sa Jordan, nga imong gipaila sa mga tawo? Nangbautismo na siya karon ug halos ang tanan nga mga tawo nangadto na kaniya!” 27 Mitubag si Juan, “Wala gayoy mahimo ang tawo kon kini dili kabubut-on sa Dios. 28 Kamo mismo makapamatuod nga nag-ingon ako nga dili ako ang Cristo, kondili gipadala lang ako sa Dios una kaniya aron pagbalita nga siya moabot na. 29 Sama ba kon may kasal: ang pangasaw-onon alang lang gayod sa pamanhonon, ug ang higala sa pamanhonon nga nagatambong ug nagahulat, malipay kon madungog niya nga anaa na ang pamanhonon. Sama usab kanako karon, nalipay gayod ako nga ang mga tawo nangadto na kang Jesus. 30 kinahanglan magdugang pa gayod ang pagkabantogan ni Jesus, ug ako angay na nga hikalimtan.”

Ang Gikan sa Langit

31 Ang Cristo gikan sa langit, busa labaw siya sa tanan. Taga-dinhi kita sa kalibotan ug ang atong gipanghisgotan mao lang gayod ang dinhi sa kalibotan. Apan siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. 32-33 Nagasugilon siya mahitungod sa iyang nakita ug nadungog sa langit, apan gamay lang gayod ang nagatuo sa iyang gisulti. Apan ang mga nagatuo nagapamatuod nga ang gisulti sa Dios tinuod. 34 Kay si Cristo nga gipadala sa Dios dinhi sa kalibotan nagasulti kanato kon unsa ang ginasulti sa Dios kaniya, tungod kay walay kinutoban ang paghatag sa Dios kaniya sa Espiritu Santo. 35 Ginahigugma sa Amahan ang iyang Anak ug gitugyan niya kaniya ang tanan. 36 Ang motuo sa Anak sa Dios may kinabuhi nga walay kataposan. Apan ang dili motuman sa Anak sa Dios dili gayod makaangkon sa kinabuhi nga walay kataposan; magapabilin hinuon ang kaligutgot sa Dios kaniya.

Notas al pie

 1. Juan 3:3 masakop sa paghari sa Dios: Sa literal, makakita sa gingharian sa Dios.
 2. Juan 3:3 matawo siya pag-usab: o kaha, matawo siya gikan sa ibabaw.
 3. Juan 3:5 masakop sa paghari sa Dios: Sa literal, makasulod sa gingharian sa Dios.
 4. Juan 3:14 ibayaw usab: Sa Numeros 21:8-9, naghimo si Moises ug halas nga bronsi, gihigot niya kini sa kahoy nga taas ug gibandira. Si bisan kinsa nga gipaak sa halas mamaayo kon motutok niining halas nga bronsi.
 5. Juan 3:18 3:18 sa bugtong nga Anak sa Dios: Sa literal, sa ngalan sa bugtong nga Anak sa Dios.
 6. Juan 3:19 isip suga buot ipasabot, aron maghatag ug kahayag sa mga hunahuna sa mga tawo.